Show simple item record

dc.contributor.advisorDlaske, Kati
dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorIkonen, Kaisa
dc.date.accessioned2018-05-29T09:17:48Z
dc.date.available2018-05-29T09:17:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58208
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kieli-identiteettejä saksan- ja ruotsinopiskelijoilla on liittyen heidän opiskelemiinsa kieliin ja miten näitä identiteettejä muodostetaan vuorovaikutuksessa. Työssä tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä omasta kielitaidosta ja itsestään kielenkäyttäjinä, heidän tunteitaan opiskeltua kieltä ja sen käyttöä kohtaan sekä heidän kaksi- ja monikielisyyttään. Opiskelijoiden kieli-identiteetti voi olla merkittävä resurssi tulevaisuuden työelämässä. Erityisesti tulevat kieltenopettajat tarvitsevat vahvaa kieli-identiteettiä työssään kielen ja kulttuurin välittäjinä ja oppilaita kielten opiskeluun motivoidessaan (Kautonen 2014, 8), mutta myös kieliasiantuntijat voivat työssään välittää kieli- ja kulttuuriosaamistaan eteenpäin ja vahva kieli-identiteetti voi tukea heidän ammatillista identiteettiään. Työn tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia kieli-identiteettejä opiskelijoilla on liittyen heidän opiskelemiinsa kieliin ja miten he ilmaisevat näitä identiteettejä haastattelussa? 2) Mistä resursseista (esimerkiksi opiskelu, kokemukset kohdemaassa, kielitaidon parantuminen) kieli-identiteetit koostuvat? 3) Millaisia vaatimuksia, tunteita ja käsityksiä kieli-identiteetin eri osa-alueisiin liitetään? Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui yhteensä kuusi opiskelijaa. Analyysissä sovellettiin laadullista, teoriasidonnaista sisällönanalyysia ja tämän lisäksi osaa esimerkeistä tarkasteltiin tarkemmin kielellisen analyysin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa yleistettäviä tuloksia, vaan kuvata tutkittavaa ilmiötä kontekstissaan. Lähtökohtana on, että identiteettiä tuotetaan ja se tulee näkyväksi vuorovaikutuksessa kielen avulla. Näin ollen identiteettiä voidaan tutkia tarkastelemalla, kuinka opiskelijat muodostavat identiteettiään haastattelussa. Työssä hyödynnetään erilaisia identiteettikäsityksiä tarkasteltaessa identiteetin pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä sekä toisaalta muuttuvaa ja moninaista luonnetta. Opiskelijat muodostivat haastattelussa moninaisia kieli-identiteettejä. Kieli-identiteetin vahvuus vaihteli sen eri osa-alueiden välillä. Kaikki informantit kuvasivat jotakin kielitaidon osa-aluetta vahvuutenaan ja uskoivat pärjäävänsä kielitaidollaan myös työelämässä. Kielenkäyttämiseen ja erityisesti puhumiseen liitettiin vaihtelevia tunteita (mm. pelko, vaikeus ja rohkeus). Informanttien mukaan opiskelu ja oleskelu kohdemaassa olivat tukeneet heidän kieli-identiteettiään. Opiskelijoiden käsitykset kaksi- ja monikielisyydestä olivat osittain hyvin perinteisiä. Kaikki informantit identifioivat itsensä yksikieliseksi ja tätä identiteettiä kuvattiin pysyvänä ja voimakkaana. Osa informanteista koki itsensä myös kaksi- tai monikieliseksi ja tämä identiteetti näyttäytyi keskusteluissa ennen kaikkea tilanteisena.fi
dc.format.extent95
dc.language.isode
dc.subject.otherIdentität
dc.subject.othersprachliche Identität
dc.subject.otherSprachstudium
dc.subject.otherZweisprachigkeit
dc.subject.otherMehrsprachigkeit
dc.subject.otherInhaltsanalyse
dc.subject.otherFokusgruppeninterview
dc.titleSprachliche Identitäten der Deutsch- und Schwedischstudentinnen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805292883
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysoidentiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record