Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.advisorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.authorRasanen, Heini
dc.contributor.authorRasanen, Outi
dc.date.accessioned2018-02-17T08:25:14Z
dc.date.available2018-02-17T08:25:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1858034
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57098
dc.description.abstractDigitalisoitumisen myötä uusia teknologioita kehitetään oppimisen tukemiseksi. Musiikkimatto on osa musiikin ja liikunnan digitalisoitumista ja se on kehitetty musiikin ja liikkeen yhdistämiseksi. Musiikkiliikuntaan liittyviä teknologioita ei kuitenkaan ole ilmiönä tutkittu. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia musiikkimaton kehittämiseen ja käytettävyyteen liittyy sekä sitä, miten musiikkimatto soveltuu toisen asteen oppilaitokseen. Koska musiikkimatto ohjaa opetuksen pelillistämiseen, tarkoituksena on myös selvittää, miten opetuksen pelillistäminen vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään uuden teknologian kehittämiseen ja musiikkimatto esitellään uutena musiikkiliikuntateknologiana. Lisäksi tarkastellaan, miten valtakunnalliset perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteet sekä musiikkiliikunta tukevat musiikkimattoa monipuolisena, teknologisena ilmiönä. Myös käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen perehdytään tietojärjestelmätieteen ja liikuntapedagogiikan näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta hyödynnettiin käyttäjäkokemuksen viitekehystä, jota sovellettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, opetuskertojen videotallentein, tutkijoiden havaintopäiväkirjoin sekä kyselylomakkein. Otanta käsitti yhteensä 62 vapaaehtoista ja tietotaidoiltaan erilaista opiskelijaa. Tutkimustulokset osoittivat, että musiikkimaton käyttäjäkokemus koostuu käyttäjän sisäisestä tilasta, teknologian ominaisuuksista sekä kontekstista. Käyttäjän sisäisestä tilasta kokemukseen vaikuttivat mieliala, taidot, keskittyminen, arvot sekä aiemmat kokemukset. Teknologian eli musiikkimaton ja ohjelmien ominaisuuksista merkittäviä tekijöitä olivat käytettävyys, esteettiset ominaisuudet sekä hyödyllisyys. Kontekstiin liittyviä tekijöitä taas olivat kouluympäristö, harjoitteet ja niiden pelillistäminen sekä sosiaalinen ympäristö. Tulosten perusteella voidaan todeta, että musiikkimatto on hauska ja monipuolinen teknologinen innovaatio, joka tukee musiikin ja liikunnan yhdistämistä, toiminnallista oppimista sekä luovaa taiteiden välistä yhteistyötä eri koulutusasteilla sekä muissa ympäristöissä.fi
dc.description.abstractAlong with digitalization new technologies are being developed to support teaching. Music mat is a part of digitalization of music and exercise and it has been developed to combine music and movement. Technologies relating music exercise have not been studied before. The purpose of this study is to find out what challenges and opportunities the development and usability of the music mat has and how does the music mat fit in into secondary school institution. Because the music mat leads to gamification of teaching, the purpose is also to find out how gamification of teaching affects the motivation of students. Theoretical frame concentrates on development of new technology and the music mat is introduced as a new musical exercise technology. In addition this study looks into how the national core curriculums for basic education and general upper secondary education and music exercise support the music mat as a diverse and technological system. Usability and user experience are also looked into from the perspective of information system technologies and physical education pedagogy. Based on a literature overview a theoretical framework of user experience was used which was then applied by qualitative research methods. Research material was collected through theme interviews, video recordings of teaching, researchers’ observation journals and questionnaires. Sampling was made out of 62 volunteers who had a different set of know-how. The results of the research show that the user experience of music mat consists of inner state of the user, qualities of the technology and context. Regarding the inner state of the user, user experience was affected by mood, skills, concentration, values and previous experiences. Technology, meaning qualities of the music mat and software, affected user experience through usability, esthetic qualities and usefulness. Context affecting user experience meant school surroundings, exercises and gamification of exercises and social surroundings. Based on the results it can be said that the music mat is a fun and diverse technological innovation which supports combining music and exercise, activity based learning and creative co-operation between arts in different educational levels and in other surroundings.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (128 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.subject.othermusiikkimatto
dc.titleToimintatutkimus musiikkiliikuntateknologian kehittämisestä ja soveltamisesta koulukontekstiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802171520
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologia
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2018-02-17T08:25:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomusiikkiliikunta
dc.subject.ysoliikuntateknologia
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record