Show simple item record

dc.contributor.advisorUskali, Turo
dc.contributor.authorJärvenpää, Heidi
dc.date.accessioned2017-12-14T11:31:34Z
dc.date.available2017-12-14T11:31:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809825
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56331
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, miten journalistinen osaaminen soveltuu viestinnän työtehtäviin. Tutkimusongelman taustalla oli journalistien siirtyminen viestinnän töihin muun muassa mediamaiseman murroksen seurauksena. Alanvaihto näkyi myös ammattijärjestöjen luvuissa; Journalistiliitossa jäsenmäärä oli laskenut, ProComissa ja Viesti ry:ssä puolestaan noussut. Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimi Bourdieun kenttäteoria, jonka avulla pyrittiin ymmärtämään, mitä tapahtuu, kun journalistinen ja viestinnällinen kenttä risteävät. Kenttäteoria auttoi myös havainnollistamaan, miten entiset journalistit kerryttivät kulttuurista pääomaa, tässä tapauksessa viestinnällistä osaamistaan, alanvaihdon jälkeen. Tutkimusongelmaan haettiin vastauksia haastattelemalla kahdeksaa entistä journalistia, nykyistä viestijää. Haastateltavat etsittiin Twitterin kautta kesällä 2017. Lumipallo-otannalla tutkimukseen lisättiin kaksi henkilöä. Puolistrukturoidut teemahaastattelut toteutettiin heinä–elokuussa pääkaupunkiseudulla. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla etsittiin vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen pääkysymys oli, miten entiset journalistit kokevat osaamisensa soveltuvan viestinnän työtehtäviin alanvaihdon jälkeen? Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten entiset journalistit kerryttivät viestinnällistä osaamistaan ja miten heidän käsityksensä viestinnästä muuttui alanvaihdon myötä. Aineiston perusteella entiset journalistit kokivat journalistisen osaamisen soveltuvan pääosin hyvin viestintään, vaikkakin kokemukset olivat hieman vaihtelevia. Median toimintalogiikan tuntemus, tiedon tuottamisen taidot ja vuorovaikutustaidot koettiin hyödyllisiksi uusissa työtehtävissä. Toisaalta viestinnän erilainen aikajänne ja osaamisen puute rasittivat alanvaihtajia. Viestinnällisen osaamisen kerryttäminen tapahtui alkuun enimmäkseen tekemällä ja kollegoilta oppimalla. Kun työkokemusta oli enemmän, haastatellut osallistuivat myös erilaisiin viestinnän koulutuksiin. Haastatellut kokivat täydennyskoulutuksen edelleen tarpeelliseksi. Alanvaihdon jälkeen heidän käsityksensä viestinnästä monipuolistuivat. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen, koska tavoitteena oli keskittyä haastateltavien kokemuksiin alanvaihdon jälkeen. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ne antavat viitteitä siitä, miten journalisti saattaa kokea alanvaihdon viestinnän puolelle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBourdieun kenttäteoria
dc.titleJournalistisen osaamisen soveltuminen viestinnän työtehtäviin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712144692
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-14T11:31:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysotoimittajat
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysotyökokemus
dc.subject.ysokulttuurinen pääoma
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoammatinvaihto
dc.subject.ysoviestintäala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record