Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorLahtinen, Valtteri
dc.contributor.authorLehto, Jere
dc.date.accessioned2017-06-06T19:46:02Z
dc.date.available2017-06-06T19:46:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704078
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54338
dc.description.abstractLahtinen, V & Lehto, J. 2017. Liikunta osana viihtyisää koulupäivää. Yläkoululaisten liikku-minen välitunneilla ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväsky¬län yliopisto. 64 sivua, 1 liite. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yläkoululaiset oppilaat viihtyvät koulussa. Lisäksi tutkimme, miten yläkoululaiset viettävät välituntinsa, sekä onko oppilaiden välituntiliikunta-aktiivisuudella yhteyttä heidän kouluviihtyvyyteensä. Tutkimuksen aineiston keruu on toteu-tettu osana Liikkuva koulu -ohjelmaa, ja siihen osallistuivat 7.–9. luokkien oppilaat seitsemästä koulusta. Tutkimus toteutettiin määrällisenä poikittaistutkimuksena. Oppilaat (n=893) vastasi-vat koulusta pitämistä ja välituntitoimia käsitteleviin kysymyksiin kyselylomakkeelle vuonna 2015. Tutkimusaineiston analysointiin käytimme SPSS statistics -ohjelmaa. Vertailimme välitunti-toimien yhteyksiä koulusta pitämiseen sukupuolten ja eri luokka-asteiden välillä. Aineistoa kuvailtiin frekvensseillä, prosenteilla ja keskiarvoilla. Keskiarvojen vertailuun käytettiin t-testiä ja varianssianalyysia. Tulosten mukaan koulusta pidettiin tilastollisesti merkitsevästi enemmän seitsemännellä kuin yhdeksännellä luokalla. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut juurikaan eroja koulusta pitämisessä. Välitunnit pääsääntöisesti sisällä viettäviä oli selvästi yli puolet yläkoulun oppilaista. Yleisin liikuntamuoto välitunneilla oli kävely, mutta kuormittavammista liikuntamuodoista yleisin oli palloilu. Välituntiliikunta-aktiivisuus oli positiivisesti yhteydessä koulusta pitämiseen ainoas-taan seitsemännen luokan tytöillä. Kahdeksannen luokan pojilla välituntiliikunta-aktiivisuus oli sitä vastoin negatiivisesti yhteydessä koulusta pitämiseen. Yläkoululaisten kouluviihtyvyys oli melko hyvällä tasolla aiempiin tutkimuksiin verrattuna, mutta viihtyvyys näyttäisi heikentyvän seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle. Välituntiliikun-ta-aktiivisuuden ja koulusta pitämisen yhteydet olivat jokseenkin ristiriitaisia, sillä sekä positii-visia että negatiivisia korrelaatioita havaittiin. On hyvä huomioida, että välituntiliikunta on oppilaille vapaaehtoista, joten se tuskin itsessään on kouluviihtyvyyttä heikentävä tekijä. Kou-luviihtyvyyden taustalla vaikuttavat kuitenkin monet muutkin tekijät, joita ei tässä tutkimuk-sessa tarkasteltu. Liikuntamahdollisuuksien edistämisellä kouluissa voidaan lisätä oppilaiden mahdollisuuksia virikkeellisiin välitunteihin. Avainsanat: kouluviihtyvyys, koulusta pitäminen, välituntiliikunta, liikunta-aktiivisuus, ylä-koulu, Liikkuva koulu –ohjelmafi
dc.description.abstractLahtinen, V. & Lehto, J. 2017. Physical activity and school satisfaction. Upper comprehensive school students’ physical activity at recess and their experiences of school satisfaction. Mas-ter’s thesis in physical education. Faculty of Sport and Health Sciences. University of Jyväskylä. 64 pages, 1 attachment. The aim of this study was to research the school satisfaction of upper comprehensive school students. Also we wanted to find out how upper comprehensive school students spend their recesses and if there is a link between physical activity at recess and school satisfaction. This study was a part of the ‘Schools on the Move’ project and the subjects were from grades sev-en to nine in seven different schools. This was a quantitative cross-section study. The students (n=893) answered the questions about school satisfaction and about their recess activities in a questionnaire in 2015. We analyzed the data with the SPSS statistics program and compared the recess activities between school satisfaction and genders. The data were described mostly by frequencies, per-centages and means. The t-test and variance analysis were used to compare the means. The study shows that school satisfaction is higher in seventh grade than in ninth grade. There were no significant differences in school satisfaction between genders. More than half of the upper comprehensive school students spent most of their recesses inside. Walking was the most common activity but ball games were the most common vigorous physical activity during recess. Only seventh grade girls had a positive link between school satisfaction and physical activity at recess. Boys from eighth grade had a weak negative correlation in physical activity during recess and school satisfaction. The main conclusion of this study is that the school satisfaction of upper comprehensive stu-dents was pretty decent, at least compared to earlier studies, but the satisfaction seems to drop from seventh to ninth grade. The links between physical activity during recess and school sat-isfaction are at least unclear because there seemed to be both positive and negative correla-tions. It is good to remember that physical activities during recess are optional for students, so it is unlikely that one’s school satisfaction suffers because of them. Still there are many other factors that cloud affect to school satisfaction and were not analyzed in this study. However, it is important to have many physical activity options at recess so students have the possibility to choose what they would like to do between classes. Key words: school satisfaction, physical activity at recess, upper comprehensive school, Schools on the Moveen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLiikkuva koulu
dc.titleLiikunta osana viihtyisää koulupäivää : yläkoululaisten liikkuminen välitunneilla ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä
dc.title.alternativeYläkoululaisten liikkuminen välitunneilla ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706062713
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-06-06T19:46:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record