Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorNevalainen, Kaisa
dc.date.accessioned2017-06-06T11:16:29Z
dc.date.available2017-06-06T11:16:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703087
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54326
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Nevalainen, Kaisa. 2017. Päiväkotien liikuntaolosuhteet ja niiden yhteyksiä lasten motorisiin perustaitoihin. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 53 s., 4 liitettä. Lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, eivätkä fyysisen aktiivisuuden suositukset täyty suurimmalla osalla lapsista. Ympäristöllä ja sen tarjoamilla liikkumismahdollisuuksilla, sekä muilla liikkumisolosuhteilla, esimerkiksi käytettävissä olevilla liikuntavälineillä on havaittu olevan yhteyksiä lasten fyysiseen aktiivisuuteen sekä motorisiin perustaitoihin. Päiväkoti on merkittävä paikka liikunnan lisäämisen näkökulmasta, sillä suuri osa alle kouluikäisistä lapsista on päiväkodissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaiset ovat Taitavat Tenavat -tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien liikuntaolosuhteet. Tutkimuksessa tarkastellaan, onko päiväkodissa liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelmaa, ja onko sillä yhteyksiä muihin liikuntaolosuhteisiin, millaiset sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteet päiväkodeissa on, millaisia liikuntavälineitä päiväkodeissa on käytettävissä, ja kuinka paljon päiväkodeissa on vapaata leikkiä ohjattua liikuntaa ja retkiä. Lisäksi tarkastellaan liikuntaolosuhteiden mahdollisia yhteyksiä lasten motorisiin perustaitoihin. Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2015–2016 osana Taitavat Tenavat –tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 37 satunnaisotannalla valittua päiväkotia eri puolilta Suomea, sekä 1136 3-7 – vuotiasta lasta (572 tyttöä, 564 poikaa) näistä päiväkodeista. Tiedot päiväkotien liikuntaolosuhteista kerättiin päiväkotien johtajien täyttämällä kyselylomakkeella, ja lasten motoriset perustaidot mitattiin Test of Gross Motor Development Third Edition (TGMD–3) testillä (Ulrich 2013) (3-7-vuotiaat lapset) ja KTK-testillä (Körperkoordinationstest für Kinder, Kiphard & Schilling 2007) (5-7-vuotiaat lapset). Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmalla. Tilastollisessa analyysissä käytettiin kuvailevia menetelmiä (keskiarvot, -hajonnat, prosenttiosuudet), yksisuuntaista varianssianalyysia, sekä osittaiskorrelaatiota. Päiväkotien liikuntaolosuhteissa oli paljon eroja. Liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelma oli 54,1 %:ssa päiväkodeista. Yli puolessa päiväkodeista oli oma sisäliikuntasali. Keskimääräinen pihan koko oli 2 818,9 m², mutta pihojen koko vaihteli välillä 226 -11 400 m². Yli puolet päiväkotien pihoista oli pinnanmuodoiltaan hyvin tasaisia. Pihoilla oli erilaisia alustoja, ja yleisimmin viisi erilaista kiinteää välinettä. Yli 70 %:ssa päiväkodeista lapsilla oli viikoittain mahdollisuus leikkiä metsäisessä maastossa joko päiväkodin omalla pihalla tai retkillä. Päiväkodeista löytyi useimmat kysytyistä liikuntavälineistä, mutta ne eivät olleet koko ajan lasten käytettävissä. Ohjattua liikuntaa oli sisällä keskimäärin 1,44 kertaa viikossa, ja ulkona 1,56 kertaa viikossa. Liikuntaolosuhteiden ja motoristen perustaitojen väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä sekä liikkumistaitojen, välineenkäsittelytaitojen että KTK-testin tulosten osalta. Päiväkotien liikuntaolosuhteet osoittautuivat hyvin samankaltaisiksi kuin aiemmissa tutkimuksissa. Eri päiväkotien välillä on suuria eroja, jolloin myös lapsilla on hyvin erilaiset mahdollisuuden liikkua päiväkotipäivän aikana. Tämä näkyy osittain myös lasten motorisissa taidoissa. Päiväkotien liikuntaolosuhteita tulisi siis tarkastella lasten liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden suositusten näkökulmasta. Tällöin lapsilla olisi tasapuolisemmat mahdollisuudet liikkumiseen päiväkodeissa. Asiasanat: liikuntaolosuhteet, liikuntaympäristö, päiväkotilapset, motoriset perustaidotfi
dc.description.abstractABSTRACT Nevalainen, Kaisa. 2017. Physical activity conditions in preschools and correlations to preschool children’s fundamental motor skills. The Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in physical education, 53 pp., 4 appendices. Children’s physical activity has decreased, and most of the children are not physically active enough according to the recommendations for physical activity in early childhood. Physical environment and the physical activity opportunities, such as physical activity conditions and play equipment have been noticed to be physical activity and fundamental motor skills correlates. Preschool is a significant environment, when considering to increase physical activity among preschool children. The purpose of the study was to examine, what kind of physical activity conditions there exist in preschools taking part to Taitavat Tenavat –study. The study examined if there is a physical education curriculum in preschools, and whether it correlates with the other physical activity conditions. Additionally, it was examined, what kind of indoor and outdoor conditions exist in these preschools, what kind of equipment there is available, and how much there is free play, structured physical activity and outings. Lastly, possible correlations between physical activity conditions and children’s fundamental motor skills were examined. The data was collected in 2015-2016 as a part of the Taitavat Tenavat –study. Altogether 37 randomly selected preschools around Finland, and 1136 3-7-year-old children (572 girls, 564 boys) attending these preschools took part in this study. Information about the physical activity conditions was collected with the questionnaire filled out by preschool governors, and the fundamental motor skills were tested with The Test of Gross Motor Development Third Edition (TGMD–3, Ulrich 2013) (3-7-year-old children) and with the KTK-test (Körperkoordinationstest für Kinder, Kiphard & Shilling 2007) (5-7-year-old children). Statistical analyses were ran by IBM SPSS Statistics 24. Means, standard deviations and percentage values were calculated to describe the physical activity conditions. Asymmetrical analysis of variance and partial correlations were used to calculate the differences between preschools. There was a lot of variance between the physical activity conditions of preschools. 54,1 % of the preschools had the physical education curriculum. More than a half of the preschools had a gym of their own. Mean size of the playground was 2 818,9 m², but size varied from 226 m² to 11 400 m². More than a half of the playgrounds were flat. Playgrounds differed in materials, and usually there were five different fixed equipment at the playground. Over 70 % of preschools could offer children a weekly possibility to play in a forest, either in preschool yard or during the outings. Preschools had the most of the play equipment that were asked in the questionnaire, but they were not available during the free play as often as recommended. Structured physical activity occurred indoors on an average 1,44 times a week, and outdoors 1,56 times a week. There were some statistically significant correlations between the physical activity conditions and locomotor skills, manipulative skills and KTK-test result. The physical activity conditions in preschools were very similar to those examined in earlier studies. There is a lot of variation between preschools, so there is a lot of variation in children’s physical activity opportunities at different preschools. That partly correlates with children’s fundamental motor skills. Physical activity condition in preschools should be considered to enable children more equal possibilities to be physically active at preschools. Keywords: physical activity conditions, physical activity environment, preschool children, fundamental motor skillsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntaolosuhteet
dc.subject.otherliikuntaympäristö
dc.subject.otherpäiväkotilapset
dc.subject.othermotoriset perustaidot
dc.titlePäiväkotien liikuntaolosuhteet ja niiden yhteyksiä lasten motorisiin perustaitoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706062698
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-06-06T11:16:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoolosuhteet
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record