Show simple item record

dc.contributor.advisorMalinen, Anita
dc.contributor.advisorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.authorSkaniakos, Terhi
dc.date.accessioned2017-05-02T13:21:28Z
dc.date.available2017-05-02T13:21:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700319
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53739
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena on tarkastella Jyväskylän yliopiston maisterivai-heen opintoihin vuosina 2011 ja 2012 sisään otettujen opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti opiskelijat, jotka valitaan Jy-väskylän yliopistoon suorittamaan maisteriopintoja perustutkintoihin kuulu-vissa suomenkielisissä pääaineissa, ei siis erillisissä maisteriohjelmissa. Lisäksi kohderyhmän opiskelijat ovat suorittaneet vaadittavat taustaopintonsa jossakin muussa kuin Jyväskylän yliopistossa. Työn tavoitteena on selvittää, miten opis-kelijat ovat kokeneet ohjauksen siirtymävaiheessa maisteriopintoihin Jyväskylän yliopistoon, sekä opiskelujen aikana suhteessa opiskelukäytänteiden, opintojen, sekä asiantuntijuuden ja työelämäorientaation ohjaukseen sosiokonstruktivisti-sen ohjauskäsityksen mukaisesti. Aineisto on kerätty kyselytutkimuksella, joka lähetettiin sähköisesti kohde-joukolle loppuvuonna 2012. Vastauksia analysoidaan tilastollisin menetelmin kunkin ohjauskategorian sisällä sekä suhteessa taustamuuttujiin. Näin tarkastel-laan opiskelijoiden ohjauskokemuksia ja lopuksi pohditaan, miten tulokset suh-teutuvat aikaisempiin tutkimustuloksiin ohjauksesta ja aikuisopiskelusta. Tulosten mukaan maisteriopiskelijoiden kokemukset ohjauksesta ovat kes-kimäärin positiivisia erityisesti siirtymävaiheessa ja opintojen ohjaukseen liit-tyen. Opiskelijoilla on erittäin korkea opiskelumotivaatio, halu hankkia itselleen asiantuntijuutta ja positiivinen näkemys työllistymisestä tulevaisuudessa. Hy-väksilukuja ja täydentäviä siltaopintoja on opiskelijoilla suuri määrä. Ohjauksen kontekstit ja tahot, erityisesti opiskelijaa lähellä oleva ja toimiva henkilökunta ja muut opiskelijat ovat keskeisessä asemassa kaikilla ohjausalueilla. Ohjaus ei myöskään näyttäydy erillisenä toimintona, vaan kysymys on laajemmin siitä, mi-ten opiskelukäytänteet yleisesti tukevat opintoja ohjauksellisesti. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta olisi syytä miettiä miten ja minkälai-sin opetusjärjestelyin myös näitä ”toisia polkuja” kulkevia opiskelijoita voitaisiin tukea ohjauksellisesti kohti mielekkäitä työuria. Tulevaisuudessa erilaisten ja –taustaisten opiskelijoiden kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus tulevat li-sääntymään, kun kandidaatin ja maisterin tutkinnot eriytetään opintotuessa ja jatkossa myös opinto-oikeuksissa. Vahvan opintojen ohjauksen lisäksi ohjauk-sessa on syytä kiinnittää huomiota opiskelijoiden työelämäorientaatioon ja asi-antuntijana kehittymisen tukemiseen. Lisäksi opiskelukäytänteiden omaksumi-nen ja psykososiaalinen tuki ovat keskeisessä asemassa opintojen sujuvuudessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleToista tietä maisteriksi : maisteriopiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta Jyväskylän yliopistossa
dc.title.alternativeMaisteriopiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta Jyväskylän yliopistossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705022147
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-05-02T13:21:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoyliopistot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record