Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna.
dc.contributor.authorRatia, Anna-Maria
dc.date.accessioned2017-02-09T13:40:33Z
dc.date.available2017-02-09T13:40:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1672591
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53004
dc.description.abstractTutkimus tarkastelee, miten maahanmuuttajan toimijuus rakentuu ravintola-alan työssä ja millaisia kielenoppimisen mahdollisuuksia ravintola-ala tarjoaa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka on toteutettu etnografisella tutkimusotteella. Tutkimusaineistona on kahden ravintola-alalla työskennelleen maahanmuuttajan haastattelut, heidän suomenkielisten työtovereidensa ryhmäkeskustelu sekä autenttinen työpuheäänitte. Tutkimusmenetelminä käytettiin sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia. Lisäksi ravintolan keittiössä nauhoitettua tallennetta analysoitiin vuorovaikutuslingvistiikasta vaikutteita ottaen. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Suomi työkielenä -hanketta. Teoreettisena viitekehyksenä on sosiokognitiivisuus, joka yhdistää Vygotskyn sosiokulttuurisuuden ja Bahtinin dialogisuuden ajatuksia. Kognitiota tarkastellaan ihmisten keskenään jakamana sosiaalisena tietona, jota voidaan tuottaa ja muokata toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen keskeinen käsite on toimijuus (agency), joka on yksilön mahdollisuus toimia tai olla toimimatta jossakin tilanteessa. Toimijuus vaikuttaa motivaatioon ja on sen vuoksi tärkeä käsite myös kielenoppimisen tutkimuksessa. Kieltä tarkastellaan myös konstruktioina. Kielen oppimisessa konstruktioiden avulla voidaan oppia rakenteita sanoja laajempina kokonaisuuksina, joissa konstruktioiden eri jäsenet voivat varioida. Konstruktioita tarkasteltiin ravintolan keittiössä nauhoitetulta työpuhetallenteelta: huomiota kiinnitettiin erityisesti subjektittomiin ilmauksiin sekä x on y- konstruktioon. Maahanmuuttajien toimijuutta voidaan joko tukea tai rajoittaa työyhteisössä. Maahanmuuttajat koetaan positiivisena työyhteisön resurssina, jos hänen kielitaidostaan tai muusta etnisestä osaamisestaan on taloudellista hyötyä kaikille. Vastaavasti maahanmuuttajan kanssa työskenteleminen voitiin esittää kuormittavana silloin, kun hänen kanssaan oli joko kieli- tai kulttuurieroista johtuvia ymmärrysongelmia. Ympäristö ja eleet sekä työn rutiinit tukevat toimijuuden rakentumista. Toimijuutta voivat rajoittaa esimerkiksi kirjalliset työtehtävät tai asiakastilanteet, jotka voivat myös olla este toimijuuden toteutumiselle. Oman haasteensa ravintola-alan työssä toimijuudelle ja kielenoppimiselle luo aikapaine, joka rajoittaa työtehtäviin ja niiden kielentämiseen käytettävää aikaa. Ravintola-alan työkielessä avustavissa työtehtävissä konstruktiot tukevat suomen kielen oppimista. Merkityksien rakentumista voi helpottaa käyttämällä samanlaisia rakenteita usein. Myös visuaalisten resurssien hyödyntäminen voi tukea toimijuutta. Maahanmuuttaja voi myös itse vaikuttaa toimijuutensa mahdollisuuksiin. Maahanmuuttajan oman toimijuuden rajoittamista saattaa motivoida työn tehokkuuden vaatimus: mikäli oma tekeminen näyttäytyy maahanmuuttajalle liian hitaana ja heikkolaatuisena, hän saattaa delegoida omia työtehtäviään muille työntekijöille, jotka suoriutuvat hänen mielestään tehtävästä nopeammin. Ravintola-alan työssä on hyvät mahdollisuudet kielen oppimiselle: keittiössä puheenaiheet ovat konkreettisia ja tarkoitteet ovat läsnä. Toisaalta työn taloudellisen tehokkuuden tavoittelun vuoksi aikapaine voi rajoittaa kielellisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia työssä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersuomi toisena kielenä
dc.subject.otherravintola-ala
dc.subject.othermaahanmuuttaja
dc.subject.otherkielenoppiminen
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.othersosiolingvistiikka
dc.titleMaahanmuuttajan toimijuuden kielellinen rakentuminen ja kielenoppimisen mahdollisuudet ravintola-alan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702091405
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2017-02-09T13:40:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysoravintola-ala
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record