Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander, Riku
dc.contributor.authorKumpumäki, Jenni
dc.date.accessioned2016-08-22T09:48:32Z
dc.date.available2016-08-22T09:48:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572103
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50980
dc.description.abstractAutonomialla eli itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta ja vapautta päättää omista asioistaan. Se on osa ikääntyneen elämänlaatua ja edellytys aktiiviseen kotona asumiseen. Kotona asuvien autonomiaa on kuitenkin tutkittu vähän, ja palveluiden saavutettavuuden yhteyttä autonomiaan ei lainkaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää palveluiden lukumäärän ja olemassaolon sekä toimintakyvyn ja liikennekulkuvälineiden käytön yhteyttä koettuun autonomiaan. Tutkimus on osa Maantieteelliset piirteet ja iäkkäiden henkilöiden liikkuminen ulkona (GEOage) -tutkimusta ja aineistona käytettiin Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (LISPE) -hankkeen aineistoa vuodelta 2012. Ikääntyneiden ihmisten liikkumiskykyä ja elinpiiriä tutkivaan hankkeeseen osallistui 848 itsenäisesti kotona asuvaa 75–90-vuotiasta henkilöä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Tutkittavien kokemaa autonomiaa ja osallisuuden mahdollisuuksia selvitettiin Impact on Participation and Autonomy (IPA) -kyselylomakkeen avulla. Muuttujana käytettiin Autonomia ulkona -osa-alueen väittämien summamuuttujaa. Palveluiden tiedot on kerätty Jyväskylän ja Muuramen alueelta syksyllä 2015. Hyödyntäen Geographical Information Systems (GIS) -paikkatietojärjestelmää palveluiden lukumäärää ja olemassaoloa on tarkasteltu yhden kilometrin etäisyydeltä kotiosoitteesta teitä pitkin. Tilastollisina menetelminä olivat frekvenssijakaumien tarkastelu, ristiintaulukointi, Khiin neliötesti (χ2), MannWhitney U -testi, Spearmanin korrelaatiotesti, binäärinen logistinen regressioanalyysi. Autonomiansa hyväksi kokeneet olivat nuorempia (p < 0.001), kokivat itsensä terveemmiksi (p < 0.001), kykenivät kävelemään kahden kilometrin matkan vaikeuksitta (p < 0.001), ajoivat autoa useammin (p < 0.001), käyttivät enemmän julkista liikennettä (p = 0.003) ja vähemmän taksia tai palveluliikennettä (p < 0.001) kuin autonomiansa huonoksi kokeneet. Autonomiansa heikentyneeksi kokevien lähiympäristössä oli keskimäärin enemmän palveluita kuin hyväksi kokeneilla (p = 0.004). Palveluiden olemassaololla ikääntyneen henkilön lähiympäristössä ei ollut yhteyttä autonomiaan (p > 0.05). Palveluiden saavutettavuuden sijaan heikentynyttä autonomiaa selittivät henkilön toimintakyky ja liikennekulkuvälineiden käyttö. Henkilöt, joilla oli vaikeuksia selviytyä kahden kilometrin kävelytestistä, kokivat autonomiansa heikentyneeksi lähes viisi kertaa todennäköisemmin kuin vaikeuksitta selviytyneet (OR = 4.4, 95 % CI =2.3–8.7). Autolla ajaminen (OR = 3.9, 95 % CI =1.7–9.0) ja julkisen liikenteen käyttäminen harvemmin kuin pari kertaa kuukaudessa (OR = 3.3, 95 % CI =1.5–6.9) lisäsivät myös riskiä kokea heikentynyttä autonomiaa. Koettua autonomiaa selittivät yksilön toimintakyky sekä liikennekulkuvälineiden käyttö. Siksi on hyvä pohtia, tulisiko itsenäisesti kotona asumisen ja autonomisuuden turvaamiseksi tukea toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämistä sekä turvata ikääntyneiden henkilöiden mahdollisuudet käyttää liikennekulkuvälineitä tarpeidensa mukaan. Asiasanat: autonomia, palvelut, ikääntyneet, kotona asuminenfi
dc.description.abstractThe definition of autonomy is independence in one’s own thoughts or actions. Previously, older people’s autonomy has been only studied in long term care. However, there are only a few studies about the community-dwelling older people’s autonomy and association between autonomy and accessibility of services has not been previously studied. The purpose of this study was to investigate whether there is an association between perceived autonomy and accessibility of services among community-dwelling older adults. Moreover, the aim was to evaluate if age, gender, educational background, most frequently used mode of transportation, walking difficulties, living alone and health are associated with the autonomy. This study is part of the project Geographic characteristics, outdoor mobility and physical activity in old age (GEOage), in which data is utilized from project Life Space Mobility on Old Age (LISPE). The data consists of 848 community-dwelling men and women aged 75 to 90 years who live in the municipalities of Muurame and Jyväskylä The perceived autonomy was assessed using Impact on Participation and Autonomy (IPA) -questionnaire. The sum variable was made of Autonomy outdoors (5 items) based on IPA-questionnaire. Street addresses for services were collected in the autumn 2015. Two types of service variables were created using geographic information systems (GIS):1) number of services in the area and 2) whether services existed or not in the of area. All the services variables were analyzed within 1000-meter line-based road network buffer from the home address. The data was analyzed using frequency-distribution analysis, cross tabulations, χ2 -tests, Mann-Whitney U -tests, Spearman’s correlation coefficient and binary logistic regression analysis. Older adults who felt that they had good autonomy were younger (p < 0.001), healthier (p < 0.001), able to walk two kilometers without difficulty (p < 0.001), and drove car regularly (p < 0.001), used more public transport (p = 0.003) and less taxi or service transport (p < 0.001) than those who experience that they autonomy was compromised. Those with compromised autonomy had more services at their neighborhood than those with good autonomy (p = 0.004). Perceived autonomy did not differ between existence or absence of a grocery store, pharmacy, health service, bank and basic security service (p > 0.05). Older people's function and transport usage explained perceived autonomy instead of accessibility of services. Those who had walking difficulties in 2-km walking test were at risk of impaired autonomy over four times more likely than those who had no difficulties in walking (OR = 4.4, 95 % CI =2.3–8.7). Driving car (OR = 3.9, 95 % CI =1.7–9.0) and using public transport less than once or twice per month (OR = 3.3, 95 % CI =1.5–6.9) significantly increased the risk for impaired autonomy. The results indicate that older people's function and transport usage explain perceived autonomy. Therefore, it is important to consider, how to prevent the decline in function and health and how to improve a sufficient accessibility of transport to older people. Key words: autonomy, older people, services, community-dwellingen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherautonomia
dc.subject.otherpalvelut
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.otherkotona asuminen
dc.titleItsenäisesti kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden koettu autonomia ja peruspalvelut : palveluiden saavutettavuuden, liikkumiskyvyn ja liikennekulkuvälineiden käytön yhteys koettuun autonomiaan
dc.title.alternativePalveluiden saavutettavuuden, liikkumiskyvyn ja liikennekulkuvälineiden käytön yhteys koettuun autonomiaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608223838
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2016-08-22T09:48:32Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokotona asuminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record