Show simple item record

dc.contributor.advisorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.authorSalkosalo, Johanna
dc.date.accessioned2016-06-01T05:46:06Z
dc.date.available2016-06-01T05:46:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545413
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50023
dc.description.abstractJohdanto. Metsäteollisuuden työntekijöiden työkykyyn vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähän. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia millaiseksi metsäteollisuuden työntekijät kokevat työkykynsä ja psyykkiset voimavaransa. Lisäksi tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat työkykyyn. Menetelmät. Tutkimusjoukkona olivat suomalaisen metsäteollisuuden yrityksen kahden tehtaan työntekijät (n=636), joista tapauksiksi valikoitui 140 henkilöä (sairauspoissaoloja ≤1,5 % viimeisten 6,5 vuoden aikana). Verrokeiksi arvottiin 140 henkilöä muista työntekijöistä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jolla kysyttiin työkykyä, psyykkisiä voimavaroja, tule-oireita, työn imua, elämänhallintaa, fyysistä aktiivisuutta, terveydentilaa, työn fyysistä kuormittavuutta ja suhdetta esimieheen. Vastausprosentti oli 65.4 %. Tilastollisina menetelminä käytettiin Mann Whitneyn testiä ja lineaarista regressioanalyysiä. Tulokset. Ryhmien välillä ei ollut eroja työkyvyn ja psyykkisten voimavarojen kokemisessa. Molemmilla ryhmillä työkykyä selittivät hyvä koettu terveys, hyvät psyykkiset voimavarat, vähäiset tule-oireet. Lisäksi tapauksilla (≤1,5 % sairauspoissaoloja) työkykyä selittivät matala ikä ja alhainen työn fyysinen kuormittavuus. Verrokeilla (>1,5 % sairauspoissaoloja) ikä ja työn fyysinen kuormittavuus eivät olleet merkitseviä. Mallit selittivät työkykyä tapauksilla 66 % ja verrokeilla 63 %. Pohdinta. Työntekijät kokevat työkykynsä keskimäärin hyväksi tai melko hyväksi. Työntekijöillä, joilla on vähemmän sairauspoissaoloja, hyvää työkykyä selitti terveyden, psyykkisten voimavarojen ja alhaisten tule-oireiden lisäksi matala ikä ja alhainen työn kuormittavuus. Työ-hyvinvoinnin tukemiseksi olisi suositeltavaa arvioida työn fyysisen kuormittavuus ja kohdistaa työhyvinvointia tukevat toimenpiteet raskaisiin ja kuormittaviin työtehtäviin sekä niihin henkilöihin, jotka ovat sairauspoissaoloriskissä.fi
dc.description.abstractObjectives. Factors affecting forest industry employees’ work ability has been studied a little. The aim of this study was to examine employees subjective work ability and psychological resources and factors explaining work ability among forest industry employees. Methods. The study population was a finnish forestry industry employees of two factories (n = 636), of which 140 were selected as cases (sickness absence ≤1, 5 % over the past 6.5 years). Controls (140) were randomly selected from the other workers. The data were collected via a questionnaire, which asked about the ability to work, psychological resources, musculoskeletal symptoms, work engagement, sense of coherence, physical activity, health status, physical strain of work and a relationship to a supervisor. The response rate was 65.4 %. The statistical methods were used Mann Whitney´s test and a linear regression analysis. Results. There were no differences in the experience of work ability and psychological re-sources between two groups. Good perceived health, good mental resources and minor mus-culoskeletal symptoms explained work ability with all groups. Additionally with cases (≤1, 5 % of absences due to sickness) low age and low physical workload explained good work abil-ity. In the control group (> 1.5% of absences due to sickness) age and physical workload were not significant. The models explained work ability 66% of cases and 63% of controls. Conclusion. Employees experienced their work ability an average of good or fairly good. Employees who have fewer absences due to sickness (cases), health, mental capacity and low musculoskeletal symptoms explained good work ability in addition to the low age and low physical work load. To support the well-being of workers in the forest industry employees is recommended to evaluate the physical strain of work. Programs to support the well-being at work should be subjected to tasks which load heavy work, as well as to those employees who are at risk of sickness absence.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (45 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.othermetsäteollisuus
dc.subject.othersairauspoissaolot
dc.titleTyökykyä selittävät tekijät metsäteollisuuden työntekijöillä : tapaus-verrokki tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606012798
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2016-06-01T05:46:06Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysometsäteollisuus
dc.subject.ysosairauspoissaolot
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record