Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas Reijo
dc.contributor.authorTahvanainen, Pasi
dc.date.accessioned2016-05-20T09:08:15Z
dc.date.available2016-05-20T09:08:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541813
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49861
dc.description.abstractTahvanainen, P. 2016 Liikunnanopettajien kokemuksia ammatillisen koulutuksen tutkinnon pe-rusteiden muutoksesta syksyllä 2015: ”Selällään ollaan”. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopistosto, Liikuntapedagogiikan pro gradu – tutkielma, 45 s., 2 liitesivua. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudet tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2015. Muutoksen yhteydessä liikunnan ja terveystiedon tilalle tuli uusi oppiaine työkyvyn ylläpitämi-nen, liikunta ja terveystieto, ja opintoviikot muuttuivat osaamispisteiksi. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, miten liikunnanopettajat ovat kokeneet tutkinnon perusteiden uudistuksen syksyn 2015 aikana eri koulutuksen järjestäjien oppilaitoksissa. Toteutin tutkimukseni aineiston keruun teemahaastatteluna tammikuussa 2016. Haastattelin nel-jää eri oppilaitoksissa työskentelevää liikunnanopettajaa. Aineiston analysoinnissa käytin laadulli-sen tutkimuksen menetelmistä teemoittelua ja tyypittelyä. Haastatellut opettajat kokivat, että tut-kinnon perusteiden suunnitteluprosessissa yksittäisellä opettajalla ei ole ollut kovinkaan paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia. Opettajat kokivat myös, että tällä hetkellä opetellaan, suunnitel-laan ja selkeytetään uutta tutkinnon perustetta samanaikaisesti, kun ohjataan opiskelijoita. Työky-vyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon tavoitteita opettajat pitivät vaativina. Valinnaisista opinnosta ei haastateltavilla ollut selvää kuvaa siitä, miten ne suunnitellaan ja toteutetaan eri oppi-laitoksissa. Opetuksen integrointia ammatillisiin opintoihin opettajat pitivät hyvänä asiana, jos se pystytään järjestämään ja toteuttamaan yhteistyönä. Haastateltavat kokivat hyvänä asiana sen, että liikuntaa ja terveystietoa on lähestytty työkyvyn näkökulmasta. Suurimpana haasteena pidet-tiin sitä, että opetukselle on paljon vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. Kaikki liikunnanopettajat toivat haastattelussa vahvasti esille sitä, että liikunta on ”kova juttu” ammatillisessa koulutuksessa ja sen asema pitäisi turvata tulevaisuudessakin. Kaikki haastatellut opettajat kokivat työkyvyn ylläpidon liikunnan ja terveystiedon aseman itse-näisenä oppiaineena ammatillisessa koulutuksessa olevan tulevaisuudessa uhattuna. Opetuksen vähentäminen on huono kehityssuuntaus, ja lisäksi on paljon tutkimustietoa siitä, mikä on amma-tillisessa koulutuksessa olevan opiskelijan toimintakyky verrattuna esimerkiksi lukio-opiskelijaan.fi
dc.description.abstractTahvanainen, P. 2016 Physical education teachers´ experiences of the reform of the qualification criteria during autumm 2015: ”Selällään ollaan”. Faculty of Sport and Helt Sciences, University of Jyväskylä, Master´s thesis in Sport and Exercise pedagogy, 45 pages, 2 appendicies. The new qualification criteria for secondary vocational education came into force on August 1st 2015. In the connection with the change physical activity and health education was replaced by a new subject: maintenance of working capacity and physical and health education. Credits turned into ECVET points.The purpose of this study is to examine how physical education teachers have experienced the reform of the qualification criteria during autumn 2015, in various colleges of training providers. I carried out the collecting of my research material by theme interview in January 2016. I inter-viewed four sports teachers working in different schools. In analyzing the data, I used classifying and categorizing as qualitative research methods.The teachers interviewed felt that they did not have too much of influencing opportunities in the designing process of the qualification criteria. Teachers also felt that at the moment you learn, plan and clarify the qualification requirements at the same time you guide the students. Teacher find the objectives of maintenance of working capacity and physical and health education demanding.The interviewees did not have a clear picture of how optional studies are designed and implemented in various educational institutions. Teacher find the integration of teaching into vocational studies a good thing, if it is possible to organize and carry it out in cooperation.The interviewees felt it a good thing that physical activity and health information has been approached from the perspective of working capacity. The big-gest challenge was that for education there is much less time than in the past. All the physical education teachers highlighted strongly the fact that exercise is a "hard job" in vocational education and its role should be secured in the future.All the teachers interviewed felt that the status of maintenance of working capacity and physical and health education as an inde-pendent subject in vocational education and training in the future is at risk. Reduction of teach-ing is a bad trend, and there is a lot of research information available on what a vocational train-ing student's performance is in comparison with, for example, a high school student.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (47 sivua.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropetussuunnitelmatyö
dc.subject.othertutkinnon perusteet
dc.subject.othertoisen asteen koulutus
dc.subject.otherosaamisperustaisuus
dc.subject.othertyökyvyn ylläpitäminen
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherterveystieto
dc.titleLiikunnanopettajien kokemuksia ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden muutoksesta syksyllä 2015 : "selällään ollaan"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605202634
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-20T09:08:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoterveystieto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record