Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntynen, Anne
dc.contributor.authorTarvainen, Virpi
dc.date.accessioned2016-05-07T10:55:14Z
dc.date.available2016-05-07T10:55:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1532470
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49652
dc.description.abstractEsitysgrafiikkaesitysten hyödyntäminen on osa jokapäiväisiä rutiineja hyvin monenlaisissa organisaatioissa. Tutkimusta tällaisten puheen havainnollistamismateriaaliksi luotujen diaesitysten käytöstä on Suomessa tehty kuitenkin hyvin vähän suhteessa siihen, kuinka laajalti niitä eri yhteyksissä käytetään. Tässä tutkielmassa huomio kohdistetaan puhe-esityksen ja sen havainnollistamismateriaalina esitetyn esitysgrafiikkaesityksen yhteistoimintaan. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, kuinka puhe ja sitä havainnollistava esitysgrafiikkaesitys rakentuvat yhdessä multimodaaliseksi tekstiksi. Tarkentavina alakysymyksinä ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni on, (1) millaisin kielellisin ja visuaalisin keinoin puhetta ja dioja rakennetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä (2) millaisin muunlaisin keinoin yhtenäisyyttä rakennetaan. Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee sitä, mikä on diaesityksen funktio esitystilanteessa. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan erittelemällä niitä keinoja, joilla yhtä aikaa esitettyjä visuaalisia, auditiivisia, kielellisiä ja ei-kielellisiä elementtejä rakennetaan ymmärrettäväksi, monikanavaiseksi kokonaisuudeksi. Multimodaalisuuden rakentumisen kartoittamisen jatkumona toiseen tutkimuskysymykseen vastaan analysoimalla, millaisissa tehtävissä diaesitys esitystilanteessa toimii. Tutkimus sijoittuu funktionaalisen kielentutkimuksen kenttään. Tutkimusmenetelminä käytän toisiinsa kietoutuvaa laadullista tekstianalyysia sekä systeemis-funktionaalisesta teoriasta ponnistavaa multimodaalisuuden tutkimusta. Aineistona tutkimuksessa on kuusi esitystilannetta: avoimen aikuisopiston oppitunti, yliopiston luento sekä neljän eri puhujan markkinointiseminaariesitykset. Puhe- ja esitysgrafiikkaesityksen multimodaaliseksi kokonaisuudeksi rakentamisen keinot aineistossani jakautuvat kolmeen luokkaan: 1) kielellisiin, 2) visuaalisiin sekä 3) muihin, kuten luokittelemattomiin tai useita ulottuvuuksia samanaikaisesti yhdisteleviin keinoihin. Luokkaan 1) kuuluvia kielellisiä yhtenäisyyden rakentamisen keinoja ovat dian ja puheen kielellisten ainesten sanastolliset ja semanttiset yhteneväisyydet sekä puheessa esiintyvät viittaukset diaan tai dialla näkyvään. Luokan 2) visuaalisin keinoin yhtenäisyyttä rakennetaan puhujaan liittyvillä tekijöillä, kuten puhujan eleillä, esimerkiksi kädellä viittaamalla diaa kohti sekä dialla näkyviä kuvia tai muita visuaalisia elementtejä eri tavoin käsittelemällä puhutussa aineksessa. Luokan 3) muita keinoja aineistossa oli kahta erilaista: yhtenäisyyden rakentaminen limittämällä eli käsittelemällä puheessa seuraavan dian elementtejä vielä edellisen dian ollessa näkyvillä sekä yhtenäisyyden rakentaminen esiintyjän vuoropuhelulla dian kanssa. Diaesityksen funktio hahmottuu kolmesta näkökulmasta: siitä, kuinka puhujat itse sanallistavat diaesityksen olemassaoloa ja tehtäviä, diaesityksen funktion suhteesta esityksen multimodaalisuuden rakentumiseen ja eri moodien välisiin suhteisiin sekä diaesityksen tehtävien ja sen tarjoamien hyötyjen suhteesta esitystilanteen ja sen kontekstin funktioihin. Diaesityksen tehtävissä on kolme ulottuvuutta: 1) Yleisölähtöiset diat vaikuttavat olevan ensisijaisesti tarjoamassa yleisölle valmiin rungon esityksestä ja pohjan muistiinpanoille. 2) Esiintyjälähtöiset diat taas ovat muistin tukena lähinnä esiintyjälle itselleen. 3) Esityslähtöiset diat eivät korostuneesti ole kumpaakaan edellä mainituista, vaan diat on tehty koko esityksen kokonaisuutta ajatellen ja sen tarpeista käsin. Esityslähtöisyyttä aineistossani on kahta erilaista: sellaista, jossa diaesityksen roolina on toimia jonkin puheen osan niin olennaisena havainnollistajana, ettei sitä olisi juuri mahdollista muuten ilmaista sekä sellaista, jossa dioja käytetään yleisön huomion kiinnittäjänä esimerkiksi korostamisen tai huumorin keinoin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermultimodaalisuus
dc.subject.otheresitysgrafiikka
dc.subject.othervisuaalinen viestintä
dc.subject.otherhavainnollistaminen
dc.subject.otherkoheesio
dc.subject.othertekstintutkimus
dc.titleKalvosulkeisista kokonaisvaltaiseksi elämykseksi : esitysgrafiikka- ja puhe-esitys multimodaalisena tekstinä
dc.title.alternativeEsitysgrafiikka- ja puhe-esitys multimodaalisena tekstinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605072442
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2016-05-07T10:55:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoesitysgrafiikka
dc.subject.ysopuheet
dc.subject.ysomultimodaalisuus
dc.subject.ysovisuaalinen viestintä
dc.subject.ysohavainnollistaminen
dc.subject.ysosidoksisuus
dc.subject.ysotekstintutkimus
dc.subject.ysokoheesio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record