Show simple item record

dc.contributor.authorPuolakanaho, Anne
dc.contributor.authorKinnunen, Sanna M.
dc.contributor.authorLappalainen, Raimo
dc.date.accessioned2016-02-26T09:44:46Z
dc.date.available2016-02-26T09:44:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-951-39-6562-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48947
dc.description.abstractTyöuupumuksen lievittämiseksi on alettu maailmalla käyttää mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisia (MIHA) -menetelmiä. Muupu-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko uudenlaisella, kahdeksanviikkoisella MIHA- ohjelmalla lievittää työuupumusoireita tehokkaasti. Ohjelma toteutettiin ryhmä- ja verkkointervention yhdistelmänä. Muupu-tutkimuksessa selvitettiin sekä ohjelman vaikuttavuutta että sen vaikutusmekanismeja. 218 tutkittavaa satunnaistettiin kahteen ryhmään: MIHA-interventioryhmään ja tavanomaista tukea (TAV) saavien ryhmään. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös pilottiryhmän (n = 24) ja heidän vastinpariensa (n = 24) kyselyvastauksia. Noin 80 % tutkittavista oli naisia, ja yli 60 %:lla oli ammattikorkea- tai yliopistokoulutus. Tutkittavien keski-ikä oli 47 vuotta. Tutkittavien tuli hakuvaiheessa kuulua työuupuneimpien suomalaisten joukkoon (uupunein neljäsosa Bergen Burnout Indicator -kyselyllä arvioituna). Tutkittavat edustivat vaihtelevia ammattiryhmiä. Tutkimuksessa arvioitiin osallistuneiden kokemusten muutoksia työuupumuksessa, MIHA-taidoissa, työoloissa, psykologisessa oirehdinnassa sekä hyvinvoinnissa käyttämällä 17 tunnettua kyselymenetelmää. Arviointeja tehtiin ennen intervention alkua, heti sen jälkeen sekä 6 ja 12 kuukautta intervention aloittamisesta. Analyysit tehtiin monimuuttujamenetelmillä ja rakenneyhtälömallinnuksella. Tulokset perustuvat neljään artikkelikäsikirjoitukseen ja kahdeksaan pro gradu -tutkielmaan. MIHA-ohjelman vaikutukset olivat laaja-alaisesti työuupumusta lievittäviä ja hyvinvointia edistäviä, ja ohjelma näytti myös suojaavan uusien elämänhaasteiden tuomilta stressivaikutuksilta. MIHA- ryhmän hyvinvointi lisääntyi johdonmukaisesti enemmän kuin TAV-ryhmän käytetyissä arvioinneissa. Lisäksi suotuisat vaikutukset säilyivät vuoden seurannassa. Intervention vaikutuksissa oli kuitenkin löydettävissä erilaisia polkuja. Monet yksilölliset tekijät, kuten persoonallisuuden piirteet ja masentuneisuus olivat yhteydessä intervention tuloksellisuuteen. Lisäksi harjoittelun omaehtoisella jatkamisella interventiojakson jälkeen ja kokemuksilla keskeisten interventioelementtien oppimisesta oli yhteys intervention vaikuttavuuteen. Muupu-ohjelman tyyppisiä matalan kynnyksen interventioita kannattaisi ottaa aikaisempaa laajemmin käyttöön suomalaisessa työterveyshuollossa, sillä niitä voidaan hyödyntää monenlaisen psyykkisen oireilun lievittämiseen ja hyvinvoinnin kohentamiseen. Hankkeen tulokset haastavat myös pohtimaan aikaisemmin käytettyjä kuntoutusmalleja.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.publisherUniversity of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in education, psychology and social research
dc.subject.othertyöuupumus
dc.subject.othermindfulness
dc.subject.otheracceptance
dc.subject.othervalue
dc.subject.otherburnout
dc.subject.otherwell-being
dc.subject.otherwork conditions
dc.subject.otherintervention
dc.titleMindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä : tutkimusyhteenveto Muupu-hankkeesta
dc.title.alternativeTutkimusyhteenveto Muupu-hankkeesta
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-6562-4
dc.type.dcmitypeTexten
dc.relation.issn0075-4625
dc.relation.numberinseries548
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysohyväksyminen
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysotyöolot
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysouupumus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record