Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja.
dc.contributor.authorVeltheim, Juuso
dc.date.accessioned2016-01-11T11:56:55Z
dc.date.available2016-01-11T11:56:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507138
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48307
dc.description.abstractVeltheim, Juuso. 2015. Vertaileva tutkimus Ylen ja MTV:n Mestareiden liigan jalkapal-loselostuksista keväältä 2013.” Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntape-dagogiikan pro gradu -tutkielma, 49s. Suorat urheilulähetykset ovat lisääntyneet runsaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Tele-visiolähetykset ovat tuoneet urheilun suomalaisten koteihin ja tarve ammattitaitoisille urhei-luselostajille on kasvanut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia ominaispiirteitä jalkapalloselostuk-sista voidaan erottaa. Kahdeksan eri ottelun selostuksia tutkittiin sisällönanalyysillä. Katego-rioita muodostui yhteensä kuusi, joita olivat ”tunnelman luominen ja yleisön havainnointi”, ”yleiset havainnot”, ”yksittäisten pelaajien/tuomareiden ratkaisut”, ”valmentajan vaikutus”, ”tulevaisuuteen orientoituminen” ja ”historiallinen kerronta”. Näiden kategorioiden avulla vertailtiin kahden eri televisiokanavan, Ylen ja MTV:n, Mestareiden liigan jalkapalloselostus-ten sisältöä ja laatua. Tutkimuksessa analysoitiin näiden kommenttien määriä ja laadullista si-sältöä. Tutkimusaineisto kerättiin nauhoittamalla jalkapalloselostuksia 12.2.2013-1.5.2013 vä-lisenä aikana. Nauhoitettuja otteluja oli yhteensä kahdeksan, neljä molemmilta kanavilta. Ylen lähetykset olivat todella monipuolisia. Ylen lähettämien otteluiden selostuksista merkin-töjä eri kategorioihin tuli selkeästi enemmän kuin MTV:n otteluista. Tämä ilmeni siten, että selostajat tarjosivat erittäin asiantuntevaa tietoa ja monipuolisen näkemyksen ottelun kulusta. MTV:n lähetykset puolestaan tarjosivat Yle:ä värikkäämpää kielenkäyttöä ja pikkutarkkoja tietoja yksittäisten pelaajien tai joukkueiden historiasta. Urheilulähetysten lisääntyessä osaaville ja asiantunteville selostajille on yhä enemmän tarvet-ta ja kysyntää. Tämänkin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että urheiluselostukset eroavat enemmän selostajien persoonallisuuden kuin televisiokanavien ominaispiirteiden pe-rusteella. Urheiluselostukseen keskittyvä koulutus olisi suotavaa, jotta tulevaisuudessa voitai-siin edelleen taata laadukkaita urheiluselostuksia niin jalkapallossa kuin muussakin urheilus-sa. Avainsanat: Urheiluselostus, jalkapallo, Yle, MTV, tapaustutkimusfi
dc.description.abstractVeltheim, Juuso. 2015. Comparative study between Yle and MTV Champions league soccer sportcaster in spring 2013. The Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Mas-ter’s thesis 49pp. Live sport broadcasts have increased abundantly in last few decades. Television broadcasts have brought sport to Finnish homes and the need of professional sport commentators has in-creased. The purpose of this study was to categorise soccer commentary by features which can be found from soccercaster. The commentary of eight different matches was analysed by content analysis. Six categories was found, whom were ”creating atmosphere and observation of audience”, ”general observations”, ”single player’s/referee’s decisions”, ”impact of coach”, ”orientation of future”, and ”historical narration”. Content of commentary and quality of soc-cer commentaries in UEFA Champions League games was compared in these categories be-tween two different television channels, Yle and MTV. In this study the content of commen-tary was analysed by the quantity and quality in these six categories. Research material was collected by recording soccer commentary between 12.2.2013 and 1.5.2013. There were alto-gether eight recorded matches, four in both channels. The broadcasts on Yle were multifaceted. Yle had more mentions in different categories than MTV. This became apparent in the way commentators offered expert information and multi-faceted view about how the match has gone. Broadcasts of MTV for their part offered more colourful language than Yle and detailed information about history of single player or team. The increase of sport broadcasts also increases the need and demand of competent and expert commentators. As a result of this study was that sport commentaries was more depended on the personal features of sportcaster than the features of television channels. Education of sport commentary would be desirable so that we could get quality sportscommentaries in soccer and other sports in future. Keywords: Sports commentary, soccer, Yle, MTV, case studyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherYleisradio
dc.subject.otherMTV
dc.titleVertaileva tutkimus Ylen ja MTV:n Mestareiden liigan jalkapalloselostuksista keväältä 2013
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601111062
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2016-01-11T11:56:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysourheiluselostukset
dc.subject.ysojalkapallo
dc.subject.ysourheilujournalismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record