Show simple item record

dc.contributor.advisorTyrväinen, Pasi
dc.contributor.authorKarjula, Johannes
dc.date.accessioned2015-04-10T20:46:20Z
dc.date.available2015-04-10T20:46:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472099
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45617
dc.description.abstractSosiaalisen median rooli suomalaisten yritysten markkinointikanavana on vahvasti kasvusuuntainen. Vuonna 2014 melkein puolet yrityksistä ilmoitti omistavan jonkinasteisen sosiaalisen median strategian. Markkinointiratkaisujen omaksuminen ei ole yksiselitteistä. Erilaisia vaihtoehtoja on satoja ja kokemukset niiden hyödyllisyydestä vaihtelevat paljon eri yritysten välillä. Suomalaisilla pk-yrityksillä koetaan olevan suurin vaikutus uusien työ- paikkojen syntymiseen ja teknologiakehityksen ylläpitämiseen. Pienten ja keskisuurten yritysten käyttäytymistä ohjaavat tunnistettavat erityispiirteet: nopea reagointikyky, yksittäisten ihmisten ammattitaito sekä niukat resurssit. Tämä tutkielma selittää yrityspäättäjän henkilökohtaisen kokemuksen vaikutuksen merkitystä yrityksen sosiaalisen median markkinointi- ja viestintäratkaisujen käyttöönotossa ja todellisessa käytössä. Samalla se sisältää kattavan kokonaiskuvan pk-yrityksen teknologian ja innovaatioiden omaksumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä ajankohtaisen katsauksen sosiaalisen median hyödyistä ja haasteista. Tutkielmassa kartoitettiin yleisimmät teknologian ja innovaatioiden omaksumisen teoriat, yksittäiset omaksumiseen vaikuttavat muuttujat sekä pk-yritysten kokemat sosiaalisen median hyödyt ja haasteet. Kartoitettujen muuttujien ja yleisempien omaksumismallien perusteella luotiin käsiteteoreettinen konstruktio eli malli, jolla pystyttiin selittämään onnistuneesti tutkittavaa ilmiötä. Mallia arvioitiin kyselytutkimuksella kerätyn datan perusteella. Tässä tutkielmassa muodostettu konstruktio on korkeintaankin vain pieni pala omaksumisen kokonaiskuvaa. Tulosten perusteella pk-yrityksen päättäjän henkilökohtaisella kokemuksella ja käytöllä voidaan katsoa kuitenkin olevan positiivinen ja ennalta odotettua selvempi vaikutus lopulliseen sosiaalisen median markkinointi- ja viestintäratkaisujen käyttöön yrityksessä.fi
dc.description.abstractThe role of social media in Finnish companies as a marketing channel is strongly expansionary. In 2014, almost half of the Finnish companies reported that they have some kind of social media strategy. The adoption of marketing solutions is not unambiguous. There are hundreds of different platforms, and experiences of platforms usefulness vary greatly between companies. Finnish SMEs are perceived to have the greatest impact on creating new working places and maintaining technology development. SMEs are guided by a specific identifiable features: ability to react quickly, individual’s skills and scarce resources. This paper explains the impact of the manager’s personal experience on the adoption and actual use of social media’s marketing and communication platform in their companies. At the same time it contains a comprehensive overview of the adoption of technology and innovation in SMEs, as well as the current review of the social media benefits and challenges. This study surveyed the most common technology and innovation adoption theories, the individual factors affecting the adoption variables, as well as SMEs experienced social media benefits and challenges. Studied phenomenon was explained with help of construction model. The model was created based on identified variables and theories, and it was evaluated in a survey. The created model is only a small piece of the overall picture of assimilation. Based on the results, SME managers and their personal experience can be considered to have positive impact on the adoption of social media marketing and communications platform in their companies.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPk-yritys
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherviestintä- ja markkinointiratkaisu
dc.subject.otherICT
dc.subject.otheromaksuminen
dc.subject.otherSME
dc.subject.otherSocial Media
dc.subject.otherMarketing and communication platform
dc.subject.otherICT
dc.subject.otheradoption
dc.titleSosiaalisen median markkinointi- ja viestintäratkaisujen omaksuminen pk-yrityksessä : yrityspäättäjän näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504101566
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-04-10T20:46:21Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record