Show simple item record

dc.contributor.advisorSalmela-Aro, Katariina
dc.contributor.authorMatilainen, Kari
dc.date.accessioned2014-11-26T19:43:25Z
dc.date.available2014-11-26T19:43:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1452014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44747
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin palvelevan johtajuuden, työn imun sekä työuupumuksen välisiä yhteyksiä pitkittäistutkimusasetelmassa. Tämän lisäksi tavoitteena oli tutkia palvelevan johtajuuden rakennetta ja pysyvyyttä. Palveleva johtajuus perustuu Greenleafin (1977) ideologiaan ihmislähtöi- sestä johtamisesta, jota lähestyttiin Dierendonckin (2011) palvelevan johtajuuden operationalisoin- nin kautta. Palvelevan johtajuuden ominaispiirteet ovat voimaannuttaminen ja yksilöiden kehittämi- nen, nöyryys, aitous, myötäeläminen, vastuuttaminen ja suunnan näyttäminen. Työn imun taustateo- riana oli Schaufelin ja työryhmän (2002) malli, jossa työn imu on positiivisella tavalla sitoutumista työhön, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön. Työuupumuksen taustateoria perustuu Maslachin ja Jacksonin (1981) kolmivaiheiseen malliin, jonka mukaan työuupumus etenee uupumusasteisesta väsymyksestä, kyynistymiseen ja heikentyneeseen ammatilliseen itsetuntoon. Tutkielma perustuu kesällä 2011 ja talvella 2012 kerättyyn työterveys- kyselyaineistoon. Tietoja kerättiin kahdella eri mittauskerralla (n=1416), josta tähän tutkielmaan tietoja saatiin 756 työntekijältä molemmilla kerroilla. Tutkimuksen alkaessa tutkitut olivat 20-64 vuotiaita (ka=44,1) ja heistä oli naisia 408 (54%). Tutkimuksen tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin hierarkisia regressioanalyysejä, korrelaatiokertoimia (Pearson) sekä yksimuuttujaisten toistettujen mittausten varianssianalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että palvelevan johtajuuden osa-alueista voimaannuttamisella, rohkaisemisella ja vastuuttamisella oli tilastollisesti merkitsevät omavaikutukset työn imuun. Pitkittäistutkimusasetelmassa palvelevan johtajuuden yhteys työn imun kokemiseen oli positiivinen. Työuupumukseen negatiivisesti vaikuttavat palvelevan johtajuuden tilastollisesti merkitsevät osa- alueet olivat voimaannuttaminen ja anteeksi antaminen. Pitkittäistutkimusasetelmassa palvelevan johtajuuden yhteys työuupumuksen oli negatiivinen. Tässä pitkittäistutkimusasetelmassa palvelevan johtajuuden osa-alueiden pysyvyyskorrelaatiot olivat suhteellisen korkeita ja korrelaatiot pysyivät samalla tasolla ja keskiarvotasot nousivat pääsääntöisesti mittauskertojen välillä. Palveleva johta- juus sekä työn imu olivat tilastollisesti merkitsevästi negatiivisesti yhteydessä työuupumukseen molemmilla mittauskerroilla. Tutkimusaineiston keskimääräinen paremman palvelevan johtajuuden kokija on 44,1 – vuotias nainen, yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on 22-vuotta työkokemusta ja on vakituisessa työsuhteessa. Tutkimustulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että palvelevalla johtajuudella voidaan edesauttaa työn imun muodostumista ja ylläpitää sitä. Samoin palvelevalla johtajuudella on työuupumista lieventävää vaikutusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (38 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPalveleva johtajuus
dc.subject.othertyön imu
dc.subject.othertyöuupumus.
dc.titleKoettu palveleva johtajuus, työn imu ja työuupumus : pitkittäistutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411263382
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2014-11-26T19:43:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysouupumus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record