Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.advisorRintala, Pauli
dc.contributor.authorHemmola, Pia-Maria
dc.date.accessioned2014-11-24T20:50:26Z
dc.date.available2014-11-24T20:50:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451970
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44729
dc.description.abstractPia-Maria Hemmola (2014). Liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia esteettömästä lii-kunnanopetuksesta. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu – tutkielma. 86s. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajien käsityksiä ja ko-kemuksia esteettömästä liikunnanopetuksesta. Aiheen valitsin siksi, että minua kiinnostaa liikunnanopetus, joka tavoittaisi kaikki kokoon, taitoon tai kykyyn katsomatta. Kohderyhmän muodostivat liikunnanopettajat, jotka olivat valmistuneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, pääaineenaan liikuntapedagogiikka. Opiskelu- tai valmis-tumisajalla ei ollut väliä. Tutkimuksen aineiston keräsin haastattelemalla yhdeksän liikunnanopettajaa. Nauhoitin haas-tattelut, minkä jälkeen litteroin ne kirjalliseen muotoon. Tulkitsin aineistoa hermeneuttista kehää hyväksi käyttäen. Tutkimukseni oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimukseni tieteenfilosofinen lähtökohta oli lähinnä fenomenologishermeneuttista tutkimusperinnettä, jolloin haastateltujen liikunnanopettajien kokemukset ja käsitykset nousevat erityisesti esiin. Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut tuoda esille yleistettäviä havaintoja tai testata teoriaa, vaan tuoda esille liikunnanopettajien kokemuksia ja käsityksiä esteettömästä liikunnanopetuksesta. Laadullisen työn luonteesta johtuen, en voi tehdä tuloksista yleistäviä päätelmiä. Liikunnan-opettajien vastauksista nousi esiin, että kaikki liikunnanopettajat olivat hyvin tyytyväisiä kou-lutuksesta saamaansa liikunnan lajitaitoihin ja – tekniikoihin mutta koulutukseen kaivattaisiin lisää aitoja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Liikunnanopettajan työn haasteita ovat edelleen suuret heterogeeniset ryhmät, resurssien niukkuus ja oppilaiden suuret taito- ja kyky-erot. Työn kautta koettiin opittavan asioita, mutta opettajilla oli epävarmuus ja pelko siitä, että toimiiko oikein.fi
dc.description.abstractPia-Maria Hemmola (2014). Teachers’ perceptions and experiences of an accessible physical education. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master´s thesis. Physical education. 86pp. This master’s thesis was intended to find out the physical education teachers’ perceptions and experiences of an accessible physical education. I chose this topic because I am interested in physical education which would reach everyone without looking size, skills or ability. The target group was formed by the physical education teachers who were graduates of the Faculty of Physical education in University of Jyvaskyla, majoring in physical education ped-agogy. Study or completion time didn’t matter. Material for the study I collected by interviewing nine physical exercise teachers. I recorded the interviews, after which I made transcription. I interpreted the material by using the herme-neutic circle. The nature of my research was qualitative. The scientific starting point for this study was closest to the phenomenological-hermeneutical research tradition where the experi-ence and perception come in the surface. My research was not intended to test the theory or make generalizations but bring up the teacher’s experiences and conceptions of accessible physical education. Because of the nature of qualitative research, I am unable to make general conclusions out of the results. The teacher’s answers highlighted that they were very satisfied with the skills and techniques they had learned in their education, but could do more with authentic encounters with different people. The challenges in Physical education teacher’s job remain to be the large heterogeneous groups, scarcity of resources and big differences in the skills and ability of the students. The teachers experienced that they did learn by doing their job but the uncertainty if they did do the right things brought some fears. Key words: accessible physical education, education for physical education, differentiation, student orientation.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheresteetön liikunnanopetus
dc.subject.otherliikunnanopettajakoulutus
dc.subject.otheropettaminen
dc.subject.othereriyttäminen
dc.subject.otheroppilaslähtöisyys.
dc.titleLiikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia esteettömästä liikunnanopetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411243351
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-11-24T20:50:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoesteettömyys
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoopettajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record