Show simple item record

dc.contributor.authorMoisio, Mirva
dc.contributor.authorPeltoniemi, Johannes
dc.date.accessioned2014-06-03T07:39:12Z
dc.date.available2014-06-03T07:39:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436409
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43606
dc.description.abstractMoisio, M & Peltoniemi, J. 2014. ”…se on semmone mukava ope – mukava ja rento ja pitää hyvin huolta meistä kaikista siellä tunneilla…” Maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia liikunnanopettajista koululiikuntatunneilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 106 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia liikunnanopettajista ja koululiikunnasta tuomalla esiin sellaisia kokemuksia, jotka olivat maahanmuuttajaoppilaille itselleen merkityksellisiä. Tutkimus oli menetelmällisiltä perusratkaisuiltaan laadullinen, jossa oli fenomenologis- hermeneuttinen lähestymistapa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta maahanmuuttajaoppilasta. Haastateltavat olivat iältään 18-20 -vuotiaita ja he olivat asuneet Suomessa 5-10 vuotta. Tutkimusajankohtana haastateltavat opiskelivat Keski-Suomessa joko lukiossa tai ammattikoulussa. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja kerättiin touko- ja kesäkuun 2013 aikana. Saatu laadullinen haastatteluaineisto litteroitiin ja se analysoitiin sisällön analyysilla. Haastatellut maahanmuuttajaoppilaat kokivat liikunnanopettajan persoonan ja vuorovaikutuksen tärkeimmiksi tekijöiksi koululiikuntatunnilla. Liikunnanopettaja koettiin välittäväksi, rajoja asettavaksi ja turvalliseksi aikuiseksi sekä avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi inhimilliseksi ihmiseksi, joka pitää työstään ja kannustaa sekä tukee oppilaitaan. Maahanmuuttajaoppilaat kokivat, että liikunnanopettajan kanssa käytävä verbaalinen kanssakäyminen oli haasteellista, joka ilmeni ymmärretyksi tulemisen ja ymmärtämisen vaikeuksina. Maahanmuuttajaoppilaiden kokeman mukaan liikunnanopettajilla ei ollut aikaa kohdata heitä. Tämän lisäksi maahanmuuttajaoppilaat kokivat, ettei heillä ollut mahdollisuutta tuoda esiin omaa kulttuuriaan liikuntatunneilla. Maahanmuuttajaoppilaat kokivat kuuluvansa liikuntaryhmään ja se koettiin tärkeäksi. Haastateltujen oppilaiden mukaan liikunnanopettajan toiminnalla on suuri merkitys sille, miten maahanmuuttajaoppilas pääsee osaksi liikuntaryhmää. Oppilaat katsoivat voivansa vaikuttaa liikuntatunnin päätöksentekoon. Tulokset kannustavat näkemään liikunnanopettajan työn kasvatuksellisen luonteen merkityksellisenä maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa. Liikunnanopettajilta tarvitaan haasteisiin tarttuvaa työotetta työskenneltäessä maahanmuuttajaoppilaiden kanssa ja tätä tulisi yhteiskunnan tukea. Liikunnanopettajakoulutusta tulisi entisestään kehittää vastaamaan työtodellisuutta monikulttuurisuus- sekä tunne- ja vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta. On tärkeää lisätä monikulttuuristen oppilasryhmien kanssa toimivien liikunnanopettajien tietoisuutta maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksista ja siten edesauttaa liikunnanopettajan ja maahanmuuttajaoppilaan välistä yhteistyötä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (106 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMaahanmuuttaja
dc.subject.othermaahanmuuttajaoppilas
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.title"...se on semmone mukava ope - mukava ja rento ja pitää hyvin huolta meistä kaikista siellä tunneilla..." : maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia liikunnanopettajista koululiikuntatunneilla
dc.title.alternativeMaahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia liikunnanopettajista koululiikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406031905
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-06-03T07:39:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunnanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record