Show simple item record

dc.contributor.authorHuilla, Mira
dc.contributor.authorIsokoski, Susanna
dc.date.accessioned2013-12-20T13:38:56Z
dc.date.available2013-12-20T13:38:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290684
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42716
dc.description.abstractHuilla, Mira & Isokoski Susanna. 2013. Lapsen tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistaminen esi- ja alkuopetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma, 134 sivua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää esiopettajien ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkemyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa olevien lasten tunnetaidoista ja itsetunnosta sekä niiden käsittelystä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään millaisia haasteita siirtymävaihe esiopetuksesta alkuopetukseen voi tuoda lapsen tunnetaitojen ja itsetunnon kehittymiselle. Tämä tutkimus on osa Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot alakouluun -hanketta (2012–2014) sekä varhaiskasvatukseen ja neuvolaan suuntautuvaa Turvallisin mielin -hanketta (2012–2015). Aineisto on kerätty hankkeisiin osallistuvilta pilottikouluilta ja -päiväkodeilta. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty esiopettajille (n=13) ja alkuopettajille (n=19) suunnattuja kyselylomakkeita. Kyselylomakkeet sisältävät avoimia kysymyksiä ja aineisto on analysoitu käyttäen laadullista, aineistolähtöistä, sisällönanalyysiä. Tulokset kertovat opettajien näkevän tunnetaitojen harjoittelun ja lapsen itsetunnon vahvistamisen todella tärkeänä esi- ja alkuopetuksessa. Opettajat kokevat, että tunnetaitoja harjoittelemalla vahvistetaan myös lapsen itsetuntoa. Tunnetaidoista erityisen tärkeinä sekä esi- että alkuopetuksessa nähdään empatiankokeminen ja omien tunteiden tunnistaminen. Omien tunteiden hallinnan myötä lapset puolestaan selviävät paremmin vastaantulevista ristiriita- ja pettymystilanteista. Esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tunnetaitoja käsitellään vastaantulevissa arjen tilanteissa, erillisillä tuokioilla sekä lasten välisen yhteistyön ja opettajajohtoisten keskusteluiden avulla. Tunnetaitojen harjoittelussa korostuvat ristiriitatilanteet, jolloin onnistumisten ja ilon kautta tapahtuva taitojen vahvistaminen jää vähäiseksi. Luokanopettajat ovat havainneet, että siirtymävaiheessa lapsilla on tunnetaitojen osalta eniten haasteita tunteiden hallinnassa ja käsittelyssä. Toiseksi eniten haasteita tuovat tunnetaitojen ja oppimisen välinen yhteys. Lisäksi haasteita lapselle tuovat uusi ympäristö, uudet ihmiset ja uudet toimintatavat koulussa. Haasteiden nähdään ilmenevän etenkin sosiaalisissa suhteissa ja empatian kokemisessa. Esiopettajat puolestaan näkevät siirtymävaiheen luovan tunnetaitojen haasteita hieman enemmän sosiaalisiin suhteisiin kuin tunteiden hallintaan ja käsittelyyn. Tuloksiin pohjautuen, lapsen hyvä itsetunto ilmenee lapsessa myönteisen minäkäsityksen kautta sekä sosiaalisissa suhteissa. Opettajat näkevät myös tietyt persoonallisuuspiirteet, kuten myönteisyys, avoimuus ja sopeutuvuus, merkkinä hyvästä itsetunnosta. Itsetunnon vahvistamisessa esiopettajat ja alkuopettajat näkevät tärkeinä keinona jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen, kannustamisen ja kehumisen. Lisäksi keinoina käytetään harjoitteita, pelejä ja leikkejä. Siirtymävaiheen näkökulmasta alkuopetuksessa työskentelevät luokanopettajat kokevat siirtymän esiopetuksesta alkuopetukseen aiheuttavan itsetunnolle haasteita oppimisessa, arvioinnin kestämisessä, sosiaalisissa suhteissa, uuden ympäristön, uusien ihmisten ja uusien toimintatapojen kautta sekä omanarvontunnon puutteen vuoksi. Esiopettajat pitävät näistä suurimpana haasteena lapsen omanarvontunnonpuutetta sekä sosiaalisia suhteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (134 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertunnetaidot
dc.subject.otheritsetunto
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otheralkuopetus
dc.subject.othersiirtymävaihe
dc.subject.othermielenterveys
dc.titleLapsen tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistaminen esi- ja alkuopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312202861
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-12-20T13:38:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysomielenterveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record