Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMartin, Anne
dc.contributor.authorTervasmäki, Nea-Maria
dc.date.accessioned2012-06-15T07:41:24Z
dc.date.available2012-06-15T07:41:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232406
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38037
dc.description.abstractMartin, A. ja Tervasmäki, N-M. 2012. Opettajan pedagogisen toiminnan yhteys ryhmän motivaatioilmastoon kuudensien luokkien liikuntatunneilla. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen Pro gradu –tutkielma. 68 sivua, 5 liitettä. Tutkimuksen kohteena oli kuudensien luokkien liikuntatuntien motivaatioilmaston ku-vaileminen sekä ryhmän motivaatioilmaston ja opettajan pedagogisen toiminnan yhtey-den tutkiminen. Lisäksi selvitimme opettajan toiminnan sekä ryhmän motivaatioilmaston yhteyksiä oppilaiden viihtymiseen, fyysiseen pätevyyteen ja arvioon tulevaisuuden lii-kunta-aktiivisuudesta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti työn pääkäsit-teinä ovat motivaatioilmastoon sisältyvät neljä ulottuvuutta: tehtäväsuuntautuneisuus, minäsuuntautuneisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja autonomia. Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoi-den tekemää 3,5 vuotta kestänyttä seurantatutkimusta. Tutkimuksemme aineistona oli kyselylomakevastauksia yhteensä 440 jyväskyläläiseltä oppilaalta (220 tyttöä ja 220 poikaa) vuosiluokalta 6. Muuttujien rakennetta ja luotettavuutta tarkasteltiin faktoriana-lyysein ja Cronbachin alfa-kertoimella. Tyttöjen ja poikien keskiarvoeroja arvioitiin t-testin avulla ja muuttujien välisiä yhteyksiä korrelaatioanalyysein. Liikuntatuntien motivaatioilmaston ulottuvuuksista eniten esiintyi tehtäväsuuntautunei-suutta sekä opettajan toiminnan että ryhmän tasolla. Tulosten perusteella opettajan toi-minnalla on yhteys oppilaan kokemukseen ryhmän motivaatioilmastosta. Tehtäväsuun-tautuneisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autonomiaa tukeva opettajan toiminta oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä ryhmän motivaatioilmaston tehtäväsuun-tautuneisuuteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja autonomiaan. Opettajan toiminnan tehtäväsuuntautuneisuudella, autonomialla ja sosiaalisella yhteenkuuluvuudella havaittiin positiivinen yhteys oppilaiden viihtymiseen, kun taas opettajan minäsuuntautuneisuudella oli negatiivinen yhteys oppilaiden viihtymiseen. Johtopäätöksenämme oli, että opettajan toiminnalla voi olla vaikutusta ryhmän motivaa-tioilmaston muodostumiseen ja oppilaiden viihtymiseen liikuntatunneilla. Opettajan tulisi suosia tehtäväsuuntautuneisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autonomiaa, eli ns. itsemäärämistä tukevaa motivaatioilmastoa. Avainsanat: motivaatioilmasto, liikunnanopetus, liikunnanopettaja, itsemääräämisteoria, tavoiteorientaatioteoria
dc.format.extent68 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotivaatioilmasto
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.subject.othertavoiteorientaatioteoria
dc.titleOpettajan pedagogisen toiminnan yhteys ryhmän motivaatioilmastoon kuudensien luokkien liikuntatunneilla
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206151873
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-06-15T07:41:24Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysomotivaatioilmasto
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.subject.ysotavoiteorientaatio
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot