Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHolmi, Markku
dc.date.accessioned2012-04-30T08:21:29Z
dc.date.available2012-04-30T08:21:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1215716
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37736
dc.description.abstractPro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä työntekijöillä oli kuntou-tustyöstä yhdessä keskisuomalaisessa ikääntyvien palvelutalossa ja yhdessä hoivakodissa. Aihe on ajankohtainen, koska ikäihmisten määrä tulee tulevien vuosikymmenien edetessä nousemaan. Ikääntyvien kanssa työskentelevien käsityksiä kuntouttavasta työotteesta on tutkittu vähän suo-malaisessa ja kansainvälisessä aihepiirin tutkimuksessa. Kuitenkin ikääntyvien palveluiden laa-tusuosituksena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Kuntouttavasta työotteesta puhutaan tänä päivänä tärkeänä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työotteena. Väestön ikärakenteen muuttuessa tulee valmistautua yhä iäkkäämpien ihmisten tarpeisiin. Kuntoutumista edistävää työtä tulee käyttää ja kehittää. Kuntouttavan ja eh-käisevän työorientaation tulisi olla periaatteena kaikessa ikääntyvien kanssa tehdyssä työssä var-sinaisen kuntoutuksen lisäksi. On osoitettu, että vanhainkodeissakin kuntouttavalla työotteella, liikunnalla ja fysioterapialla voidaan parantaa ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä. Tutkimuksen kohteena ovat työntekijöiden käsitykset kuntoutustyöstä. Tarkoituksena on kuvata työntekijöiden käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä ja muodostaa olettamus yleisestä käsityksestä tie-tyssä yhteisössä. Aineiston analyysissa sovellettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää. Ai-neiston hankinta tapahtui strukturoimattomalla ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastatteluja oli viisi ja niihin osallistui 21 työntekijää. Ryhmähaastattelut litteroitiin ja tekstiaineistoa syntyi 71 A4 sivua. Tutkimustehtävinä oli selvittää, millaisia käsityksiä palvelutalon ja hoivakodin työnteki-jöillä on kuntouttavasta työotteesta, miten kuntoutustyö esiintyy työntekijöiden arjessa, mitä merkitystä kuntoutustyöllä on ikäihmisen arkeen sekä millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä on kun-toutustyön käsityksissä palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden välillä. Keskeisiksi tuloksiksi aineistosta nousivat, että kuntouttava työote on kuntoutujan oman aktiivi-sen toimijuuden tukemista, kuntoutumista edistävää ja kuntoutujaa kunnioittavaa. Kuntoutustyö on arjessa moniammatillista yhteistyötä ja moniulotteista kuntoutustyötä sekä iäkkäiden elämän-laatua ja toimintakykyä edistävää. Tuloksissa oli nähtävissä käsitteellisiä eroja palvelutalon ja hoivakodin käsityksissä kuntoutustyöstä. Palvelutalossa kuntoutustyö on kokonaisvaltaisempaa, kun taas hoivakodissa kuntoutustyö keskittyy enemmän pieniin arkea helpottaviin toimintoihin. Molempien yksiköiden työntekijät puhuivat yleisesti kuntoutustyöstä ikääntyvän voimavaroista lähtevänä työnä. Kuntoutustyö ilmenee sekä palvelutalossa että hoivakodissa fenomenografisen metodin mukaisesti hierarkkisesti. Kuntouttava työote, kuntoutustyön arki ja kuntoutustyön mer-kitys ikäihmiselle muodostavat kuntoutustyön ilmiön kokonaisuuden.
dc.format.extent74 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKuntoutus
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleKuntoutustyö : palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä
dc.title.alternativePalvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201204301589
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2012-04-30T08:21:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysopalvelutalot


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot