Kuntoutustyö : palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Holmi, Markku
dc.date.accessioned 2012-04-30T08:21:29Z
dc.date.available 2012-04-30T08:21:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215716
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204301589 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37736
dc.description.abstract Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä työntekijöillä oli kuntou-tustyöstä yhdessä keskisuomalaisessa ikääntyvien palvelutalossa ja yhdessä hoivakodissa. Aihe on ajankohtainen, koska ikäihmisten määrä tulee tulevien vuosikymmenien edetessä nousemaan. Ikääntyvien kanssa työskentelevien käsityksiä kuntouttavasta työotteesta on tutkittu vähän suo-malaisessa ja kansainvälisessä aihepiirin tutkimuksessa. Kuitenkin ikääntyvien palveluiden laa-tusuosituksena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Kuntouttavasta työotteesta puhutaan tänä päivänä tärkeänä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työotteena. Väestön ikärakenteen muuttuessa tulee valmistautua yhä iäkkäämpien ihmisten tarpeisiin. Kuntoutumista edistävää työtä tulee käyttää ja kehittää. Kuntouttavan ja eh-käisevän työorientaation tulisi olla periaatteena kaikessa ikääntyvien kanssa tehdyssä työssä var-sinaisen kuntoutuksen lisäksi. On osoitettu, että vanhainkodeissakin kuntouttavalla työotteella, liikunnalla ja fysioterapialla voidaan parantaa ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä. Tutkimuksen kohteena ovat työntekijöiden käsitykset kuntoutustyöstä. Tarkoituksena on kuvata työntekijöiden käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä ja muodostaa olettamus yleisestä käsityksestä tie-tyssä yhteisössä. Aineiston analyysissa sovellettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää. Ai-neiston hankinta tapahtui strukturoimattomalla ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastatteluja oli viisi ja niihin osallistui 21 työntekijää. Ryhmähaastattelut litteroitiin ja tekstiaineistoa syntyi 71 A4 sivua. Tutkimustehtävinä oli selvittää, millaisia käsityksiä palvelutalon ja hoivakodin työnteki-jöillä on kuntouttavasta työotteesta, miten kuntoutustyö esiintyy työntekijöiden arjessa, mitä merkitystä kuntoutustyöllä on ikäihmisen arkeen sekä millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä on kun-toutustyön käsityksissä palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden välillä. Keskeisiksi tuloksiksi aineistosta nousivat, että kuntouttava työote on kuntoutujan oman aktiivi-sen toimijuuden tukemista, kuntoutumista edistävää ja kuntoutujaa kunnioittavaa. Kuntoutustyö on arjessa moniammatillista yhteistyötä ja moniulotteista kuntoutustyötä sekä iäkkäiden elämän-laatua ja toimintakykyä edistävää. Tuloksissa oli nähtävissä käsitteellisiä eroja palvelutalon ja hoivakodin käsityksissä kuntoutustyöstä. Palvelutalossa kuntoutustyö on kokonaisvaltaisempaa, kun taas hoivakodissa kuntoutustyö keskittyy enemmän pieniin arkea helpottaviin toimintoihin. Molempien yksiköiden työntekijät puhuivat yleisesti kuntoutustyöstä ikääntyvän voimavaroista lähtevänä työnä. Kuntoutustyö ilmenee sekä palvelutalossa että hoivakodissa fenomenografisen metodin mukaisesti hierarkkisesti. Kuntouttava työote, kuntoutustyön arki ja kuntoutustyön mer-kitys ikäihmiselle muodostavat kuntoutustyön ilmiön kokonaisuuden.
dc.format.extent 74 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kuntoutus
dc.subject.other ikääntyneet
dc.subject.other fenomenografia
dc.title Kuntoutustyö : palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä
dc.title.alternative Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204301589
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa palvelutalot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.subject.method Fenomenografia
dc.date.updated 2012-04-30T08:21:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record