"On tärkeää kuunnella potilasta tarkkaan ja myös osoittaa se" : lääketieteen opiskelijoiden itsearvioidut oppimistulokset kolmessa ryhmässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koponen, Jonna
dc.contributor.author Pyörälä, Eeva
dc.contributor.author Isotalus, Pekka
dc.date.accessioned 2012-01-18T12:51:20Z
dc.date.available 2012-01-18T12:51:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1795-7613
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37220
dc.description.abstract Lääkärin ammatissa tarvitaan ammatillisten tietojen ja kliinisten taitojen hallinnan ohella vuorovaikutusosaamista, jota voidaan kehittää vuorovaikutuskoulutuksen avulla. Tässä tutkimuksessa1 kuvataan ja verrataan puheviestinnän opetuskokeiluun osallistuneiden lääketieteen toisen vuosikurssin opiskelijoiden (N = 132) itsearvioituja oppimistuloksia kolmessa ryhmässä. Opetuskokeilussa opiskelijat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään, joissa käytettiin erilaisia oppimismenetelmiä. Ryhmässä A (n = 43) oppimismenetelmänä oli työpajateatteri, ryhmässä B (n = 44) simuloidut potilaat, ja ryhmässä C (n = 45) roolipeli. Tutkimusmenetelmänä oli kyselylomake. Analysointimenetelminä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä ja tapausten välisen vertailun menetelmää. Analyysin tuloksena muodostui viisi teemaa, jotka kuvaavat opiskelijoiden itsearvioituja oppimistuloksia: 1) vuorovaikutustaitojen oppiminen, 2) vuorovaikutusosaamisesta tiedostuminen, 3) tiedollinen oppiminen, 4) potilaskeskeisyyden oppiminen sekä 5) ei oppinut uutta. Tulosten tarkastelu osoitti, että opiskelijat itsearvioivat oppineensa hyvin samansuuntaisia asioita kaikissa ryhmissä. Suurin ero ryhmien välillä liittyi potilaskeskeisyyden oppimiseen, jota koettiin opitun eniten ryhmässä, jossa käytettiin oppimismenetelmänä työpajateatteria. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opetuksen tavoitteet saavutettiin hyvin. fi
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Prologi : puheviestinnän vuosikirja
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other itsearviointi fi
dc.subject.other lääketieteen opiskelijat fi
dc.subject.other oppimistulokset fi
dc.subject.other vuorovaikutuskoulutus fi
dc.title "On tärkeää kuunnella potilasta tarkkaan ja myös osoittaa se" : lääketieteen opiskelijoiden itsearvioidut oppimistulokset kolmessa ryhmässä
dc.type Article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201181039

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record