Show simple item record

dc.contributor.advisorJokinen, Jussi
dc.contributor.authorPurola, Varpu
dc.date.accessioned2024-05-27T08:57:19Z
dc.date.available2024-05-27T08:57:19Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95224
dc.description.abstractTeknologisten järjestelmien käytettävyys ja toiminnan tehokkuus vaikuttavat suoraan liiketoiminnan kannattavuuteen. Tutkimuksen taustalla oli yrityksen havainto käyttäjäryhmien eriytyneistä järjestelmän käyttötavoista, joista osa oli kehittäjien näkökulmasta ei toivottuja. Mentaalisten mallien tutkiminen perustui tarpeeseen ymmärtää, miten käyttäjät käsittävät ja tulkitsevat järjestelmää, ja miten he suunnittelevat omaa toimintaansa suhteessa tavoitteisiinsa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kehittäjien ja käyttäjien mentaalisten mallien välillä eroja, sekä tutkia mallien eriytymisen taustalla vaikuttavia syitä ja niiden mahdollista vaikutusta järjestelmän koettuun käytettävyyteen. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti. Laadullisessa osassa aineisto ke-rättiin puolistrukturoitujen haastattelujen sekä tehtävien suorittamisen ja ääneen ajattelun kautta. Mentaalisten mallien eri abstraktiotasot ja eriytymistä selittävät tekijät tunnistettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja hierarkkisen tehtäväanalyysin (HTA) avulla. Laadullisen tutkimusosan johtopäätöksistä johdettiin hypoteesit seuraavaa vaihetta varten. Määrällisessä osassa keskityttiin koetun käytettävyyden ja aiemmin tunnistettujen selittävien tekijöiden mittaamiseen. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka sisälsi koetun PSSUQ-mittarin sekä hypoteesien testaamiseen soveltuvat väittämät. Analyysi suoritettiin testaamalla hypoteeseja SPSS-ohjelmistolla. Tulokset osoittavat, että abstraktimman tason mentaaliset mallit eroavat toisistaan merkittävästi. Kehittäjät käsittävät järjestelmän työtä ja resursseja ohjaavana alustana, kun taas käyttäjät kokivat sen päivittäistä toimintaa tuke-vana tietokantana. Havaittiin myös, että käyttäjien ryhmien proseduraaliset mallit eroavat toisistaan, mikä voi vaikuttaa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Mentaalisten mallien ja järjestelmän koetun käytettävyyden välillä ei pystytty osoittamaan tilastollisesti merkittävää yhteyttä, mikä saattaa johtua tutkimuksen suhteellisen pienestä otoskoosta. Asiasanat: mentaaliset mallit, koettu käytettävyys, järjestelmäkehitysfi
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsCC BY
dc.titleMentaalisten mallien vaikutukset järjestelmäkehitykseen
dc.typeMaster's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405273988
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKognitiotiedefi
dc.contributor.oppiaineCognitive Scienceen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY