Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.authorPekkola, Väinö
dc.date.accessioned2024-05-21T05:48:34Z
dc.date.available2024-05-21T05:48:34Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95004
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkasteltiin itseohjautuvuuden yhteyttä peruskoululaisten hyvinvointiin. Tarkoituksena oli selvittää, onko itseohjautuvuudella tutkimusten mukaan vaikutusta perusopetuksen oppilaiden koettuun hyvinvointiin ja jos on, niin millä tavoin ja millä mekanismeilla. Aiemmissa alueen tutkimuksissa on löydetty, että itseohjautuvat oppilaat vaikuttavat menestyvän muita paremmin ja olevan hyvinvoivempia. Itseohjautuvuus on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisimpiä käsitteitä ja se ymmärretään nykyisin tärkeänä osana oppimaan oppimista. Hyvinvointi on myös yksi tärkeimmistä kouluun liitettävistä käsitteistä ja koulun onkin huomattu olevan merkittävä tekijä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa ja lisäämisessä. Itseohjautuvuus on moniulotteinen käsite, ja siihen liittyvä tutkimustieto on pirstaleista. Itseohjautuvuus perusopetuksessa tarkoittaa oppilaan kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Haastavan tutkimusalueesta tekee rinnakkaisten käsitteiden suuri määrä. Itseohjautuvuuden määrittelyssä hyödynnetään minäpystyvyysteoriaa, itsemääräämisteoriaa sekä oppimisen itsesäätelyä, ja näiden teorioiden avulla itseohjautuvuutta voidaan tarkastella sen osatekijöiden kautta. Hyvinvointia koulussa kuvataan kouluhyvinvoinnin kautta. Tässä tutkielmassa hyödynnän kouluhyvinvointimallia, jonka mukaan hyvinvointi rakentuu elinoloista, sosiaalisista suhteista, itsensä toteuttamisesta ja terveydestä. Hyvinvointia tarkastellaan lisäksi kouluviihtyvyyden ja kouluun kiinnittymisen käsitteiden avulla. Kouluviihtyvyys kuvaa oppilaan kokemaa elämänlaatua ja kouluhyvinvointi edellyttää koulussa viihtymistä. Kouluun kiinnittyminen kuvaa koululaisen aktiivista osallistumista koulun toimintaan, jonka osa-alueista kognitiivisessa kiinnittymisessä painottuvat itseohjautuvuus, tavoitteellinen oppiminen ja koulunkäyntiin panostaminen. Tämän tutkielman perusteella itseohjautuvuuden yhteyttä peruskoululaisten hyvinvointiin on tutkittu vain vähän. Keskeisin tutkimustulos itseohjautuvuuden yhteydestä kouluhyvinvointiin oli, että liian suuri itseohjautuvuuden vaatiminen aiheutti itsesäätelytaidoiltaan heikkojen oppilaiden kiinnostuksen laskua oppimista kohtaan. Pääsääntöisesti itsensä toteuttamisen ja autonomian kokemukset kuitenkin paransivat oppilaiden hyvinvointia. Perustarpeiden täyttyminen vaikuttaa sekä itseohjautuvuuteen että koettuun hyvinvointiin koulussa. Matalat pätevyyden kokemukset ennustavat suurempaa määrää koettuja negatiivisia tunteita ja perustarpeista juuri pätevyys ennustaa parhaiten koetun kouluhyvinvoinnin tasoa kiinalaisilla yläasteikäisillä nuorilla. Yhdysvalloissa taas huomattiin, että autonomia ja tavoitteellinen työskentely seitsemännellä luokalla ennakoivat kouluun kuulumisen kokemuksia ja kognitiivista kiinnittymistä kahdeksannella luokalla. Suomessa tehdyn tutkimuksen perusteella kognitiivinen kiinnittyminen liittyy vahvasti koulussa koettuun hyvinvointiin ja ennustaa myös koulussa menestymistä. Korkeat oppimisen itsesäätelytaidot ovat positiivisessa yhteydessä kognitiiviseen kiinnittymiseen.fi
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.titleItseohjautuvuuden yhteys peruskoululaisten hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405213766
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoitsesäätely (psykologia)
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoitseohjautuvuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record