Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorLindqvist, Lauriina
dc.date.accessioned2024-03-21T06:30:43Z
dc.date.available2024-03-21T06:30:43Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93998
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tarkastelen laitostumista ilmiönä lastensuojelun jälkihuollon kontekstissa ja itsenäistyvien nuorten aikuisten sosiaalista toimintakykyä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten laitostuminen ilmenee jälkihuollon kontekstissa ja miten jälkihuollossa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja asiakkaat määrittelevät laitostumista. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, miltä lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidosta itsenäistyvien nuorten aikuisten sosiaalinen toimintakyky näyttäytyy jälkihuollossa ja miten sijaishuollon laitoshoito ja mahdollinen laitostuminen vaikuttavat itsenäistyvän nuoren aikuisen sosiaaliseen toimintakykyyn jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden ja jälkihuollossa olevien nuorten aikuisten näkökulmasta. Tutkielmani aineisto koostuu kolmen jälkihuollossa olevan nuoren aikuisen ja kolmen jälkihuollon sosiaalityöntekijän teemahaastatteluista. Haastattelut on kerätty maaliskuussa 2023. Aineiston ana-lyysin toteutin sisällönanalyysillä. Jaoin analyysin kahteen osioon, jossa ensimmäinen osio käsittelee laitostumista, sen ilmenemistä ja määrittelemistä. Toinen osio pitää sisällään nuorten aikuisten ja jäl-kihuollon sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia sijaishuollon laitoshoidosta itsenäistyvien nuorten aikuisten sosiaalisesta toimintakyvystä. Toisessa osiossa olen jaotellut sosiaalisen toimintaky-vyn kolmeen eri pääteemaan: itsenäistymiseen vaadittaviin perustaitoihin, sosiaaliseen verkostoon ja tulevaisuuden suunnitteluun. Analyysin tulokset kertovat, että nuoret aikuiset ja jälkihuollon sosiaalityöntekijät määrittelevät laitos-tumista lähes yhteneväisesti. Teemoja, jotka kuvasivat laitostumista, oli sosiaalistuminen ja ulkoaoh-jautuvuus, turvattomuus ja lastensuojelulaitosten työntekijöiden velvollisuudet ja oikeudet. Tutkiel-man tulokset kertovat laitostumisen vaikuttavan olennaisesti nuorten aikuisten sosiaalisen toiminta-kyvyn eri osa-alueisiin. Tulokset painottavat myös sosiaalisen verkoston merkitystä itsenäistymisessä. Tutkielmani myös osoittaa, että sijaishuollon laitoshoidosta itsenäistyvät nuoret aikuiset ovat monella tapaa heikommalla pohjalla itsenäistyessään omilleen sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlastensuojelun jälkihuolto
dc.title"Itsenäistyminen on paljon helpompaa, kun on ihmisiä elämässä, jotka voivat auttaa" : itsenäistyvien nuorten aikuisten sosiaalinen toimintakyky ja laitostuminen lastensuojelun jälkihuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403212541
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelulaitokset
dc.subject.ysolaitostuminen
dc.subject.ysososiaalinen toimintakyky
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysojälkihuolto
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysoaikuistuminen
dc.subject.ysoitsenäistyminen (psykologia)
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright