Show simple item record

dc.contributor.authorShatilova, Irina
dc.date.accessioned2024-01-29T08:23:47Z
dc.date.available2024-01-29T08:23:47Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-951-39-9909-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93101
dc.description.abstractModernien yritysorganisaatioiden odotetaan toimivan tiettyjen eettisten normien mukaisesti, kun ne kohtaavat monitahoisia haasteita jokapäiväisessä toiminnassaan. Tässä väitöskirjassa käsitellään yritysorganisaation hyveellisyyttä tarkastelemalla organisaation käytännön eettisyyttä aristoteelisen hyveellisyysteorian viitekehyksessä. Erityisenä painopisteenä on sen keskittyminen työntekijöiden voimaannuttamisen hyveisiin. Työntekijöiden voimaannuttaminen on olennainen osa inhimillistä kukoistusta, mikä on hyveellisyyttä harjoittavien yritysorganisaatioiden keskeinen tavoite. Vaikka työntekijöiden voimaannuttamisen edistäminen on yhä suositumpaa, sen eettinen ulottuvuus on jäänyt hämärän peittoon. Tätä eettistä ulottuvuutta valotetaan tässä väitöskirjassa. Tämä väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärtämystämme työntekijöiden voimaannuttamisen hyveistä yritysorganisaatioissa. Tämä tavoite saavutetaan kolmen keskeisen tehtävän avulla: 1) organisaatiollisen hyveen käsitteen selventäminen kirjallisuusanalyysin avulla, 2) aristoteelisen hyveellisyysopin ja työntekijöiden voimaannuttamisen välisen yhteyden osoittaminen ja 3) aiheen tutkiminen empiirisesti monikulttuurisissa yritysorganisaatioissa tehtävän laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Empiirisessä osassa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitkä tutkimuksen kohteina olevien organisaatioiden jäsenten kokemat organisaatiolliset hyveet ovat työntekijöiden voimaannuttamisen kannalta merkityksellisiä? Mitkä organisaatiolliset paheet rajoittavat tutkimuksen kohteena olevien organisaatioiden hyveellisyyttä työntekijöiden voimaannuttamisen kannalta organisaatioiden jäsenten kokemana? Mitkä tutkimuksen kohteina olevien organisaatioiden jäsenten kokemat organisaatioiden toimintatavat ovat työntekijöiden voimaannuttamisen hyveiden toteutumisen kannalta ratkaisevia? Miten työntekijöiden voimaannuttamiseen liittyvät organisaation hyveet vaikuttavat työntekijöiden inhimilliseen kukoistukseen organisaation jäsenten kokemana? 41 henkilöä kahdesta monikulttuurisesta suomalaisesta yritysorganisaatiosta osallistui puolistrukturoituihin ja avoimiin haastatteluihin. Haastatteluiden aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Kirjallisuusanalyysi esittää, että organisaation hyve kuvastaa organisaation moraa-lista erinomaisuutta, joka muodostuu sen jäsenten välisen yhteistyön kautta. Yleis-luontoisen luetteloinnin sijaan hyveet tulisi määritellä suhteessa tiettyihin ilmiöihin, kuten työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin tämän väitöstutkimuksen tapauksessa. Aristoteelisen hyveellisyysteorian pohjalta tehty kirjallisuusanalyysi osoitti, että työntekijöiden voimaannuttamista oli syytä tutkia empiirisesti eettisestä näkökulmasta. Empiirisen tutkimuksen perusteella teoretisoitiin seitsemän merkittävää työntekijöiden voimaannuttamiseen liittyvää hyvettä ja niihin liittyvät paheet. Lisäksi analysoitiin ja käsitteellistettiin hyveiden kannalta tärkeitä organisaatiokäytäntöjä. Lopuksi tuotiin esiin tekijöitä, jotka voivat tukea työntekijöiden kukoistusta työpaikalla. Tämä väitöskirja kartuttaa organisaatioetiikan tuntemusta valitusta näkökulmasta tarjoamalla aiheesta syvällisen analyysin.fin
dc.description.abstractModern business organizations are expected to adhere to ethical standards while confronting complex challenges in their daily operations. This doctoral dissertation focuses on the virtuousness of a business organization, using the Aristotelian virtue theory as the framework to examine an organization’s ethicality in practice. Specifically, its concentration on the virtues of employee empowerment. Employee empowerment is an integral part of human flourishing, comprising a central purpose of business organizations practicing virtues. Despite the growing popularity of promoting employee empowerment its ethical dimension has remained unclear. This dissertation sheds light on this dimension. This dissertation seeks to enhance our comprehension of the organizational virtues of employee empowerment in business organizations. It accomplishes this aim through three key tasks: (1) clarifying the concept of organizational virtue through a literature analysis, (2) demonstrating a link between the Aristotelian virtue theory and employee empowerment, and (3) conducting an empirical investigation of the topic through a qualitative case study in multicultural business organizations. In the empirical part, the following research questions are answered: Which organizational virtues experienced by organization members in the case organizations are significant for employee empowerment? Which organizational vices constrain the case organizations’ virtuousness for employee empowerment to occur as experienced by the organization members? Which organizational practices experienced by the organization members in the case organizations are crucial for the virtues of employee empowerment to take place? How do organizational virtues of employee empowerment affect the human flourishing of the employees as experienced by the organization members? Semi-structured and open-ended interviews were conducted with 41 members from two multicultural business organizations in Finland, and the data were analyzed using qualitative content analysis. The literature analysis suggests that an organizational virtue reflects the organization's moral excellence, shaped through cooperation among its members. Rather than a universal list, virtues should be defined in relation to specific phenomena, like employee empowerment in this dissertation research. The literature analysis, viewed through an Aristotelian virtue theory lens, showed that employee empowerment is a worthy subject for empirical investigation from an ethical standpoint. The results of the empirical study theorized seven significant virtues and related vices of employee empowerment. Moreover, important organizational practices for the virtues were analyzed and conceptualized. Finally, the effects that can support the employees’ flourishing at the workplace were revealed. This dissertation enriches understanding of organizational ethics from the selected viewpoint by offering an in-depth analysis of its topic.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU Dissertations
dc.titleA virtue ethics approach to the ethicality of employee empowerment
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9909-4
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record