Show simple item record

dc.contributor.advisorNäykki, Piia
dc.contributor.authorNyholm, Saara
dc.date.accessioned2022-10-20T07:07:02Z
dc.date.available2022-10-20T07:07:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83608
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta osana sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opetusta ja tukea. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin millaisissa tehtävissä opettajat käyttävät koiraa sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja koskevissa opetus- ja kasvatustilanteissa kouluarjessa. Tutkimus oli laadullinen ja sen aineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun keinoin keväällä 2022. Tutkimukseen osallistui kahdeksan opettajaa, jotka työskentelivät luokanopettajan, erityisluokanopettajan, laaja-alaisen erityisopettajan tai resurssiopettajan tehtävissä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti temaattisen analyysin keinoin. Lähestymistapa tutkimukseen oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat kokivat sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opettamisen koira-avusteisesti suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, jossa erilaisten interventioiden avulla sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja opetetaan ja tuetaan. Toisaalta koira-avusteinen toiminta koettiin spontaaneiksi hetkiksi kouluarjessa, joissa koiran avulla poimittiin yhteiseen keskusteluun oppilaille tarpeellisia asioita. Opettajat kokivat koiran tuovan luokkiin levollisuutta ja rauhallisuutta sekä parantavan lasten tunnesäätelyä. Tämä näkyi esimerkiksi niin, että suuria tunnepurkauksia ja väkivaltaista käyttäytymistä esiintyi vähemmän päivinä, joina koira oli luokassa läsnä. Lisäksi koira toi oppilaille iloa ja lisäsi sosiaalisia kontakteja sekä lisäsi luokkien yhteishenkeä. Koiran tehtävät sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opetustilanteissa jakautuivat seuraaviin kolmeen teemaan: tunteiden tasapainottaja, vuorovaikutuksen lisääjä ja kommunikointitaitojen opettaja. Nämä pääteemat jakautuivat analyysissa vielä omiksi alateemoiksi. Koira tunteiden tasapainottajana pääteeman muodostivat alateemat: ahdistuksen ja jännityksen lievittäjä, aggression purkaja ja aggressiotilanteen rauhoittaja, lohduttaja sekä ilmapiirin luoja. Koira vuorovaikutuksen lisääjänä pääteema puolestaan jakautui alateemoihin: jäänmurtaja lapsen ja aikuisen välillä sekä lasten välisen vuorovaikutuksen lisääjä. Viimeinen koiran tehtäviä koskeva pääteema eli sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittaja jakautui kolmeen alateemaan eli kommunikointitaitojen opettajan, empatiataitojen kehittäjän ja pohdintojen herättäjän ja lisääjän teemoihin.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoira-avusteinen pedagogiikka
dc.title”Se ilo, mikä näkyy lasten silmissä, kun ne kohtaa koiran aamulla ja huomaa, että on koirapäivä!” : opettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opetuksessa ja tuessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202210204926
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysokoira


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record