Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.authorMietola, Vilma
dc.date.accessioned2022-06-28T08:17:11Z
dc.date.available2022-06-28T08:17:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82050
dc.description.abstractSosiaalisen median käyttö kuuluu oleellisena osana nuorten arkeen ja erilaisten sovellusten parissa vietetään päivittäin paljon aikaa. Huolimatta sosiaalisen median hyödyistä, nuoret ovat sosiaalisessa mediassa toimiessaan myös alttiina erilaisten ongelmatilanteiden kohtaamiselle. Oleelliseen asemaan nousevat myös sosiaalisen median turvataidot, joilla tarkoitetaan nuoren omaamia tietoja ja taitoa toimia sosiaalisessa mediassa turvallisesti. Turvataitojen avulla nuori osaa toimia ongelmatilanteissa tai jo ennaltaehkäistä niiden muodostumista. Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia sosiaalisen median ongelmatilanteita nuoret nostavat esiin ja minkälaisia turvataitoja he nimeävät tarvitsevansa ongelmatilanteissa toimimiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kevään 2021 aikana ja aineisto koostui 6.- ja 8.-luokkalaisilta nuorilta kerätyistä kirjallisista vastauksista (N=32) sekä 6.-luokkalaisten kohdalla näitä vastauksia täydentävistä yksilöhaastatteluista (N=2). Kirjalliset vastaukset saatiin valmiina Jyväskylän yliopiston Turvallisesti Somessa –tutkimushankkeen kautta. Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen. Nuoret nostivat esille useita sosiaalisen median ongelmatilanteita. Sisällönanalyysin myötä teemoiksi muodostuivat kiusaamistilanteet, seksuaalinen häirintä, kontaktit tuntemattomien kanssa, tietoturvaongelmat, haitallinen sisältö sekä riippuvuus sosiaaliseen mediaan. Etenkin ulkonäköön keskittyvä kiusaaminen sekä kuvien tai viestien kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä saivat nuorten puheissa sijaa. Ongelmatilanteissa toimimisen osalta turvataidoiksi muodostuivat avun ja tuen hakemisen taito sekä tietotekniset taidot. Tilanteiden ennaltaehkäisemisen osalta muodostuneet turvataidot olivat puolestaan tietoturvalliset taidot, vuorovaikutukselliset taidot sekä taidot oman käyttäytymisen hallintaan. Tulokset tukevat aikaisempia näkemyksiä siitä, että nuoret kohtaavat sosiaalisessa mediassa monia erilaisia ongelmatilanteita. Nuoret myös toivat monipuolisesti esille tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisemisessä tarvittavia turvataitoja. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa nuorten kanssa työskenteleville, ja tuloksia voidaan hyödyntää nuorten kannalta keskeisissä ympäristöissä, kuten oppilaitoksissa.fi
dc.description.abstractThe use of social media forms an integral part of adolescents’ daily life and much time is spent on different applications daily. Although the use of social media has many benefits, adolescents could also be exposed to different kind of problematic situations while spending time there. In addition to these situations, grown interest has been paid to the safety skills needed in social media. Safety skills could be described as the skills needed to act safely in social media environments. With enough safety skills, adolescents have the ability to solve problematic social media situations or even prevent them from happening. The aim of this qualitative study was to describe what kind of problematic social media situations and safety skills adolescents were aware of. The material used for this study was collected during spring 2021 and the study material consisted of both written answers and interviews. The written answers were collected from both 6th and 8th graders (N=32) and the interviews (N=2) only from 6th graders. The written answers were collected as a part of a research project called “Turvallisesti Somessa”. All material was analyzed by using qualitative content analysis. Adolescents mentioned many problematic situations. Based on the analysis, the found themes were cyberbullying, sexual harassment, contacts with strangers, harmful content, privacy-based problems and social media addiction. Especially looks-focused bullying and sexual harassment via sexual images or messages were seen problematic. The safety skills needed in problematic situations included the skill of seeking help and support and technical skills. The safety skills from the preventive view included security and privacy-based skills, social skills and skills for managing one’s own behavior while on social media. The results of this study support the previous knowledge that adolescents confront problematic situations on a large scale while using social media and adolescents seem to be quite well aware of these situations. Along with problematic situations, attention should be paid to the safety skills required in social media. The results of this study could be beneficial for those who work with adolescents in environments such as schools and institutions.en
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalisen median ongelmatilanne
dc.subject.othersosiaalisen median turvataidot
dc.titleNuorten näkemyksiä sosiaalisen median ongelmatilanteista ja turvataidoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206283653
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysonettikiusaaminen
dc.subject.ysomediankäyttö
dc.subject.ysoennaltaehkäisy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record