Show simple item record

dc.contributor.advisorFrank, Lauri
dc.contributor.authorTinakari, Vili
dc.date.accessioned2022-06-02T05:36:30Z
dc.date.available2022-06-02T05:36:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81411
dc.description.abstractTutkimuksessa tutkitaan, millaisia arvoja Firstbeat Life -hyvinvointipalvelun palveluntarjoajat ja loppukäyttäjät kokevat arvon yhteisluonnin avulla. Arvon yhteisluonnin teoriaa on tutkittu palvelupohjaiseen markkinaan siirryttäessä. Hyvinvointipalvelut ovat yleistyneet, etenkin COVID-19-pandemian aikana, jolloin myös yritykset ovat olleet entistä tarkempia henkilöstönsä hyvinvoin-nista. Firstbeat Life on Firstbeat Technologiesin kehittämä hyvinvointipalvelu, joka toimii tutkimuksen tarkasteltavana palveluna. Tutkimuksen konteksti muodostui palveluntarjoajien ja heidän loppukäyttäjien väliseen palvelun käyttökontekstiin. Firstbeat Lifen B2B2C-toiminta-asetelma ja uusi palvelukon-septi toi myös tarvetta tutkia palvelun toimivuutta ja sitä, kuinka eri osapuolet kokevat saavansa arvoa palvelusta. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkas-tella aikaisempia tutkimuksia ja teorioita arvon yhteisluonnista hyvinvointi-palveluissa, joissa oli hyödynnetty digitaalisia ratkaisuja. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa haastateltiin Firstbeat Life -palvelun palveluntarjoajia ja näiden loppukäyttäjiä. Tutkimus taustoitettiin aikaisem-pien tutkimusten kirjallisuuskatsauksella, jolla pystytään luomaan käsitys yleisestä arvon yhteisluonnista ja keskittyen myös hyvinvointipalveluiden yleispiirteisiin sekä niiden käytön avulla koettaviin arvoihin. Haastatteluissa hyödynnettiin temaattista synteesiä. Haastatteludata litteroitiin analysoitavaan muotoon ja jaettiin ensiksi utilitaristisiin, hedonistisiin ja sosiaalisiin arvoihin, jotka nähtiin esiintyvän myös aikaisempien teorioiden yleisimpinä arvon muo-toina. Havaitut arvot jaettiin yläteemoihin: palvelun pitkäkestoisuuteen, käy-tössä olevaan teknologiseen työvälineeseen sekä palvelun vaikuttavuuteen. Arvoa havaittiin muodostuvan näiden teemojen ympärille.fi
dc.description.abstractThe purpose of the study was to create an understanding of the values that can be achieved through value co-creation in Firstbeat Life. The theory of value co-creation has been studied in the transition to a service-based market. Wellbeing services have become more common, especially during the COVID-19 pandemic, when companies have also become more interested about the well-being of their employees. Firstbeat Life is a wellness service developed by Firstbeat Technologies. The context of the study was built upon the interaction between the service providers and their end-users. Firstbeat Life’s B2B2C-business model and new service concept also created a need to study how functional the service is and how different participants experience to gain value from it. The aim of the study was also to examine previous research and theories on the value co-creation in wellbeing services that utilized digital solutions. The study was conducted as a qualitative case study interviewing Firstbeat Life service providers and their end-users. The study was backed up by a literature review of previous studies, which can create an understanding of the general value co-creation and focuses on the general features of welfare services and the values experienced through their use. Thematic synthesis was utilized in the interviews. Interview data were transcribed into the form to be analyzed and first divided into utilitarian, hedonistic, and social values, which were seen as the most common forms of value in previous theories as well. The observed values were divided into upper themes: the longevity of the service, the technological tool used and the effectiveness of the service. Value was found to form around these themes.en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherpalvelupohjainen markkinatapa
dc.subject.otherpalveluntarjoaja
dc.subject.otherB2B2C-toimintamalli
dc.titleArvon yhteisluonnin kokemuksia Firstbeat Life -hyvinvointipalvelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206023034
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohyvinvointipalvelut
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record