Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.advisorAnttila, Marjo-Riitta
dc.contributor.authorJuuti, Jani
dc.date.accessioned2022-05-16T06:12:20Z
dc.date.available2022-05-16T06:12:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81068
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää peruskoulun yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia siitä, tukeeko inklusiivinen koululiikunta nuoren urheilijan tavoitteellista liikunnallista kehitystä ja mitkä tekijät vaikuttavat yläkoululaisen urheilevan nuoren koululiikuntaan liittyvään motivaatioon. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, onko inklusiivisella koululiikunnalla heikentävää tai tukevaa vaikutusta nuoren urheilijan kehitykseen, mutta myös saada selville liikunnanopettajien kokemuksia nuoren urheilijan omista tarpeista liikunnanopetuksessa. Tutkimuksessa pyritään saamaan vastauksia siihen, kokevatko urheilevat oppilaat saavansa liikuntatunneilla tukea omiin urheilevan nuoren tarpeisiin. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena. Tässä tutkimuksessa selityksiä toiminnalle selvitettiin liikunnanopettajien kokemuksien kautta. Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin henkilöitä, joilla tiedettiin olevan laaja työkokemus liikunnanopettajana ja heillä voitiin ennakolta olettaa olevan ajatuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen aineistona toimi kolmen inklusiivista liikunnanopetusta antaneen liikunnanopettajan ryhmähaastattelusta saatu materiaali. Liikunnanopettajien kokemuksista nousi esille, että urheilevien nuorten tarpeet jäävät usein vähemmälle huomiolle, kun tunnilla on paljon tukea tarvitsevia oppilaita. Toiminta inklusiivisessa liikunnanopetuksessa ohjautuu usein heikoimpien mukaan tehtäväksi ja riittävä tuen tarve henkilöresurssien muodossa on kriittistä. Samalla nousi esille, että liikunnanopettajien havaintojen mukaan urheilevat nuoret kokevat toiminnan inklusiivisilla liikuntatunneilla usein turhauttavaksi ja motivaatio toimintaan laskee. Tutkimuksen perusteella liikunnanopettajilla on mahdollista pohtia omaa opetustaan laajemmin kaikkien oppilaiden näkökulmasta ja huomioida tukea tarvitsevien ohella myös urheilevat nuoret ja heidän koululiikuntamotivaatioonsa liittyvät tarpeet. Keskeinen askel tässä prosessissa on ensin pohtia, otanko liikunnanopettajana urheilevien nuorten tarpeet huomioon opetuksessani.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the experiences of physical education teachers in upper primary school on whether inclusive physical education support the targeted athletic development of a young athlete and what factors influence upper primary school athlete’s motivation in physical education. The aim was to increase the understanding of whether inclusive physical education has a debilitating or supportive effect on the development of a young athlete, but also to find out the experiences of physical education teachers about the young athlete’s own needs in physical education. The study seeks to find answers to whether athletic students feel that inclusive physical education support their athletic development. This study was conducted qualitatively. In this study, explanations for the activity were elucidated through the experiences of physical education teachers. Individuals who were known to have extensive work experience as a physical education teacher and could be presumed to have thoughts about the phenomenon under study were selected as the target group for the study. The material of the study was material obtained from a group interview of three physical education teachers who had provided inclusive physical education. From the experiences of physical education teachers, it emerged that the needs of young athletes are often overlooked in physical education when there are a lot of students in need of assistance. Activities in inclusive physical education are often directed at the weakest and the need for adequate support in the form of human resources is critical. At the same time, it was pointed out that according to the findings of physical education teachers, young athletes often find inclusive physical education frustrating and their motivation decreases. Based on the research, physical education teachers have the opportunity to reflect on their own teaching more broadly from the perspective of all students and take into account not only those in need of support but also the needs of young athletes in inclusive physical education. A key step in this process is to first consider whether, as a physical education teacher, I will take into account the needs of young athletes in my teaching.en
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoululiikuntamotivaatio
dc.subject.othernuori urheilija
dc.titlePeruskoulun inklusiivinen liikunnanopetus : jäävätkö urheilevat nuoret huomiotta?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205162705
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysomotivaatioilmasto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record