Show simple item record

dc.contributor.authorVestala, Miika
dc.date.accessioned2022-03-31T05:39:09Z
dc.date.available2022-03-31T05:39:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80437
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työterveyshoitajien kokemuksia oman osaamisen hyödyntämisestä ja jakamisesta. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten työterveyshoitajien osaamista voidaan hyödyntää, millaisia kokemuksia työterveyshoitajilla on osaamisensa jakamisesta ja hyödyntämisestä. Tämä laadullinen tutkimus on toteutettu Täsmä Työterveys Oy:ssä, joka on vuonna 2016 perustettu työterveyshuoltopalveluja tuottava organisaatio. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Työssä haastateltiin yhdeksää Täsmä Työterveys Oy:ssä toimivaa työterveyshoitajaa. Haastattelut nauhoitettiin ja tulokset analysoitiin käyttämällä deduktiivista sisällönanalyysiä. Tulosten perusteella oman osaamisen hyödyntämistä ja jakamista ilmenee työssä moninaisesti, mutta varsinaisia malleja tai toimintatapoja osaamisen johtamiselle ei ole luotu. Organisaatiolla on hedelmälliset puitteet osaamisen hyödyntämiselle ja jakamiselle, koska työ on itsenäistä, vapaata, etätyötä ja työilmapiiri sekä työhyvinvointi koetaan erinomaiseksi. Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen koetaan merkitykselliseksi asiaksi, jossa työntekijän on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Osaamisen jakamisen toivotaan tapahtuvan kollektiivisesti ja kollegiaalisesti. Osaamisen jakamista ja hyödyntämistä tapahtuu digivälineiden kautta ja koulutuksissa. Osaamisen hyödyntämistä tulee tarkastella ensisijaisesti yksilön näkökulmasta, sillä jokaisella yksilöllä on ainutlaatuista osaamista. Jos osaamisen hyödyntämistä ei huomioida, vaikka yksilö toisi sitä esille, se aiheuttaa kyynisyyttä, organisaation kasvun taantumista ja sitoutumattomuutta. Moniammatillisen tiimin puute lisää tarvetta osaamisen jakamiselle ja osaamisen hyödyntämiselle työterveyshoitajien kesken. Jatkossa voisi tutkia työterveyshoitajien etätyökulttuurissa tapahtuvaa osaamisen hyödyntämisen ja osaamisen jakamisen toteutumista, työterveyshoitajien kollegiaalista osaamisen jakamista ja hyödyntämistä ja millaisia malleja työntekijät itse keksivät toteuttaa osaamisen jakamista ja hyödyntämistä. Tuloksia voi hyödyntää autonomisessa työympäristössä osaamisen hyödyntämisen ja -jakamisen kehittämisessä.fi
dc.description.abstractThe purpose of the thesis was to survey utilizing competence and sharing competence of occupational health nurses. The aim was to get information on how to utilize the competence of occupational health nurses, what kind of experiences occupational health nurses had about shared competence, and what kind of experience occupational health nurses had utilizing their own competence. This qualitative thesis was implemented in Täsmä Työterveys Oy, which was founded in 2016, providing occupational health services. A semi-structured theme interview was used as the data collection method. Nine occupational health nurses were interviewed at Täsmä Työterveys Oy. The interviews were recorded, and the results were analyzed using deductive con-tent analysis. According to the results, utilizing own competence and sharing competence occurs in many ways in work, but there aren't created any specific models or models of operation to lead competence. The organization has the fruitful framework to utilize competence and share competence because the work is independent, free, remote work, and the working atmosphere and wellbeing is experienced excellent. Sharing competence and utilizing competence is an experienced relevant issue where the employee can become heard and seen. Sharing the competence is wished to happen collectively and between colleagues. Sharing competence and utilizing competence happens through digital devices and in teaching sessions. In the first place, the competence of utilizing hast to be viewed through individual because every individual has unique competence. If competence of utilization is not paid attention even if the individual has brought it up, then it can cause cynicism, a decline in organizational growth, and non-commitment. Lack of multiprofessional the team adds the need to share competence and utilize competence between occupational health nurses. The topic of further research could be the implementation of the utilization of competence and competence sharing in occupational health nurses remote work, the collegial competence sharing and utilization of competence of occupational health nurses, and the models that employees themselves invent to implement competence sharing and utilization. The results can be utilized in an autonomous work environment to develop of the utilization and sharing competence.en
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosaamisen hyödyntäminen
dc.subject.otherosaamisen jakaminen
dc.titleTäsmä Työterveys Oy:ssä työskentelevien Työterveyshoitajien kokemuksia osaamisen hyödyntämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203312120
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoosaamisen johtaminen
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysotyöterveyshoitajat
dc.subject.ysotyöterveys
dc.subject.ysotyöterveyshuolto
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record