Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.advisorBöök, Marja-Leena
dc.contributor.authorSaarenpää, Terhi
dc.date.accessioned2022-03-21T06:19:25Z
dc.date.available2022-03-21T06:19:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80244
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin etäopetuksessa olleiden 1-2 – luokkalaisten vanhempien kokemuksia osallistumisesta lastensa etäopetukseen ja jaksamisesta koronapandemian aikana. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös, millä tavoilla tutkimukseen osallistuneiden vanhempien lasten kouluissa etäopetus oli järjestetty. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yhdeksää vanhempaa maaliskuussa 2021. Aineisto kerättiin lumipallo-otantaa hyödyntäen. Haastattelumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, jossa aineisto ryhmiteltiin ja yhdisteltiin luokiksi. Vanhempien kertoman mukaan lasten kouluilla oli erilaisia käytäntöjä etäopetuksen järjestämiseksi. Vanhemmat osallistuivat aktiivisesti etäopetuksen sujumiseen suunnittelemalla ajankäyttöä, osallistumalla opettamiseen ja tukemalla lapsen tunteiden säätelyä, toiminnanohjausta sekä oppimista. Tutkimuksessa löytyi monia vanhempia kuormittavia tekijöitä, mutta myös jaksamista tukevia tekijöitä. Suurimpina kuormittavuutta lisäävänä tekijänä oli tehtävien ja vastuiden kasaantuminen. Vanhempien täytyi huolehtia arjen pyörittämisestä, omista töistä ja lapsen etäopetuksesta. Vanhempien jaksamista heikensivät myös epätietoisuus tilanteen kehittymisestä ja jatkumisesta. Etäopetusjakso oli vanhempien mukaan psyykkisesti kuormittavaa ja stressaavaa. Vanhempien jaksamista tukevia tekijöitä olivat oma positiivinen asennoituminen tilanteeseen, ympäröivät olosuhteet, saatu tuki ja kokemus omasta osaamisesta. Myös lapsen onnistumisten näkeminen auttoi jaksamaan. Vanhemmat pitivät tärkeänä, että kaikki olivat samassa tilanteessa ja myös työpaikoilla suhtauduttiin suopeasti. Tämä tutkimus osoitti, että etäopetus koettiin jaksamista heikentäväksi. Vanhemmat kuitenkin kokivat, että olivat selviytyneet keväästä kaikesta huolimattafi
dc.description.abstractThis study examined the experiences of parents in grades 1-2 in distance learning about participation and coping during covid-19 pandemics. The study also looked at the ways in which distance learning was organized in different schools. The study was conducted by interviewing nine parents in March 2021. The data were collected using a snowball sampling. The semi-structured thematic interview was chosen as the interview method. The data were analyzed using databased content analysis, in which the data were grouped and combined into categories. Distance learning was organized in many different ways. Different schools had different practices. Most families received instructions electronically from the school. Parents actively participated in distance learning by planning the use of time, participating in teaching and supporting the child's emotion regulation, activity guidance and learning. The study found many stressors, but also factors that support parents coping. The biggest factor increasing parents´ workload was the accumulation of things to be handled. Parents have to take care of everyday life, their own work and the child's distance learning. The coping was also weakened by uncertainty about the development and continuation of the situation. According to the parents, the distance learning period was mentally stressful. Factors supporting coping included one's own attitude, the surrounding conditions, the support received and the experience of one's own competence. Seeing the child’s successes also helped to cope. The parents considered it important that everyone was in the same situation and that they were also welcomed in the workplace. This study shows that distance learning has contributed to parental coping. However, the parents felt that they had survived despite all the spring.en
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoronapandemia
dc.subject.othervanhempien osallistuminen
dc.subject.othervanhempien voimavarat
dc.subject.othervanhemmuuden stressi
dc.titleSiitä selvittiin : vanhempien osallistuminen ja jaksaminen alkuopetusikäisten lasten etäopetuksen aikana koronakeväänä 2020
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203211941
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoosallistuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record