Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorNieminen, Lauri
dc.date.accessioned2022-02-09T06:06:26Z
dc.date.available2022-02-09T06:06:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79703
dc.description.abstractSuomen turvallisuusympäristö muuttuu maailman kehityksen mukaisesti vallitsevien megatrendien ohjaamana. Turvallisuusympäristön kehityksen arvioidaan jatkuvan nopeana ja ennakoimattomana. Kehitys haastaa suomalaisen turvallisuuden tuottamisen kokonaisuuden. Myös paikallispuolustukseen kohdistuu muutospaineita. Paikallispuolustus on puolustushallinnon alaan kuuluva puolustusvoimien kokonaisuus, jonka yksityiskohdat ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta perusteella usein salattavia. Siksi paikallispuolustuksesta osana kokonaisturvallisuutta on tehty vain vähän aiempaa julkista tutkimusta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten paikallispuolustus vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön asettamiin lähitulevaisuuden haasteisiin. Tutkimus toteutettiin konstruktivistisen lähestymistavan mukaisena tapaustutkimuksena. Tausta-aineistona hyödynnettiin aihepiirin teorialähteitä ja valtionhallinnon asiakirjoja. Empiirinen aineisto kerättiin asiantuntijoiden teema-haastatteluilla. Aineistot analysoitiin hermeneuttisen analyysin periaattein hyödyntäen lukuisia menetelmiä. Analyysin tavoitteena oli tuottaa asiantuntija-aineistoista tulkintoja valituista teorioista. Tulkintamenetelmänä hyödynnettiin viranomaisten suorituskykyjen kehittämiseen luotua konseptimallia, jonka avulla laadittiin tutkimuksen konstruktiona modernin paikallispuolustuksen konseptiluonnos kuvaamaan niitä muuttuvan turvallisuusympäristön asettamia kehitystarpeita, joita erityisesti paikallispuolustukseen kohdistuu. Tutkimuksen perusteella turvallisuusympäristön muutos haastaa nykyisen kaltaisesti organisoidun paikallispuolustuksen. Turvallisuusympäristön muutosnopeus, uhkien kompleksisuus ja nykyyhteiskunnan uudet haavoittuvuudet mahdollistavat vaikuttamisen, jota nykyjärjestelyillä on vaikea havaita, ennaltaehkäistä tai torjua. Myös toipuminen niiden vaikutuksista on haastavaa. Tutkimuksen tuloksena syntynyt asiantuntijaryhmän laatima konseptiluonnos kuvaa yksityiskohtaisesti niitä haasteita ja ratkaisuehdotuksia, joita turvalli-suusympäristön muutos paikallispuolustukselle asettaa. Tulokset osoittavat, että paikallispuolustuksen kehittäminen vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksen asettamiin haasteisiin on monialainen ko-konaisuus, joka edellyttää eri alojen yhteispanosta. Paikallispuolustuksen ke-hittämisen voidaan nähdä olevan kustannustehokas tapa tulevaisuuden turval-lisuusuhkiin vastaamisessa.fi
dc.description.abstractFinland's security environment is changing in line with global developments, driven by the prevailing megatrends. The development of the security environment is estimated to be rapid and unpredictable. This development chal-lenges the whole of Finnish security production. Local defense is also under constant pressure to change. Local defense is an entity within the Defence ad-ministration belonging to Finnish Defence Forces. The details of the actions of law enforcement agencies are often classified. Therefore, little previous public research has been done on local defense as part of comprehensive security. The aim of the thesis was to clarify how local defense as part of the com-prehensive security concept meets the future challenges posed by the changing security environment. The study was conducted as a case study following a constructivist approach. Theoretical sources of the topic and state administra-tion documents were utilized as background material. Empirical material was collected through thematic interviews of subject experts. The data was ana-lyzed according to the principles of hermeneutic analysis using numerous methods. The aim of the analysis was to produce interpretations of selected theories from the data provided by the experts. The concept model used to de-velop the capabilities of public authorities was used as an interpretation method, which was designed to illustrate the development needs of a changing se-curity environment, particularly for local defense. According to the study, the evolving security environment challenges lo-cal defense in its current form. The speed of change in the security environment, the complexity of threats and the new vulnerabilities of modern society allow interference and influence, which with current arrangements are difficult to detect, prevent, combat, or recover from. The concept outline developed by the group of experts as, a result of the study, describes in detail the challenges and proposed solutions for local defence set by the changing security environment. The results show that the development of local defense is a multidiscipli-nary entity that requires the joint contribution of different sectors. The devel-opment of local defense can be seen as a cost-effective way to respond to secu-rity threats of the future.en
dc.format.extent127
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpaikallispuolustus
dc.titlePaikallispuolustuksen kehitystarpeet muuttuvassa turvallisuusympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202091454
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysifi
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysien
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokonseptit
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoturvallisuusympäristö
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoturvallisuuspolitiikka
dc.subject.ysohybridisota
dc.subject.ysopuolustuspolitiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record