Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorKrats, Henri
dc.date.accessioned2021-12-13T06:45:58Z
dc.date.available2021-12-13T06:45:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78943
dc.description.abstractPro gradu tutkielmassa tutkittiin arvon yhteisluontia ja yhteistuhoutumista identiteetin ja pääsynhallinnan palvelualustassa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena identiteetin ja pääsynhallinnan palvelualustan kehitysprojektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää miten arvon yhteisluonti ja yhteistuhoaminen tapahtuvat kohdejärjestelmässä. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää miten arvon yhteisluonti mahdollistetaan samalla pienentäen todennäköisyyttä arvon yhteistuhoutumiselle. Näiden tavoitteiden tarkoituksena oli myötävaikuttaa kohdejärjestelmän kehittämiseen tuottamalla näkemyksiä potentiaalisista hyödyistä ja riskeistä. Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautui digitaalisiin alustoihin sekä palvelulähtöiseen logiikkaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin erillisiä viitekehyksiä sekä arvon yhteisluonnille että yhteistuhoamiselle, ja näitä käytettiin työkaluna ilmiöiden tutkimisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Empiirinen osuus koostui 10 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta kohdejärjestelmän potentiaalisille sidosryhmäosapuolille. Hankittu tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen teorialähtöistä sisällönanalyysia. Analyysin lopputuloksena haastatteluaineistosta tunnistettiin 26 erillistä ala-teemaa sekä 9 teemaa. Tulokset osoittavat, että arvon yhteisluonti on riippuvaista sekä kontekstista että toimijan henkilökohtaisista tavoitteista ja tarpeista. Kontekstin havaittiin olevan moniulotteinen. Yhteistyö ja resurssien integrointiprosessi eri toimijoiden välillä todettiin keskeiseksi elementiksi arvon yhteisluonnin prosessissa. Arvon yhteisluonti ja yhteistuhoaminen tunnistettiin tapahtuvan samanaikaisesti ja riippuen siitä, kuinka resurssien integrointi ja yhteistoiminta onnistuvat. Toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistamisen havaittiin lieventävän mahdollisuutta arvon yhteistuhoutumiseen. Sekä arvon yhteisluonnin että yhteistuhoamisen prosessit kohdejärjestelmässä tunnistettiin monimutkaisiksi useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset vahvistivat ja laajensivat aiempaa tutkimusta arvon yhteisluonnista ja yhteistuhoamisesta. Tutkimuksessa esiteltiin käytännöllisiä näkemyksiä ja suunnitteluperiaatteita kohdejärjestelmäprojektia varten.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis was to study value co-creation and co-destruction in identity and access management service platform. The study was carried out as a case study for a practical development project of identity and access management service platform. The study was aiming to understand how value co-creation and co-destruction are manifesting in the case platform, and how to enable value co-creation while mitigating the possibilities for value co-destruction. These goals were contributing to the practical case by providing insights on the potential benefits and risks. Based on the main theoretical foundations on digital platforms and service-dominant logic, distinct frameworks for both value co-creation and co-destruction were used as a lens to study the phenomena. The empirical research was qualitative in nature. In the empirical phase 10 semi-structured theme interviews were conducted to the potential stakeholders of the case platform. Gathered interview data was analyzed utilizing directed content analysis technique. As a result from the data analysis 26 distinct sub-themes and 9 themes were identified from the interview data. The findings revealed that value co-creation is dependent on the context as well as the individual goals and needs of the actor. The context was further identified as multi-dimensional. The collaborative efforts and resource integration process between different actors was identified as a crucial element in the value co-creation process. Value co-creation and co-destruction were acknowledged as happening concurrently, and depending on how the resource integration and collaborative efforts succeeded. Facilitating the co-operations between the actors was found to mitigate the possibility for value co-destruction. Both the value co-creation and co-destruction processes in the case platform were identified as complex in multitude of aspects. Findings of the study validated and widened the earlier research on value co-creation and co-destruction. Practical insights and design principles were provided for the case platform design.en
dc.format.extent84
dc.language.isoen
dc.subject.otherservice-dominant logic
dc.subject.otherdigital platform
dc.subject.othervalue co-creation
dc.subject.othervalue co-destruction
dc.subject.otherdigital identity
dc.subject.otheridentity and access management
dc.subject.othersmart city
dc.titleValue co-creation and co-destruction in identity and access management service platform : case study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112135930
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysovalue creation
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record