Show simple item record

dc.contributor.authorNiiles-Mäki, Anne
dc.date.accessioned2021-10-06T12:03:16Z
dc.date.available2021-10-06T12:03:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8863-0
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78040
dc.description.abstractThis Dissertation belongs to the field of Philosophy. It deals with Logotherapy, a philo-sophical therapy form; its philosophical background, field of use, methods and diagnostics. Because of its nature as studying therapy, it belongs also in the field of human sciences and is a qualitative research. As research approach, I have selected in philosophical re-search commonly used phenomenological-hermeneutic research approach and as for method, I chose content analysis method, which is necessary, in particular because one of the main aims in this study is to show how and why Logotherapy differs from the philo-sophical basis due to therapy forms that have emerged from the basis of Psychiatry and Psychology. Logotherapy also differs from other philosophical therapies because Logo-therapy is based on Logotheory or Logophilosophy, which is a specific Existential-phe-nomenological theory, that has developed only to be applied in Logotherapy. This is why the content analysis of Logotherapy is a major part of studying Logotherapy. Logotherapy –unlike Psychotherapy – is focused on the Noological dimension of the consciousness,which is healthy by its principles. Psychotherapy doesn’t recognize the Noological dimen-sion on the consciousness, but focuses on the disorders, that originate from the Psychicdimension of the consciousness. But the disorders in Noological and in Psychic dimensionare different as their quality and not to be put together as mental disorders. As research material, I have used the writings of Viktor Frankl, who developed Logotherapy, and the studies and theories concerning Logotherapy, that have been rel-evant to this study. I have also used the statistics and studies involving mental health, that have had interesting content and results related to Logotherapy. In this Dissertation, I also had to use the writings of the philosophers, psychiatrists and psychotherapists that influenced Viktor Frankl’s thinking and the writings of the philosophers, psychiatrists and psychotherapists that were relevant in studying and understanding the subject. This Dissertation is divided to 13 main chapters, from which the first six (1-6) deal with the basic assumptions and basic logotheoretic principles of the study, starting with method-ology and studying process. Chapters 7-10 deal with the philosophical basis of Logo-therapy, its field of use and applications. Chapters 11-12 present, among others, the Logotheoretic theory of consciousness and the Two-Staged Separation Diagnostics of disorders. Chapter 13 is focused on evaluation of the study and taking a stand towards new kind of logotherapeutic applications. Attachment “Exercise matrix for using in ther-apy process” is from A. Stropko. Exercise matrix has been modified and translated into Finnish. Keywords: Viktor Frankl, Logotherapy, Logophilosophy, consciousness, Noological dimension of consciousness, Logotheoretic theory of consciousness, purpose, values, Existential Vacuum, Existential Analysis, worldview, Two-Staged Separation Diag-nostics of disorders, medicalizationen
dc.description.abstractTämä tutkimus kuuluu filosofian alaan. Se käsittelee logoterapiaa filosofisena terapiamuotona; sen filosofista taustaa, käyttöaluetta, menetelmiä ja diagnostiikkaa. Koska kyseessä on terapiatutkimuksen luonteen vuoksi myös ihmistieteellinen ja laadullinen tutkimus, tutkimusotteeksi on valittu tähän tutkimukseen sopiva ja filosofisessa tutkimuksessa yleisesti käytetty fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote ja metodiksi sisällönanalyysi, joka on tarpeellinen erityisesti siksi, että tutkimuksen yhtenä päätarkoituksena on osoittaa, miten ja miksi logoterapia eroaa filosofisen perustansa vuoksi terapiamuodoista, jotka ovat syntyneet psykiatrian ja psykologian pohjalta. Logoterapia eroaa myös muusta filosofisesta terapiasta siinä, että logoterapian perustana oleva teoria, logoteoria tai logofilosofia, on spesifi eksistentiaalis-fenomenologinen teoria, joka on kehitetty sovellettavaksi vain logoterapiaan. Siksi logoteorian sisällön analyysi on myös tärkeä osa logoterapian tutkimista. Logoterapia – toisin kuin psykoterapia – keskittyy jokaisella ihmisellä olevaan tajunnan henkiseen ulottuvuuteen, joka toimintaperiaatteiltaan on kaikilla ihmisillä terve. Psykoterapiat eivät tunnista henkisen ulottuvuuden omaa olemassaoloa tajunnassa, vaan keskittyvät häiriöihin, jotka syntyvät tajunnan psyykkisessä ulottuvuudessa. Tajunnan henkisen ulottuvuuden ja psyykkisen ulottuvuuden häiriöt ovat kuitenkin laadullisesti erilaisia, eikä niitä voida niputtaa samankaltaisiksi (mielenterveys)häiriöiksi. Tutkimusaineistona on käytetty logoteorian luojan Viktor Franklin kirjoituksia sekä niitä logoterapiaa käsitteleviä tutkimuksia ja logoteoreettisia teorioita, jotka ovat relevantteja tälle tutkimukselle. Tutkimusaineistona ovat olleet myös sellaiset mielenterveyteen liittyvät tutkimukset ja tilastot, joiden sisältö ja tulokset ovat olleet logoterapeuttisesti mielenkiintoisia. Tutkimuksessa on myös käytetty laajasti Viktor Franklin ajatteluun vaikuttaneiden filosofien, psykiatrien ja psykoterapeuttien kirjoituksia sekä tutkimuskohteen tutkimisen ja ymmärtämisen kannalta olennaisten filosofien, psykiatrien ja psykoterapeuttien kirjallisuutta. Tutkimus jakaantuu 13:n päälukuun, joista 6 ensimmäistä käsittelevät tutkimuksen perusoletuksia ja -oppeja, tutkimusprosessia ja tutkimusmetodologiaa. Luvuissa 7-10 tutkitaan logoterapian filosofista perustaa, sen käyttöaluetta ja menetelmiä, luvuissa 11-12 esitellään mm. logoteoreettinen tajunnanteoria ja häiriöiden kaksivaiheinen erotusdiagnostiikka. Luku 13 käsittelee mm. tutkimuksen arviointia. Luvussa otetaan kantaa myös uusiin tapoihin soveltaa logoterapiaa tulevaisuudessa. Liitteenä oleva terapiaprosessissa käytettävä harjoitusmatriisi on suomennettu ja muokattu A. Stropkon logoterapian alaan kuuluvasta väitöstutkimuksesta. Avainsanat: Viktor Frankl, logoterapia, logofilosofia, tajunta, henkinen ulottuvuus, logoteoreettinen tajunnanteoria, tarkoitus, arvot, eksistentiaalinen tyhjiö, eksistenssianalyysi, maailmankuva, häiriöiden kaksivaiheinen erotusdiagnostiikka, medikalisaatiofi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.titleLogoterapia filosofisena terapiamuotona – filosofinen tausta, käyttöalue, menetelmät, häiriöiden kaksivaiheinen erotusdiagnostiikka
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8863-0
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record