Show simple item record

dc.contributor.advisorHeikinaro-Johansson, Pilvikki
dc.contributor.authorMiettinen, Jasmin
dc.date.accessioned2021-08-06T06:04:44Z
dc.date.available2021-08-06T06:04:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77293
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Lesson Study-opetusmallista sovellus liikunnan aineenopettajakoulutukseen sekä tutkia oppilaiden, opettajaopiskelijan sekä ohjaavan opettajan kokemuksia opetusmallin käytöstä ja oppimisesta. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida perusopetuksen tavoitteiden pohjalta suunniteltujen sovelletun LS-opetusmallin mukaisesti toteutettujen liikuntatuntien toteutumista yläkoulussa. Tutkimus on osa professori Pilvikki Heikinaro-Johanssonin johtamaa ”Hyvinvointia koululiikunnalla” tutkimusprojektia. Perehdyin LS-opetusmalliin kansainvälisten liikuntapedagogiikan opintojen kautta Tsukuban yliopistossa, Japanissa. Toimin tutkimuksessa tutkijan ja opettajaopiskelijan kaksoisroolissa. Toteutin tutkimuksen sovelletun LS-opetusmallin mukaisesti yläkoulun liikuntatunneilla. Yksi koulun liikunnanopettajista toimi ohjaavana opettajana. Ensimmäisellä tunnilla opettajana toimi ohjaava opettaja, toisen tunnin opetimme ohjaavan opettajan kanssa yhdessä ja kolmannella tunnilla toimin yksin opettajana. Aineisto koostui minun ja ohjaavan opettajan tuntihavainnoista ja tutkijapäiväkirjoista, ohjaavan opettajan haastattelusta sekä oppilaskyselyistä (n=15). Käytin aineiston analyysissä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sovellettu LS-opetusmalli toimi yläkoulussa hyvin ja tavoitteiden mukaisesti, kunhan opetusmallin ohjeistukset ja vaiheet olivat selkeät. Observointilomakkeen koettiin helpottavan havainnointia ja reflektointikeskusteluja sekä yhdessä työskentelyä arvostettiin. Sovellettu LS-opetusmalli koettiin mielekkäänä ja toimivana tapana kehittää opiskelijan ammatillista kasvua. Koin erityisesti itsevarmuuden sekä observointi- ja reflektointitaitojeni lisääntyneen opetusmallin ansiosta. Tutkimuksen perusteella sovellettua LS-opetusmallia voisi hyödyntää liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. LS-opetusmallin käyttämisestä voisivat hyötyä niin oppilaat, opiskelijat, ohjaavat opettajat kuin myös yliopiston opettajat. Lisäksi LS-opetusmalli voi edistää opettajien työssä jaksamista ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä, sekä tarjota yliopiston opettajille arvokasta tietoa koulumaailman tarpeista. Aiheen ollessa uusi, jatkotutkimuksia tarvitaan. Opetusmallia olisi mahdollista tutkia esimerkiksi osana jo olemassa olevia liikunnan aineenopettajakoulutuksen pedagogisia opintoja.fi
dc.description.abstractThe purpose of the study was to develop the applied Lesson Study teaching model for physical education teacher training and to study the experiences of pupils, teacher student and cooperative teacher in the use and learning of the teaching model. In addition, the aim was to assess the implementation of physical education lessons in upper secondary school carried out in accordance with the applied LS teaching model planning based on the goals of basic education. The study is part of a "Wellbeing with School Sports" research project led by Professor Pilvikki Heikinaro-Johansson. I got familiar with the LS teaching model through international studies in sports pedagogy at the University of Tsukuba, Japan. I have the dual role in the research as a researcher and a teacher student. I implemented the study according to the applied LS teaching model in upper secondary school physical education classes. One of the school's physical education teachers worked as a cooperative teacher. In the first class the cooperative teacher taught the class, in the second class I taught the class together with the cooperative teacher, and in the third class I taught the class by myself. The data consisted of mine and cooperative teacher’s class observations and researcher diaries, cooperative teacher’s interview, and pupil surveys (n=15). In the analysis of the data, I used material-connected content analysis. The applied LS teaching model worked well in upper secondary school if the instructions and stages of the teaching model were clear. The observation form was considered to facilitate observation and reflection discussions and working together was appreciated. The applied LS teaching model was seen as a meaningful and functional way to develop the student's professional growth. I experienced my self-confidence, observance skills and reflection skills increased through the teaching model. Based on the study, the LS teaching model could be used in physical education teacher training. The use of the LS teaching model could benefit pupils, students, cooperative teachers, and university teachers. In addition, the LS teaching model can promote teachers' ability to cope with their work and promote continuous professional development. Teaching model could also provide valuable information about the skills needed in schools for university teachers. With a new topic, further research is needed. It would be possible to study the teaching model, for example, as part of the already existing pedagogical studies in physical education.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherLesson Study -opetusmalli
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.subject.otherLesson Study model
dc.subject.otherphysical education teacher training
dc.subject.otherphysical education teacher
dc.subject.otherschool sports
dc.titleLesson Study -opetusmalli opettajaopiskelijan ammatillisen kasvun kehittämisessä : toimintatutkimus yläkoulun liikuntatunnilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108064460
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoaineenopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record