Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorLiehu, Antti
dc.date.accessioned2021-04-26T09:57:26Z
dc.date.available2021-04-26T09:57:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75190
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää sosiaalityöntekijän harkintavallan käyttöä lastensuojelun avohuollossa. Tehtävänäni on selvittää harkintavaltaa tuki-/kontrollisuhteen kautta. Harkintavaltaa lähestyn laaja-alisesti sekä professionaalisella että byrokraattisella lähestymistavalla. Tarkoituksena on ymmärtää, kuinka harkintavalta liittyy lastensuojelun avohuollossa tukemista ja kontrollointia koskeviin sosiaalityöntekijän ratkaisuihin. Tutkielma on laadullinen tutkimus. Aineiston olen kerännyt tekemällä teemahaastattelun sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät lastensuojelun avohuollossa, ja aineiston analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytän Tuomas Kokkosen, Kati Närhen ja Aila-Leena Matthiesin sosiaalityöntekijän harkintavallan käytön näkökulmaa, joka perustuu Michael Lipskyn katutason byrokratian teoriaan. Katutason teoria ei kuitenkaan tapahdu yksiselitteisen selkeästi, vaan mukautuu käytännön arkielämässä ja sitä kautta myös lastensuojelun avohuollossa. Harkintavaltaan ja harkintavallan käyttöön liittyy haasteita asiakkaiden, ammattilaisten ja organisaatioiden tavoitteiden, toisten ymmärtämisen ja resurssien suhteen. Tutkimuksen tulokset selittyvät aineistoon ja aineistosta tekemiini tulkintoihin, jotka pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen. Tutkielman tuloksena selviää harkintavallan olevan tärkeässä asemassa sosiaalityöntekijän työssä. Harkintavaltaa käytetään ratkaisuja ja päätöksiä tehdessä sekä erityisesti tukemiseen ja kontrolliin. Sosiaalityöntekijät käyttävät harkintavaltaa myös asiakkaan osallisuuteen liittyen.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master`s thesis is to investigate the use of social worker discretion in outpatient child protection. My job is to find out the discretion through the support/control relationship. I approach discretion broadly with both a profesionalism and a bureaucratic approach. The aim is to understand how discretion relates to social worker solutions for supporting and controlling outpatient child protection. The study is a qualitative research, data has been collected by theme interview social workers, who work in outpatient child protection care, the method of data analysis is content analysis. As a theoretical frame of reference for the dissertation, i use the perspective of Tuomas Kokkonen, Kati Närhi & Aila-Leena Matthies on the use of social worker discretion, which is based on Michael Lipsky`s theory of street bureaucracy. However, street-level theory does not take place unambiguously, but adapts in practical everyday life and through it, also in outpatient child protection. There are challenges in exercising and exercising discretion in terms of goals, understanding and resources for clients, professionals and organizations. The results of the study are explaned by the material and my interpretations of the material, which are based on my theoretical frame of reference. As a result of the dessertation, it becomes clear that discretion plays an important role in the work of a social worker. Discretion is used in marking decisions and decisions, especially discretion in used for support, control. Discretion is exercised by social workers, also in relation to client involvement.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.othertuki/kontrolli
dc.titleSosiaalityön harkintavalta : lastensuojelun avohuolto
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104262484
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoharkintavalta
dc.subject.ysoavohuolto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record