Show simple item record

dc.contributor.advisorMård-Miettinen, Karita
dc.contributor.authorPastinen, Pinja
dc.date.accessioned2021-03-29T07:21:39Z
dc.date.available2021-03-29T07:21:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74869
dc.description.abstractTekstin sidosteisuutta luovat muun muassa konnektorit, joilla lauseita, virkkeitä ja laajempia tekstikatkelmia liitetään yhteen. Konnektorit voivat yhdistää tekstin osia syntaktisesti, mutta ne ilmaisevat ennen kaikkea semanttisia suhteita asioiden välillä. Niiden käyttäminen tekstissä semanttisesti oikein on siksi tekstin ymmärtämisen kannalta tärkeää. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia konnektorikytkentöjen käyttöä suomenkielisten lukiolaisten ruotsinkielisissä kirjoitelmissa. Tarkastelen lauseiden, virkkeiden ja laajempien tekstikatkelmien välisiä kytkentöjä kahdesta eri tehtävänannosta tuotetuissa teksteissä. Selvitän, miten ja missä laajuudessa lukiolaiset käyttävät konnektoreja teksteissään kohdekielen mukaisesti sekä siitä poikkeavasti. Lisäksi vertailen, onko konnektorien käytössä eroja eri tehtävänannoista kirjoitettujen tekstien välillä. Tutkimusaineisto koostuu 93 kirjoitelmasta, joista 45 on kertovia blogitekstejä ja 48 ohjailevia sähköpostiviestejä. Aineisto on kerätty B-ruotsin 4. kurssilta yhdestä lukiosta. Analyysimenetelmänä käytän tekstianalyysia, joka pohjautuu Hellspongin ja Ledinin (1997) konnektorityyppien semanttiseen jaotteluun. Analysoin aineistoa kvantitatiivisesti laskemalla eri konnektorien ja konnektorityyppien frekvenssejä ja prosenttiosuuksia ja kvalitatiivisesti tarkastelemalla, millaisia semanttisia suhteita konnektoreilla ilmaistaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat käyttivät konnektoreja lähes saman verran molemmissa teksteissä, mutta niiden käytössä oli sekä laadullisia että määrällisiä eroja. Molemmissa teksteissä selvästi käytetyimpiä kytkentöjä olivat additiiviset kytkennät ja vähiten käytettyjä adversatiiviset. Temporaalisten ja kausaalisten kytkentöjen osalta tekstit erosivat toisistaan; kertovissa blogiteksteissä niiden osuudet olivat lähes yhtä suuret, kun taas ohjailevissa sähköpostiviesteissä temporaalisia konnektoreja oli suhteessa vähemmän ja kausaalisia enemmän. Konnektoreja käytettiin molemmissa teksteissä pääasiallisesti niiden prototyyppisessä merkityksessä. Eniten haastetta aiheuttivat kausaaliset ja osin myös additiiviset konnektorit. Yksittäisistä konnektoreista varsinkin för det första, till exempel, för att ja sedan ilmaistiin usein kohdekielestä poikkeavasti.fi
dc.format.extent101
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosv
dc.subject.otherkonnektorer
dc.subject.othersatskonnektion
dc.subject.otherL2-texter
dc.titleSatskonnektion i finska gymnasisters uppsatser i L2-svenska : analys av en berättande och en instruerande text
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103292202
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysosidoksisuus
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysotekstianalyysi
dc.subject.ysotekstityypit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record