Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorAho, Mirna
dc.date.accessioned2020-09-21T07:11:22Z
dc.date.available2020-09-21T07:11:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71817
dc.description.abstractKonflikteja syntyy ja niitä ratkaistaan jatkuvasti erilaisissa konteksteissa ja eri tasoilla, kuten interpersonaalisella, kulttuurienvälisellä ja kansainvälisellä tasolla. Riippumatta siitä, millaisesta konfliktista on kyse, konfliktit syntyvät ja ne ratkaistaan vuorovaikutuksessa. Näihin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttaa olennaisesti se, ketkä konflikteja ratkaisevat ja keitä rauhanrakennustilanteisiin osallistuu. Huolimatta siitä, että naisten roolin tärkeydestä rauhanrakennuksessa on puhuttu jo vuosikymmeniä, työskentelee naisia esimerkiksi rauhanvälittäjinä, neuvottelijoina ja rauhanturvaajina edelleen minimaalisen vähän ja naisten tekemä rauhantyö jää usein tunnistamatta ja tunnustamatta. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää rauhanrakentajina työskentelevien tai työskennelleiden naisten käsityksiä naisten roolin merkityksestä vuorovaikutukselle rauhanrakennuksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja tutkimusta varten haastateltiin kymmentä naispuolista rauhanrakentajaa. Haastateltavien ammatilliset taustat käsittivät laajasti eri asiantuntijatehtäviä rauhanrakennuksen kentällä, kuten diplomatian, rauhanturvaamisen, siviilikriisinhallinnan, kehitysyhteistyön ja rauhanvälittämisen parissa. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että naisten roolilla on suuri merkitys vuorovaikutukselle rauhanrakennuksessa. Naisten aktiivisella osallistumisella on merkitystä paitsi vuorovaikutuksen ja rauhanrakennuksen onnistumisen kannalta, mutta myös siitä syystä, että naiset tuovat keskusteluun erilaisia asioita ja katsovat niin konfliktia kuin sen ratkaisua eri näkökulmasta kuin miehet. Naisten mukanaolo rauhanrakennuksessa myös lisää muiden naisten mahdollisuuksia identifioitua asiantuntijoihin tehtävissä, joissa ei usein nähdä naisia. Lisäksi naisten osaaminen ja asiantuntijuus tekee rauhanrakennuksesta laadukkaampaa ja osallistavampaa. Tulosten perusteella myös vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen rauhanrakennuksessa on tärkeää. Vaikka rauhanrakennus on luonteeltaan tavoitteellista, on relationaalisilla tekijöillä, kuten luottamuksen rakentamisella, merkittävä vaikutus vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Rauhanrakentajille tärkeät ominaisuudet painottuvat nimenomaan erilaisiin vuorovaikutustaitoihin ja viestintäosaamiseen, ja heidän on tärkeää osata hahmottaa, tulkita, hallita ja johtaa vuorovaikutusta.fi
dc.description.abstractConflicts emerge and are being resolved continuously in different contexts and on different levels, for instance, on interpersonal, intercultural and international level. No matter what type of conflict it is about, conflicts emerge and are being resolved in interaction. The people who resolve conflicts and take part in peacebuilding, have a major impact on the interaction in these situations. Despite the fact that the importance of women’s participation in peacebuilding has been discussed for decades, the number of women mediators, negotiators and peacekeepers is still minimally low, and women’s peacemaking remains often unidentified and unrecognized. The purpose of this qualitative research was to describe and understand former or current women peacebuilders’ perceptions of the meaning of women’s role on interaction in peacebuilding. The data was collected with semi-structured interviews and ten women peacebuilders were interviewed. The backgrounds of the interviewees consisted of a variety of expert positions in the field of peacebuilding, such as diplomacy, peacekeeping, civilian crisis management, development cooperation and mediation. The data was analyzed with thematic analysis. Based on the findings, it can be said that the role of women has a major impact on interaction in peacebuilding. Women’s active participation is meaningful, not only for the success of interaction and peacebuilding, but also because women bring different issues to the discussion and look at conflict and its resolution from a different perspective than men. Women’s participation in peacebuilding also increases the possibilities of other women identifying with experts in positions, where you normally can’t see women. In addition, women’s expertise and knowledge raise the quality of peacebuilding and make it more inclusive. Based on the findings, it can also be said that understanding the relevance of interaction in peacebuilding is important. Even though peacebuilding is task-oriented in its nature, relational aspects, such as building trust, have a major impact on the success of interaction. The important qualities of peacebuilders rely heavily on interaction skills and communication competence, and it’s important for peacebuilders to be able to interpret, manage and lead interaction.en
dc.format.extent101
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othernaisten rooli
dc.subject.otherrauhanrakennus
dc.titleKaikkien rauha : (nais)rauhanrakentajien käsityksiä vuorovaikutuksesta ja naisten roolista rauhanrakennuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009215903
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysokonfliktinratkaisu
dc.subject.ysoneuvottelut
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysorauhanneuvottelut
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysorauhanvälitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record