Show simple item record

dc.contributor.authorOvaska, Matias
dc.date.accessioned2020-06-30T05:28:07Z
dc.date.available2020-06-30T05:28:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70984
dc.description.abstractSuomalaisista noin 14 % työskentelee säännöllisesti öisin ja jatkuvaa yötyötä tekee noin 170 000 suomalaista. Yötyö vaikeuttaa säännöllisen unirytmin ylläpitoa, mikä voi näkyä heikompana unen laatuna. Yötyö kuormittaa myös psykososiaalisesti enemmän verrattuna päivätyöhön, mikä voi johtaa työstressiin ja -uupumukseen. Heikkolaatuinen uni ja korkea psykososiaalinen kuormitus altistavat unihäiriöille, minkä takia yötyön kuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään ja ennaltaehkäisemään. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää, onko unen laadulla yhteys psykososiaaliseen kuormitukseen yötyöntekijöillä. Sen lisäksi tutkittiin, onko säännöllisellä unirytmillä ja unen jaksottamisella työ- ja vapaapäivinä yhteys unen laatuun ja psykososiaaliseen kuormitukseen. Tutkimukseen osallistui 46 säännöllisesti tai osa-aikaisesti lähettämössä öisin työskentelevää 18–64 -vuotiasta naista (n=23) ja miestä (n=23), joilta kartoitettiin itsearvioinnin avulla unen laadun osatekijöitä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Kyselytutkimus muodostettiin tutkimuskirjallisuuden avulla. Unen laadusta sekä psykososiaalisesta kuormituksesta muodostettiin summamuuttujat, joiden sisäistä yhdenmukaisuutta testattiin Cronbachin alfa -kertoimella. Tutkimuksen aineistoa tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien, yksisuuntaisen varianssianalyysin ja riippumattomien otosten t-testin avulla, käyttäen SPSS 26.0 -ohjelmaa. Tutkimuksessa havaittiin, että unen laatu korreloi tilastollisesti merkitsevästi psykososiaalisen kuormituksen kanssa eli korkeampi unen laatu oli yhteydessä vähäisempään psykososiaaliseen kuormitukseen. Säännöllisellä unirytmillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä unen laatuun tai psykososiaalisen kuormitukseen. Yhdessä osassa nukkuminen oli puolestaan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä parempaan unen laatuun vapaapäivinä sekä vähäisempään psykososiaaliseen kuormitukseen työ- ja vapaapäivinä. Tutkimuksen mukaan hyvä unen laatu ja yhdessä osassa nukkuminen liittyvät vähäisempään psykososiaaliseen kuormitukseen. Tulos on yhteneväinen aiempien tutkimusten kanssa, joissa unen laatu ja psykososiaalinen kuormitus ovat voimakkaasti keskinäisessä yhteydessä. Laadukkaan unen turvaaminen on yksi tärkeimmistä vastatoimenpiteistä yötyön haittavaikutusten ehkäisemisessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää aloilla, joilla tehdään säännöllistä yötyötä. Avainsanat: yötyö, unen laatu, psykososiaalinen kuormitusfi
dc.description.abstractAbout 14 % of Finns work regularly at night and about 170 000 Finns work continuously at night. Night work makes it difficult to maintain a regular sleep rhythm, which may be reflected in poorer sleep quality. Night work is also more psychosocially stressful compared to day work, which can lead to work stress and burnout. Poor sleep quality and high psychosocial stress predisposes to sleep disorders, which is why efforts should be made to reduce and prevent the workload of the night work. The purpose of this study was to investigate whether sleep quality is related with psychosocial stress in night workers. In addition, it was studied whether regular sleep rhythm and segmented sleep on workdays and days off are related to sleep quality and psychosocial stress. The study included 46 dispatchers, (n=23) women and (n=23) men aged 18–64 working regularly or part-time at night from whom various components of sleep quality and psychosocial stressors were asked using self-assessment. The questionnaire used in the study was based on the previous research literature. Sum variables of sleep quality and psychosocial stress were formed, and their internal consistency was tested with the Cronbach’s alpha coefficient. The data of the study was examined using the Spearman order correlation coefficients, one-way analysis of variance and independent sample t-test using the SPSS 26.0 -software. The study found that sleep quality was statistically significantly correlated with psychosocial stress, i.e. higher sleep quality was associated with lower psychosocial stress. Regular sleep rhythm had no statistically significant association with sleep quality or psychosocial stress. Sleeping in one segment was statistically significantly associated with better sleep quality on days off and less psychosocial stress on workdays as well as days off. According to the study, good sleep quality and sleeping in one segment are associated with less psychosocial stress. The result is consistent with previous studies in which sleep quality and psychosocial stress are strongly correlated. Ensuring good sleep quality is one of the most important countermeasures to prevent the adverse effects of night work. The results of the study can be utilized in industries that include regular night work. Key words: night work, sleep quality, psychosocial stressen
dc.format.extent57
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherunen laatu
dc.subject.othersäännöllinen unirytmi
dc.subject.otherunen jaksotus
dc.titleUnen laadun yhteys psykososiaaliseen kuormitukseen yötyöntekijöillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006305168
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysounihäiriöt
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoyötyö
dc.subject.ysotyöterveys
dc.subject.ysopsykososiaaliset tekijät
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyökyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record