Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorTurpeinen-Mähönen, Sanni
dc.date.accessioned2020-06-03T12:22:38Z
dc.date.available2020-06-03T12:22:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69676
dc.description.abstractMuutosvastarinta on tunnettu ilmiö psykologian ja johtamisen tutkimuksen aloilla. Yksilötason muutosvastarinta juontuu henkilön taipumuksesta vastustaa muutoksia ympäristössään ja vastarinta saattaa johtaa muutosta hankaloittavaan käyttäytymiseen. Organisaatiotasolla muutosvastarinta saattaa johtaa kalliiden muutosprojektien epäonnistumisiin. Käyttäjien vastarinta on vastustusta uutta tietojärjestelmää kohtaan ja se saattaa aiheuttaa järjestelmän implementoinnin epäonnistumisen ja käyttämättä jäämisen. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii, eroaako muutosvastarinta startup-organisaatioissa muutosvastarinnasta tavanomaisemmissa organisaatioissa. Suurin osa tutkimuskirjallisuudesta keskittyy tavanomaisiin organisaatioihin ja tutkimus startup-organisaatioista on vähäistä. Startup-organisaatio konseptina on saanut alkunsa pienistä, markkinoita muuttavista ja innovatiivisista ohjelmistoyrityksistä. Startup-yrityksiä kuvaillaan keskeneräisiksi, innovatiivisiksi, epävarmoiksi ja nopeasti skaalautuviksi ja kehittyviksi. Ne kasvavat nopeasti ja muuttuvat jatkuvasti, mikä johtaa muutoksiin niiden käyttämissä tietojärjestelmissä. Startup-yritysten luonteen takia ne edellyttävät työntekijöiltä mukautuvuutta ja vähäisempää taipumusta muutosvastarintaan. Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, joka mahdollistaa uuden tiedon keräämisen suoraan haastateltavilta. Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, joka mahdollistaa valittujen aiheiden tarkastelun ja uusien keräämisen haastateltavilta. Haastatteluista kerätty data analysoitiin iteratiivisesti käyttäen aiheenmukaista jaottelua (thematic coding). Nämä jaotellut teemat ja niiden ryhmät muodostivat empiirisen datan, joka analysoitiin teoreettiseen viitekehykseen nojaten. Näin saatiin vastaus tutkimuksen tutkimuskysymykseen. Tässä tutkimuksessa tutkitaan organisaatiomuutoksen ja tietojärjestelmämuutoksen vastaista vastarintaa startup-organisaatioissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että startup-yritysten luonne vaikuttaa miten ne valitsevat työntekijänsä ja käyttämänsä järjestelmät ja miten organisaatiomuutokset toteutetaan. Muutosvastarinta startuporganisaatioissa koetaan rakentavampana kuin tavanomaisissa yrityksissä ja negatiivista vastarintakäyttäytymistä esiintyy huomattavasti vähemmän.fi
dc.description.abstractChange resistance is well known phenomenon in psychology and management research. Individual level change resistance originates from persons disposition to resist changes in their environment and it can lead to disruptive change resistance behaviours. On organizational level these resistance behaviours can cause costly change project failures. One type of change resistance is the user resistance towards new information system. User resistance may cause the implementation of the new system to fail completely and the system not being used. This master’s thesis studies if change resistance in startup companies differ from resistance in traditional companies. Majority of the research literature focuses on traditional organizations and research on change resistance in startup organizations is limited. Startup organization as a concept originates from small, disruptive, and innovative software companies. Startup companies are characterized as immature, innovative, uncertain, and swiftly scaling and evolving. They are growing rapidly and constantly changing which leads to changes in the systems they use. Due to the nature of the startups they require employees who are adaptive and less disposed to change resistance. This master’s thesis was conducted as a qualitative study which allows gathering new information from interviewees directly. Used research method was semi-structured interview which gives the opportunity to examine specific topics and uncover new ones from the interviewees. The data gathered from the interviews was analysed in an iterative process using thematic coding. These codes and groups of codes formed the empirical data which then was analysed together with the theoretical framework to answer the research question. In this study the change resistance towards organizational and information system is studied in startup organizations. The results show that nature of startup companies influences how they choose their employees and systems they use and how organizational changes are conducted. The change resistance in startup organizations is viewed as more constructive than in traditional companies and negative resistance behaviours are presented considerably less often.en
dc.format.extent68
dc.language.isoen
dc.subject.otherresistance to organizational change
dc.subject.otherinformation system change
dc.titleResistance towards organizational and information system change in startup organizations
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006033932
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysostartup-yritykset
dc.subject.ysomuutosvastarinta
dc.subject.ysochange
dc.subject.ysoorganisational changes
dc.subject.ysostartup companies
dc.subject.ysoresistance to change


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record