Show simple item record

dc.contributor.advisorSoliman, Wael
dc.contributor.authorKuusela, Antti
dc.date.accessioned2020-05-27T06:34:24Z
dc.date.available2020-05-27T06:34:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69243
dc.description.abstractYmpäristöllisen kestävyyden heikkeneminen on yksi merkittävimmistä uhista elämälle maapallolla. Biodiversiteetin kaventuminen, ilmastonmuutoksen kiihtyminen, ympäristösaasteiden lisääntyminen, napajäätiköiden sulaminen ja merenpinnan nousu vähentävät laaja-alaisesti elämisen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöllisen kestävyyden kannalta metsillä on erityisen tärkeä rooli hiilinieluina ja monipuolisina elinympäristöinä. Tästä johtuen metsäteollisuuden, metsänomistajien ja julkisten organisaatioiden toiminnalla on keskeinen vaikutus metsien ja ympäristön kestävyyden tukemisessa. Digitalisaatio ja tietojärjestelmät ovat vauhdittaneet ilmastonmuutosta ja luonnon resurssien ylikäyttöä. Tätä kehityskulkua vasten ympäristötietojärjestelmien tutkimus pyrkii edistämään organisaation prosesseja, käytäntöjä ja toimintaa sekä niiden kokonaisvaltaista hallintaa, jotta liiketoiminnasta syntyviä haitallisia vaikutuksia voitaisiin minimoida ja ympäristöllistä kestävyyttä tukea tietojärjestelmien avulla. Koko organisaation kattavien järjestelmien ohella tarvitaan ketteriä, tehokkaita ja joustavia käytännön sovelluksia ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistämällä nämä ulottuvuudet ja tavoitteet, tässä tutkielmassa tarkastellaan droonien hyödyntämistä tietojärjestelmäartefakteina sekä niiden sosiaalisia, teknologisia ja informationaalisia ominaisuuksia ympäristöllisen kestävyyden tukemiseksi Suomen metsäteollisuudessa. Viitekehyksenä sovelletaan tietojärjestelmäartefaktin käsitettä, toiminnallisten käyttömahdollisuuksien lähestymistapaa, luonnollista resurssiperusteista näkökulmaa, kolmen pilarin malliin perustuvia ympäristötavoitteita sekä institutionaalista teoriaa. Empiirisenä perustana hyödynnetään laadullista monitapaustutkimusta, jota varten haastateltiin 13 asiantuntijaa metsäsektorilta, droonipalvelu- ja IT-konsultointiyrityksistä sekä ympäristöhallinnosta käyttämällä puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. Löydökset osoittavat droonien soveltamisen tietojärjestelmäartefakteina tukevan ympäristöllistä kestävyyttä metsäsuunnittelun, metsätuotannon, metsänomistamisen ja ympäristöhallinnan prosesseissa ja tehtävissä. Drooneja voidaan käyttää täsmällisissä, kustannustehokkaissa ja reaaliaikaisissa tiedonkeruun ratkaisuissa. Toisaalta teknologiset, lainsäädännölliset sekä tiedonhallintaan, olosuhteisiin ja saatavuuteen liittyvät rajoitteet heikentävät droonien käytettävyyttä. Drooniratkaisut toimivat edistyksellisinä organisaation prosessien, menetelmien ja yhteistyön kehitysalustoina ympäristöllisen kestävyyden tukemisessa.fi
dc.description.abstractThe degradation of environmental sustainability is one of the most significant threats to life on earth. Biodiversity loss, acceleration of climate change, increased environmental pollution, melting of polar ice caps and sea level rise are reducing living possibilities widely now and in the future. For environmental sustainability, forests have a particularly important role as diverse carbon sinks and habitats. Therefore, the activities of forest industry, forest owners and public organizations has a central impact in supporting the sustainability of forests and environment. Digitalization and information systems have contributed to acceleration of climate change and overexploitation of natural resources. Against this progression, green information systems research aims for improving organization's processes, practices and activities and their comprehensive management in order to minimize harmful effects caused by business operations and support environmental sustainability with information systems. Along with organization-wide systems, agile, effective and flexible applications in practice are needed to achieve environmental goals. By combining these dimensions and objectives, the utilization of drones as information system artifacts and their social, technological and informational characteristics are observed in this study to support environmental sustainability in Finnish forest industry. As a framework, the concept of information system artifact, approach of functional affordances, natural-resource-based view, eco-goals based on triple bottom line and institutional theory are applied. For the empirical foundation, qualitative multiple-case study is utilized for which 13 experts were interviewed from forest sector, drone services and IT consulting companies and from environmental governance by using semi-structured interview technique. The findings indicate that applying drones as IS artifacts supports environmental sustainability in the processes and activities of forest planning, forest production, forest ownership and environmental governance. Drones can be employed for accurate, cost- efficient and real-time data collection solutions. However, the restrictions concerning technological, legislative, data collection, conditions and availability weaken the applicability of drones. Drone solutions as progressive development platforms facilitate organizational processes, practices and collaboration in supporting environmental sustainability.en
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othergreen information systems
dc.subject.otherenvironmental sustainability
dc.subject.otherfunctional affordances
dc.subject.othernatural-resource-based view
dc.subject.otherinstitutional theory
dc.subject.otherinformation system artifact
dc.subject.otherympäristölliset tietojärjestelmät
dc.subject.otherympäristöllinen kestävyys
dc.subject.othertoiminnalliset käyttömahdollisuudet
dc.subject.otherluonnollinen resurssiperusteinen näkökulma
dc.subject.otherinstitutionaalinen teoria
dc.subject.othertietojärjestelmäartefakti
dc.titleDrones as information system artifacts supporting environmental sustainability in Finnish forest industry
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273495
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysometsäteollisuus
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysomiehittämättömät ilma-alukset
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysoforest industry
dc.subject.ysoforests
dc.subject.ysounmanned aerial vehicles
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record