Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.authorMoberg, Salla
dc.contributor.authorLiutu, Christina
dc.date.accessioned2020-05-20T05:35:46Z
dc.date.available2020-05-20T05:35:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69094
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, eroavatko liikunnanopettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevat ja eri sukupuolta olevat opiskelijat toisistaan kehonkuvan, syömis- ja liikuntakäyttäytymisen sekä koettujen ulkonäköpaineiden suhteen. Selvitimme myös, millaisia ulkonäköpaineita liikunnanopettajaksi opiskelevat kokevat ja miten he kokevat paineiden muuttuneen opintojen aikana. Tutkimusaineiston keräsimme Webropolkyselylomakkeella joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana. Tutkimuksen kohteena olivat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat (N=235), joista liikunnanopettajaksi opiskelevia oli 128 ja luokanopettajaksi opiskelevia 107. Analyysivaiheessa jätimme luokanopettajaksi opiskelevat miehet tarkastelun ulkopuolelle heidän vähäisen lukumääränsä (n=5) vuoksi. Käytimme sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta saadaksemme monipuolista ja selittävää tietoa aiheesta. Tarkastelimme pääaineiden ja sukupuolten välisiä eroja kielteisen kehonkuvan sekä häiriintyneen liikunta- ja syömiskäyttäytymisen ja koettujen ulkonäköpaineiden suhteen yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Koettuja ulkonäköpaineita selvitettiin myös ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin avulla ja niiden laadullisia tuloksia aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Pääaineiden välisessä vertailussa liikunnanopettajaksi opiskelevilla naisilla esiintyi tilastollisesti merkitsevästi enemmän häiriintynyttä liikuntakäyttäytymistä kuin luokanopettajaksi opiskelevilla. Kehonkuvan ja syömiskäyttäytymisen suhteen pääaineiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Sukupuolten välisessä tarkastelussa miehillä oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja myönteisempi kehonkuva kuin naisilla, mutta liikuntakäyttäytymisessä ei ollut eroa. Liikunnanopettajaksi opiskelevat kokivat sukupuolesta riippumatta opiskeluympäristön lisäävän ulkonäköpaineita merkitsevästi enemmän kuin luokanopettajaksi opiskelevat, jotka jätimme vähäisten vastausten vuoksi laadullisen analyysin ulkopuolelle. Liikunnanopettajaksi opiskelevien ulkonäköpaineita lisänneet tekijät jakautuivat kolmeen yläluokkaan; sosiaaliset tekijät, toimintakulttuuri sekä liikunta-alan normit. Opiskelijoiden kokemia ulkonäköpaineita lisäsivät eniten sosiaaliset tekijät kuten muihin vertaaminen ja toisten ulkonäön arvioiminen. Opiskelijat kokivat myös liikunta-alan normien, kuten vallitsevien oletuksien liikunta-alaa opiskelevien ja liikunnanopettajien ulkonäöstä, lisäävän ulkonäköpaineita. Aikaisempi tutkimustieto tukee havaintojamme liikunnanopettajaksi opiskelevien kokemista korkeista ulkonäköpaineista ja luokanopettajaksi opiskelevia ongelmallisemmasta liikuntakäyttäytymisestä. Liikunnanopettajaksi opiskelevien ulkonäköpaineita, niiden syitä ja mahdollisia seurauksia on syytä tutkia lisää, etenkin kun otetaan huomioon opettajan omien arvojen ja asenteiden mahdollinen vaikutus oppilaisiin ja opetustilanteisiin.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to find out if the physical education teacher students and class teacher students differ from each other regarding body image, eating and exercise behavior, and appearance-related pressures. Another purpose was to find out what kind of appearance-related pressures physical education teacher students experience, and how they feel the pressures changing during their studies. We used Webropol questionnaire to collect the research data between December 2018 and January 2019. The participants of the thesis were students of the Faculty of Sport Sciences and Educational Sciences at the University of Jyväskylä (N = 235), of whom 128 were students of physical education and 107 those studying as class teachers. In the analysis phase, we left the male class teacher students out of the examination because of their low number (n = 5). Differences between major subjects and genders in poor body image, disturbed exercise and eating behavior were investigated by one-way variance analysis, using mean variables we created. Experienced appearance-related pressures were investigated by oneway variance analysis, cross-tabulation and chi-square. The qualitative data regarding these pressures were analyzed using data-oriented content analysis. Among the major subjects, female physical education teacher students scored statistically significantly higher in disturbed exercise behavior than female class teacher students. Physical education teacher students also experienced significantly more appearance-related pressures created by the learning environment compared to class teacher students, with no significant gender differences. Between genders, men studying physical education had statistically significantly less body image and eating behavior problems than women, but were quite similar regarding disturbed exercise behavior. Physical education students, regardless of gender, felt that the learning environment significantly increased their appearance related pressures, unlike the classroom teacher students, who were excluded from qualitative analysis due to the low response rate. The factors that increased these pressures of those studying physical education fell into three higher categories; social factors, operational culture and norms of sport sector. Social factors such as comparing and evaluating the appearance of others exacerbated the students' appearance pressures. Appearance-related pressures were also felt to be worsen due to prevailing assumptions about the appearance of sports students and physical education teachers. Earlier research data supports the increased appearance-related pressures and disturbed exercise behavior of physical education teacher students. There is a need for further study of the appearance-related pressures, the causes and the possible consequences for future physical education teachers, especially considering the potential impact of the teacher's own values and attitudes on students and teaching situations.en
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopettajaksi opiskeleva
dc.subject.otherluokanopettajaksi opiskeleva
dc.subject.othersyömiskäyttäytyminen
dc.subject.otherliikuntakäyttäytyminen
dc.subject.otherulkonäköpaineet
dc.titleLiikunnan- ja luokanopettajiksi opiskelevien kehonkuva, syömis- ja liikuntakäyttäytyminen sekä koetut ulkonäköpaineet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203348
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record