Show simple item record

dc.contributor.advisorMyllymäki, Mikko
dc.contributor.authorAhola, Milla
dc.date.accessioned2020-05-19T12:57:04Z
dc.date.available2020-05-19T12:57:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69087
dc.description.abstractKuivasojan alakoululla temperamenttitietoisuutta hyödynnetään luokkahuoneopetuksessa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten temperamenttitietoisuutta voidaan tukea, kun opetusta siirretään Peda.net verkko-opetusympäristöön. Tutkimusmetodina käytettiin tapaustutkimusta. Kuivasojan alakoululle rakennettiin Peda.netin verkko-opetusympäristöön matematiikan ja äidinkielen oppiaineiden 1.-4.luokkien opetusta varten opetusmateriaalia tukemaan luokkaopetusta. Opetusmateriaalin luomisessa hyödynnettiin temperamenttitietoisuuden avulla erilaisia oppijatyyppejä. Tutkimuksessa selvitettiin millaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla voidaan Peda.netissä tukea erilaisten temperamenttityyppien oppimista. Lisäksi kartoitettiin, millaisia haasteita verkko-opetuksessa on, kun erilaisten temperamenttityyppien oppimista pyritään tukemaan. Tutkimuksessa käytettiin teoriapohjana Pirtin koulun värikkäät oppilaat tutkimusta ja siitä johdettua Kuivasojan alakoulun omaa temperamenttijaotelmaa. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin verkko-opetuksen pedagogiikkaa, henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE) sekä 2000-luvun taitojen opettamista. Kuivasojan alakoululaisia havainnointiin Pateniemen esikoulussa ja koulussa ensimmäisen luokan alussa sekä vanhemmat täyttivät oppilaan kanssa kyselylomakkeen temperamenttipiirteisiin vaikuttavista asioista. Näiden taustatietojen pohjalta opettajat saivat viitteelliset tiedot oppilaiden temperamenteista ja pystyivät hyödyntämään tätä tietoa opetusmateriaalin koostamisessa. Tutkimuksessa Peda.nettiin rakennettuun verkko-opetusympäristöön luotiin monipuolinen tehtävätarjonta ja käytettiin erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, joiden avulla temperamenttien tukeminen mahdollistettiin verkko-opetusympäristössä. Verkkoopetusympäristönä Peda.net toimi hienosti ja sen käytettävyys oli helppoa. Ulkopuolisten sovellusten integroiminen verkko-opetusympäristöön antoi mahdollisuuden verkostoitumiselle ja yhteisölliselle oppimiselle. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että verkko-opetusympäristössä on mahdollista tukea erilaisia oppijoita monipuolisten oppimistehtävien kautta. Opetusmetodien ja oppimistehtävien valinnassa opettajalta vaaditaan kuitenkin paljon suunnittelua ja etukäteistutkimuksia, jotta käytettävät sovellukset ja tietotekniset ratkaisut tukevat oppimista siinä opetuskontekstissa, mihin ne on valittu käytettäväksi. Verkko-opetusympäristössä temperamenttitietoisuuden suurimmat haasteet liittyvät opettajien tietoteknisiin taitoihin ja niiden ylläpitämiseen sekä temperamenttitietoisuuden ymmärtämiseen, jotta sitä voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimistehtävissä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Kuivasojan alakoulussa, kun Peda.net verkko-opetusympäristö otetaan käyttöön. Opettajia voidaan rohkaista käyttämään erilaisia sovelluksia tutkimuksen osoittamalla tavalla ja luomaan monipuolisia oppimistehtäviä, jotta erilaisia oppilaita voidaan tukea oppimisessa.fi
dc.description.abstractAt Kuivasoja Primary School, temperament awareness is utilized in classroom teaching. This study investigated how temperament awareness can be supported when transferring teaching to the Peda.net e-learning environment. The used research method was case study. At Kuivasoja Primary School, Peda. net’s e-learning environment was built to support mathematics and Finnish language classes for grades 1-4. Different learning types were utilized in the creation of the teaching materials and learning tasks. The study explored what kind of information technology (IT) solutions can be used in Peda.net to support learning of different temperament types. In addition, the challenges of e-learning were explored to support learning of different temperament types The study was based on the study of the ”Värikkäät oppilaat” of Pirtti School and the derived temperament distribution of Kuivasoja Primary School. In addition, the research utilized e-learning pedagogy, personal learning environment (PLE) and 21st century skills teaching. Kuivasoja primary school pupils were observed in Pateniemi preschool and in school at the beginning of first grade. Parents filled out a questionnaire on the issues affecting the temperament. Based on this background information, teachers could obtain informative information about students’ temperaments and could use this information to compile teaching materials. In this research different kind of learning tasks were created to Peda.net e-learning ii environment to support different temperament types. In these learning tasks were used various IT solutions. Peda.net served as a great e-learning environment and it was easy to use. The integration of third-party applications in the e-learning environment provided opportunities for networking and collaborative learning. The results of this research show that it is possible to support diverse learners through a variety of learning tasks in an e-learning environment. However, the choice of teaching methods and learning tasks requires a lot of pre-planning and prior study by the teacher so that the applications and IT solutions used will support learning. In the e-learning environment, the biggest challenges of temperament awareness are related to teachers’ IT skills and their maintenance, as well as understanding of temperament awareness so that it can be utilized when creating learning assignments for e-learning environment. The results of the research can be utilized at Kuivasoja Primary School when the Peda.net e-learning environment is taken to use in school. Teachers can be encouraged to use a variety of applications as shown in the study and to create rich learning assignments to support diverse learners.en
dc.format.extent98
dc.language.isofi
dc.subject.othertemperamenttitietoisuus
dc.titleTemperamenttitietoisuus opettajan pedagogisena työvälineenä verkko-opetusympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005193341
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoerilaiset oppijat
dc.subject.ysoverkkopedagogiikka
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysoverkko-opetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record