Show simple item record

dc.contributor.advisorHolma, Juha
dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.advisorNotko, Marianne
dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.authorLeinonen, Noora
dc.date.accessioned2019-06-10T06:29:47Z
dc.date.available2019-06-10T06:29:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64438
dc.description.abstractTutkielmassa aiheena on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä poliisien lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen liittyvät tunteet sekä väkivallan kokijan, tekijän ja ammattilaisten toimijuus. Tutkielmassa kysytään, miten ammattilaisten kuvaamat lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen liittyvät tunteet ovat yhteydessä väkivallan kokijalle, tekijälle ja ammattilaisille rakennettuun toimijuuteen. Tutkimusaineisto on kerätty osana Jyväskylän yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Poliisiammattikorkeakoulun EU-rahoitteista yhteishanketta Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EPRAS). Aineisto koostui 16:sta fokusryhmähaastattelusta. Analysointimenetelmänä oli aineistolähtöinen diskurssianalyysi ja apuna käytettiin positiointiteoriaa. Positiointi tarkoittaa diskursiivista prosessia, jossa toisille henkilöille annetaan tai itselle otetaan rooleja sekä asetetaan toinen tai itse johonkin asemaan. Tunteita tutkittiin tarkastelemalla ammattilaisten tuottamista diskursseista kohtia, joissa he kuvaavat lähisuhdeväkivallan kohtaamisen herättämiä tunteita. Väkivallan kokijan, tekijän ja ammattilaisten toimijuuksia tarkasteltiin subjektipositioilla, joita ammattilaiset tuottamissaan diskursseissa rakensivat. Toimijuudella tarkoitettiin diskursseissa rakentuvia henkilön mahdollisuuksia toimia sekä muuttaa tapahtumia, ja sen nähtiin sisältävän vallan sekä vastuun teoista. Tutkimus tuotti tulokseksi kymmenen positiota, joista väkivallan kokijalle muodostui kaksi, tekijälle yksi, muille ammattilaisille kaksi sekä ammattilaisille itselleen kolme. Kaksi positiota oli useamman toimijan yhteisiä positioita. Positiot sisälsivät sekä olemassa olevat toimijuudet että toimijuudet, joita ammattilaiset odottivat position kohteelta. Usein nämä toimijuudet olivat ristiriidassa keskenään siten, että olemassa oleva toimijuus oli passiivista, mutta odotettu toimijuus oli aktiivista. Kolmessa positiossa olemassa oleva ja odotettu toimijuus olivat molemmat aktiivisia. Näistä kahteen positioon oli yhteydessä positiivisia tunteita. Muihin kahdeksaan positioon oli yhteydessä monenlaisia negatiivisia tunteita.fi
dc.description.abstractIn this Master’s thesis the subject is the social and health care professionals’ and police officers’ emotions toward encountering intimate partner violence and agency of the victim, perpetrator and professionals. This thesis asks how professionals’ emotions related to encountering intimate partner violence are connected to the agency of the victim, perpetrator and professionals. The data of this thesis has been collected as a part of University of Jyväskylä’s, National Institute For Health And Welfare’s and Police University College’s EU-funded joint project named Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EPRAS). The data consist 16 focus croup interviews. The analyzing method was data-driven discourse analysis and position theory was used as an aid. Positioning means discursive process in which one gives roles to other people or takes roles to self and sets others and self in some position. Emotions were studied by examining the discourses produced by professionals in which they described the emotions related to encountering intimate partner violence. The agencies of the victim, perpetrator and professionals were examined with subject positions that the professionals constructed in their discursions. Agency was meant as a persons possibilities to act and change events that are constructed in discourses, and it was seen to include both power and responsibility for the actions. The study produced ten positions, of which victim formed two, the perpetrator formed one, other professionals formed two and the professionals themselves formed three. Two of the positions were shared positions between agencies. The positions included both existing agencies, and agencies that the professionals expected from the positions target. Often these agencies were in conflict with each other, so that the existing agency was passive, but the expected agency was active. In three positions the existing and expected agencies were both active. Out of these, two positions were associated with positive emotions. The other eight positions were accociated with different kinds of negative emotions.en
dc.format.extent57
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpositiointiteoria
dc.subject.otherfokusryhmähaastattelu
dc.titleAmmattilaisten lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen liittyvien tunteiden yhteys väkivallan kokijalle, tekijälle ja ammattilaisille rakennettuun toimijuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906103078
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologia
dc.contributor.oppiainePsychology
dc.contributor.oppiaineSosiaalityö
dc.contributor.oppiaineSocial Work
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysotunteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record