Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorHakanen, Teemu
dc.date.accessioned2019-05-23T06:26:42Z
dc.date.available2019-05-23T06:26:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64134
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkitaan sitä, millaista vaikuttavuustietoa eräässä anonyymissa starttipajassa tuotetaan, ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi. Tarkoituksena on kehittää pajan toimintaa. Tutkielman viitekehyksenä käytetään Mark, Henry ja Julnesin (2000) mukaista kuvailevaa ja kehittävää realistista arviointia. Taustafilosofiana on realismi ja tutkielma lukeutuu kvalitatiiviseen tutkimustraditioon. Tutkimusmenetelminä käytetään semistrukturoitua parihaastattelua, realistista ei-osallistuvaa havainnointia sekä pajassa tuotettujen ja käytettyjen oheisaineistojen analysointia. Aineistot on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin tulokseksi saatiin viisi pääluokkaa, jotka ovat pajan toiminnan rakenne, asiakkaat, interventio, vaikuttavuus sekä tiedon hallinta. Vaikuttavuus mielletään tutkimuskohteena olevassa starttipajassa asiakkaan uniikkeihin tilannetekijöihin ja subjektiiviseen kokemukseen liittyvänä seikkana. Se voidaan nähdä olevan este sosiaalialalla yleisesti toteutetulle vaikuttavuuden tutkimukselle. Näkemyksillä on yhtenevyyttä sosiaalialalla käytyyn vaikuttavuuden ja näyttöön perustuvien käytänteiden keskusteluun. Työpajojen rahoittaja vaatii työpajoja tuottamaan informaatiota asiakkaiden kuntoutumisen etenemisestä, mutta informaatiota ei välttämättä käytetä hyväksi. Tutkimuskohteena olevassa starttipajassa tuotetaan sellaista informaatiota, jota voidaan varauksella kutsua vaikuttavuustiedoksi. Tiedonkeruun puutteet liittyvät tutkimusasetelmallisiin pulmiin. Pajassa ei kerätä sellaista informaatiota, josta voisi osoittaa, että pajassa tehdyllä asiakastyöllä ja asiakkaassa tapahtuvalla muutoksella olisi syy-seuraussuhde. Tutkimuskohteena olevassa starttipajassa käytetään useita tiedon hallinnan välineitä. Käytössä on varsinaisia tietojärjestelmiä, mutta myös oheisdokumentaatiota erillisille tiedostoille. Vaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta relevanttia informaatiota pajassa kerättiin VAT-arvioinneilla, työpajakirjoilla, tuntiseurannalla sekä jälkiseurannalla. VAT:n arvioinneista olisi mahdollista muokata tapauskohtaisen arvioinnin mukainen tutkimusasetelma. PARty-järjestelmään kerätään tietoa asiakkaiden jatkosijoittumisesta pajajakson jälkeen. Tästä aineistosta olisi mahdollista tehdä tilastollista analyysiä. Työpajakirjoja voitai-siin mahdollisesti käyttää asiakasmuutoksen havainnollistamisen välineenä. Tuntiseuranta puolestaan voisi kertoa asiakkaiden motivaatiosta ja asiakasjaksoon sitoutumisesta. Tutkielma antaa näkymän yhden starttipajan toiminnan sisältöön vaikuttavuuden näkökulmasta. Tuloksia ei voida yleistää muihin starttipajoihin. Tuloksia voidaan käyttää esimerkkinä starttipajan toiminnan sisällöstä, asiakkaiden haasteista, mahdollisista vaikuttavuustekijöistä, tiedon hallinnan välineistä sekä tuotetusta vaikuttavuustiedosta. Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita ovat esimerkiksi vaikuttavuustiedon tuoton tutkiminen useasta pajasta sekä tutkimuksellisesti pätevien tiedon hallinnan järjestelmien kehittäminen.fi
dc.format.extent109
dc.language.isofi
dc.subject.otherrealistinen arviointitutkimus
dc.subject.otherstarttipaja
dc.subject.othertietojohtaminen
dc.titleVaikuttavuustiedon käyttö starttipajassa : realistinen arviointitutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905232748
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonäyttöön perustuva sosiaalityö
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysopajat
dc.subject.ysotiedonhallinta
dc.subject.ysososiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record