Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorIkävalko, Juuso
dc.date.accessioned2019-05-02T06:19:19Z
dc.date.available2019-05-02T06:19:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63683
dc.description.abstractEsineiden internet (IoT) ja sen laitteiden tuottama data mahdollistaa moninaisten sovellusten ja palvelujen kehittämisen. Yksityiskohtainen data mahdollistaa reaaliaikaisen seuraamisen sekä analysoinnin, jolloin palveluntuottajat pystyvät tarjoamaan välittömän palautteen palvelun käyttäjälle. Tämä reaaliaikaisuus ja datan yksityiskohtaisuus luo ratkaisuja myös vakuutusyhtiöille, sillä heidän olisi mahdollista datan avulla arvioida yksittäisen asiakkaan riskitasoa, hinnoitella vakuutuksia sekä valvoa vakuutettuja kohteita. Ongelmaksi muodostuu ihmisten haluttomuus luovuttaa yksityiskohtaista ja henkilökohtaista IoT-dataansa tällaisiin tarkoituksiin. Tutkielman tarkoituksena on tutkia vakuutusyhtiöiden asiakkaiden halukkuutta luovuttaa esineiden internetin dataa vakuutusyhtiöille, sekä selvittää mitkä syyt edesauttavat tai estävät datan luovuttamisen. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakennettiin kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen havaintojen pohjalta. Viitekehyksessä IoT-datan luovuttamisen halukkuutta selvitettiin neljän eri tekijän avulla: halukkuus luovuttaa IoT-dataa, taloudelliset hyödyt, palvelua parantavat hyödyt ja yksityisyyden riskit. Tutkielman empiirisessä tutkimusosuudessa toteutettiin eri-ikäisille suomalaiselle suunnattu strukturoitu verkkokysely helmi-maaliskuussa 2019. Analysointiin hyväksyttiin yhteensä 126 vastausta. Tutkittavien muuttujien yhteyksiä selvitettiin SPSS-ohjelmalla toteutetulla lineaarisella regressio-analyysilla, jossa vertailtiin taloudellisten hyötyjen, palvelua parantavien hyötyjen ja yksityisyyden riskien suhdetta halukkuuteen luovuttaa IoT-dataa vakuutusyhtiöille. Empiirisen tutkimusosuuden tulokset tukevat rakennettua viitekehystä, sillä malli selittää 60,3 prosenttia vakuutusyhtiöiden asiakkaiden halukkuudesta luovuttaa esineiden internetin dataansa vakuutusyhtiöille. Tulosten pe-rusteella palveluja parantavilla hyödyillä on merkittävä positiivinen vaikutus halukkuuteen luovuttaa IoT-dataa vakuutusyhtiöille. Yksityisyyden riskeillä on merkittävä negatiivinen vaikutus. Taloudelliset hyödyt-muuttuja ei regres-sionanalyysin mukaan ole tilastollisesti merkittävä. Tämä on ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa.fi
dc.description.abstractThe Internet of Things (IoT) and data generated by its devices enable the development of diverse applications and services. Detailed data enables real-time tracking and analysis, allowing service providers to provide instant feedback to the service user. This real-time and data-detailing solution also provides solutions for insurance companies, as they would be able to assess the individual customer's risk level, pricing policies, and monitor insured items from customer’s data. The problem is people's reluctance to hand over detailed and personalized IoT-data for such purposes. The purpose of this thesis is to find out the willingness of insurance companies' clients to disclose Internet of Things data to insurance companies, as well as to identify the reasons that contribute to or prevent the disclosure of data. The theoretical framework of the thesis was built based on the findings found on the literature review. In the framework, willingness to disclose IoT-data was determined by four different factors: the willingness to disclose IoT-data, financial rewards, service-enhancing rewards, and privacy risks. In the empirical research part of the thesis, a structured online survey for Finns of all ages was conducted in February-March 2019. A total of 126 responses were accepted for analysis. Relationships between the variables, were analyzed by a linear regression analysis implemented with the SPSS-software, which compared the relationship between financial rewards, service-enhancing rewards and privacy risks to the willingness to disclose IoT-data to insurance companies. The results of the empirical research section support the theoretical framework, as the model explains 60,3 percent of insurance companies’ 'customers' willingness to disclose Internet of Things data to insurance companies. The results of the study indicate that service-enhancing rewards have a significant positive impact on the willingness to disclose IoT-data to insurance companies. Privacy risks have a significant negative impact. According to the linear regression model, the financial rewards variable is not statistically significant. This is in contradiction with previous studies.en
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.subject.otherIoT
dc.subject.otherlineaarinen regressio
dc.titleVakuutusyhtiöiden asiakkaiden halukkuus luovuttaa esineiden internetin dataa vakuutusyhtiöille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022361
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysovakuutusyhtiöt
dc.subject.ysodata
dc.subject.ysoesineiden internet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record