Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorHaarala, Jonna
dc.date.accessioned2018-12-13T07:55:48Z
dc.date.available2018-12-13T07:55:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60587
dc.description.abstractMaisterintutkielman tehtävänä on selvittää, millaisia näkemyksiä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöillä on organisaatiomuutoksesta ja uudesta lastensuojelun systeemisestä toimintamallista (Hackneyn malli), jota parhaillaan pilotoidaan useissa Suomen kunnissa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on organisaatiomuutoksesta käyty tieteellinen keskustelu ja käytän siinä John Kotterin (1996, 17-20) kahdeksan vaiheista teoreettista mallia hahmottamaan organisaatiomuutoksen etenemistä. Tutkielman aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joista neljä ovat systeemistä mallia pilotoivia lastensuojelun avohuollon tiimejä ja yksi lastensuojelun avohuollon esimiesten ryhmä. Toteutin aineistonkeruun osana lastensuojelun systeemisen mallin kansallista arviointitutkimusta, johon sain osallistua sosiaalityön käytäntöjaksolla tutkimusassistenttina. Käytin haastatteluissa valmista teemahaastattelurunkoa, joka oli tehty Nanne Isokuortin ja Elina Aaltion väitöskirjatutkimuksia varten. Aineiston laajuuden vuoksi rajasin oman tutkielmani keskittymään systeemisen toimintamallin käyttöönoton arviointiin liittyvään osioon. Tutkielmassani käytettävän aineiston laajuus on 129 sivua litteroitua tekstiä, 1,5 rivivälillä. Käytin tutkielmassa analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkielman tulokset osoittavat, että suhtautuminen organisaatiomuutokseen ja systeemisen mallin pilotointiin on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden keskuudessa pääsiassa motivoitunutta, mutta käytännön realiteetit aiheuttavat ristiriitoja mallin käyttöönottoon liittyen. Kasvavat asiakasmäärät lastensuojelussa ja systeemisen mallin mukainen tiivis työskentely asiakkaiden kanssa nähdään lähes mahdottomana sovittaa yhteen. Tarve organisaatiomuutokselle syntyy ennen kaikkea työolosuhteista ja kaventuneista työnteon mahdollisuuksista lastensuojelussa sekä halusta palvella asiakkaita paremmin. Haasteina mallin käyttöönottoon liittyen kuvautuivat erityisesti resurssien puute, kiire sekä vakavat jaksamisen kysymykset henkilöstössä. Systeemisen mallin käyttöönoton onnistumisen nähdään edellyttävän yksilöltä ennen kaikkea kykyä sitoutua ja sietää epävarmuutta. Riittävä ja jatkuva koulutus, resursointi sekä esimiesten tuki nähdään käyttöönoton kannalta keskeisimpinä tekijöinä organisaation tasolta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, mitä organisaatiomuutos onnistuakseen edellyttää ja mistä muutostarve lastensuojelussa syntyy. Haastateltavien näkemys muutoksen tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä on yksimielinen – lastensuojelun nähdään tarvitsevan välitöntä muutosta.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherHackneyn malli
dc.subject.othersysteeminen toimintamalli
dc.titleSysteeminen lastensuojelu? : sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä muuttuvasta organisaatiosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812135100
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysoavohuolto
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.subject.ysopilotointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record