Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorPetäjäaho, Pia
dc.date.accessioned2018-10-24T06:44:11Z
dc.date.available2018-10-24T06:44:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59916
dc.description.abstractSuomalaisen aikuisväestön hyvinvointi on joiltain osin lisääntynyt, mutta suuri osa työikäisistä miehistä ja naisista on edelleen ylipainoisia. Vaikuttamalla lihavuutta aiheuttaviin elämäntapoihin voitaisiin sairauksien ehkäisyn ohella myös parantaa työikäisen väestön toimintakykyä yleisesti. Painon alenemisella ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä on esimerkiksi kroonisen väsymyksen esiintymiseen positiivisia vaikutuksia. Perinteisillä elämäntapamuutokseen pyrkivillä interventioilla on saavutettu lyhyen aikavälin muutoksia painossa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan interventioita, joilla voidaan saavuttaa pysyviä elämäntapamuutoksia. Painon pudotukseen tarvittavien käyttäytymismuutosten ylläpitäminen ja niiden yhteensovittaminen vanhojen tottumusten kanssa aiheutuvien jännitteiden hallinnan kanssa, ovat edellytyksenä onnistuneelle painonhallinnalle. Tämä voidaan saavuttaa itsesäätelytaitoja vahvistamalla, motivaation ylläpitämisellä sekä kyvyllä käsitellä ulkoisia ärsykkeitä. Hyväksymis- ja omistautumisperustaisilla (engl. The Acceptance and Commitment therapy, ACT) interventioilla pyritään vaikuttamaan näihin tekijöihin lähestymistavan kuuden eri prosessin avulla. Tämä pro gradu -tutkielma koostuu kahdesta osasta; 1) kirjallisuuskatsauksesta ja 2) artikkelikäsikirjoituksesta. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin systemaattisen tiedonhaun menetelmin hyväksymis- ja omistautumisperustaisia painonhallintaan ja painonpudotukseen kohdentuneita elämäntapainterventioita. Tutkimuksissa on saatu viitteitä hyväksymis- ja omistautumisperustaisten interventioiden yhteydestä muun muassa fyysiseen aktiivisuuteen ja syömiskäyttäytymiseen sekä omaan kehoon, ruokaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja painoon liittyvien tunteiden ja ajatusten muutokseen. Lähestymistapaa soveltavilla interventioilla on ollut vaikutusta myös osallistujien yleiseen terveyteen ja elämänlaatuun. Artikkelikäsikirjoitus on alkuperäistutkimus, jonka tutkimuskysymyksinä olivat 1) miten osallistujien taustatekijät olivat yhteydessä intervention ensimmäisen verkkojakson käyttöaikaan, 2) tapahtuiko intervention ensimmäisen neljänneksen aikana muutoksia osallistujien koetussa väsymyksessä, fyysisessä aktiivisuudessa ja psykologisessa joustavuudessa ja 3) oliko verkkojakson käyttöaika yhteydessä näihin muutoksiin. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laajempaa verkkopohjaista elämäntapainterventiotutkimusta. Tämän tutkimuksen aineisto koostui intervention ensimmäisen verkkojakson mittaustuloksista. Verkkopohjaisella hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisella elämäntapainterventiolla voitiin vähentää sen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ylipainoisten aikuisten kokemaa väsymystä ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Taustatekijöistä iällä ja päätoimella oli yhteys intervention käyttöaikaan. Jatkotutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, tapahtuuko psykologisessa joustavuudessa muutoksia pidemmällä aikavälillä sekä onko intervention käyttöajalla yhteyttä mahdollisiin muutoksiin.fi
dc.description.abstractThe welfare of a Finnish adult population has increased somewhat, but most of the working men and women are still overweight. By influencing obesity-related lifestyles, in addition to disease prevention, it could also improve working-age population’s ability to function in general. Weight loss and increased physical activity have, for example, positive effects for chronic fatigue. Traditional interventions aimed at lifestyle changes have made short-term changes in weight, but in the future, interventions are needed to achieve lasting lifestyle changes. Maintaining and adjusting the behavioral changes necessary to reduce weight and managing tensions with old habits are a prerequisite for successful weight management. This can be achieved by strengthening self-regulation skills, maintaining motivation and by an ability to handle external stimuli. The Acceptance and Commitment Therapy (ACT) interventions aim to influence the approach of these factors through six different processes. This master's thesis consists of two parts; 1) a literature review and 2) a manuscript for an article. Literature review, by using the systematic information retrieval methods, concentrates lifestyle interventions which are based on acceptance and commitment therapy and weight-loss. Research has shown signs for acceptance and commitment therapy-based interventions being related to physical activity and eating behavior as well as changes in feelings and thoughts related to one's own body, food, physical activity and weight. Interventions which have applied the approach have also had an impact to overall health and quality of life of the participants. The manuscript is based on an original study, which research questions were 1) how participant’s background factors were related to the usage of web-based lifestyle intervention during the first quartile, 2) was there changes in participant`s tiredness, physical activity and psychological flexibility during the first quartile and 3) was the usage of web-based intervention related to tiredness, physical activity and psychological flexibility. The study is part of the broader web-based lifestyle intervention research between the Health Promotion Center of the University of Jyväskylä and the Central Finland Hospital District. The study data covered the measurements from the first period of the intervention. A web-based acceptance and commitment therapy-based lifestyle intervention seems to have connection to decline of tiredness and increase in physical activity in the overweight adults during the first six months. From the background factors only age and whether or not a person was working, had connection to usage of the intervention. For further research, it would be interesting to know whether there are changes in the psychological flexibility in the long term and whether the time of usage of the intervention itself has any impact to possible changes.en
dc.format.extent45
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherelämäntapamuutos
dc.subject.otherpainonpudotus
dc.subject.otherpsykologinen joustavuus
dc.subject.otherverkko-ohjelma
dc.titleElämäntapamuutos verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumisperustaisen intervention aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810244506
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysoväsymys
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysokognitiivinen käyttäytymisterapia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record