Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorRinta-Antila, Katja
dc.date.accessioned2018-10-08T07:24:14Z
dc.date.available2018-10-08T07:24:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59780
dc.description.abstractRinta-Antila, K. 2018. Liikunnan merkitykset urheiluseura-aktiivisuuden mukaan LIITU-tutkimukseen osallistuneilla nuorilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 62 s. Urheiluseurat ovat merkittäviä liikunnan tarjoajia. Silti monet nuoret eivät harrasta liikuntaa urheiluseurassa ja harrastaminen vähenee nuorten varttuessa. On tutkittu, että urheiluseuroissa painottuva kilpaileminen ei kuulu nuorten tärkeisiin liikunnan merkityksiin. Tiedetään myös, että liikunnallisesti aktiiviset henkilöt nimeävät enemmän tärkeitä liikunnan merkityksiä kuin vähemmän liikkuvat, mutta aiemmin on vähän tutkittu nuorten urheiluseura-aktiivisuuden yhteyttä liikunnan merkityksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin tärkeitä liikunnan merkityksiä urheiluseura-aktiivisuuden mukaan liikuntasuhteen viitekehyksessä. Tutkimus perustui Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) –tutkimuksen (2014) kyselyaineiston osaan, jossa nuorilta (5., 7., 9. lk) kysyttiin urheiluseurassa liikunnan tai urheilun harrastamisesta (säännöllinen ja aktiivinen; silloin tällöin; lopettanut; ei koskaan), liikunnan merkitysten (34) tärkeyttä ja liikunnan tai urheilun harrastamisaikomusta 20-vuotiaana. Aineistoa (n = 2 802) analysoitiin IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmalla. Ristiintau-lukoimalla tarkasteltiin tärkeitä liikunnan merkityksiä ja niiden arvostamista urheiluseura-aktiivisuuden mukaan. Erojen tilastollinen merkitsevyys tarkistettiin χ2-testillä. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin merkitysten määrää, joka varmistettiin Kruskal-Wallisin testillä tai Mann-Whitneyn U-testillä. Binäärisellä logistisella regressioanalyysilla tarkasteltiin liikunnan merkitysten määrään yhteydessä olevia tekijöitä. Nuorilla yleisesti tärkeät liikunnan merkitykset olivat parhaansa yrittäminen, hyvä olo, liikunnan terveellisyys ja ilo. Urheiluseurassa aktiivisesti liikuntaa harrastavilla nuorilla tärkeät merkitykset olivat monipuolisempia kuin muilla nuorilla. Kaikilla tytöillä terveyteen ja iloon liittyvät merkitykset korostuivat poikiin nähden. Iän myötä kunnon ja lihasvoiman merkitykset korostuivat harrastamattomilla nuorilla, vaikka useiden merkitysten arvostaminen väheni nuorilla yleisesti. Aktiivisesti harrastavilla nuorilla, useammin tytöillä ja nuoremmilla pojilla merkitysten määrä oli suurempi kuin vastaavasti muilla nuorilla, pojilla ja varttuneilla pojilla. Aktiivisesti harrastavien nuorten lisäksi 20-vuotiaana liikuntaa harrastaa aikovilla nuorilla oli todennäköisemmin enemmän tärkeitä liikunnan merkityksiä kuin muilla nuorilla. Nuorilla oli yhteisiä ja urheiluseurataustan, sukupuolen ja iän mukaan tärkeitä liikunnan merkityksiä. Seuraliikunnan aktiivinen harrastaminen, usein tyttöjen sukupuoli ja poikien nuorempi ikä sekä aikomus harrastaa liikuntaa aikuisena liittyivät suureen merkitysten määrään. Ilmeisesti kilpailemista painottava seuraliikunta voi vastata aktiivisesti liikuntaa harrastavien nuorten tärkeisiin liikunnan merkityksiin. Nuorille olisi myös tarjottava heidän tärkeisiin liikunnan merkityksiinsä perustuvaa liikuntaa. Jatkotutkimusaiheiksi nousivat liikunnan merkitykset tytöillä ja muuttuvassa liikuntakulttuurissa sekä miten organisoimalla seuraliikunta täyttää nuorille tärkeät liikunnan merkitykset ja tukee heidän osallistumistaan seuraliikuntaan. Asiasanat: liikunnan merkitys, liikuntasuhde, liikuntakulttuuri, urheiluseurafi
dc.description.abstractRinta-Antila, K. 2018. The meanings in physical activity according to sports club activeness among the adolescents participated in LIITU-study. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 62 p. Sports clubs are important sport organizers. Still many young people do not participate in club sports and the amount of participants decreases when adolescents grow up. The research indicate that competition emphasized in sports clubs is not an important meaning in physical activity (PA) for adolescents. It is also known that physically active people name more important meanings in PA than physically less active but there is little evidence of the relation between sports club activeness and meanings in PA. In this study, important meanings in PA were studied according to the sports club activeness in the framework of PA relationship. The study was based on the part of The Physical Activity Behaviours of Children and Adolescents in Finland (LIITU) survey study (2014) in which sports club activeness (regular and active; occasional; drop out; never), the importance of the meanings in PA (34) and intention to participate in PA or sports when adult were asked adolescents (5th-, 7th-, 9th-graders). The data (n = 2 802) were analysed with IBM Statistics 24 software. Important meanings and how they were valued according to sports club activeness were analysed by crosstabs and statistical signifigance was tested by χ2-test. One-way analysis of variance was used for the amount of meanings which was verified by Kruskal-Wallis test or Mann-Whitney U-test. Binary logistic regression analysis was used for factors in association with the amount of meanings. The most important meanings in PA were health, well-being, doing one’s best and pleasure. Among active participants the important meanings were more diverse than among other adolescents. Among all the girls meanings related to health and pleasure were emphazised compared to boys. With age the meanings of physical condition and muscle strength were emphazised among non-participants even if the appreciation of many meanings decreased commonly among adolescents. Active participants and more often girls and younger boys had greater amount of meanings than other adolescents, boys and older boys respectively. Apart from active participants, adolescents with intention to participate in PA or sports when 20 years old likely had more important meanings than other adolescents. The adolescents had important meanings in PA in common and according to sports club activeness, sex and age. Active participation in club sports, often girls’ sex, boys’ younger age and intention to participate in PA when adult were related to the great amount of meanings. Apparently sports clubs emphasizing competition can meet the active participants’ important meanings in PA. Apart from this, PA based on adolescents’ important meanings should be offered. Meanings for girls and in modern sports culture and how to organize club sports to meet adolescents’ important meanings in PA and support participation in club sports emerged as additional topics. Key words: meaning in physical activity, physical activity relationship, sports culture, sports cluben
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnan merkitys
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.otherurheiluseura
dc.titleLiikunnan merkitykset urheiluseura-aktiivisuuden mukaan LIITU-tutkimukseen osallistuneilla nuorilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810084370
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomerkitykset (tieto)
dc.subject.ysoliikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record